Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/47 van 5 oktober 2000 - Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen - opheffing van de discriminaties op basis van het geslacht van personen die een gezin vormen

  Het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000 publiceerde de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen.

  Een van de fundamentele wijzigingen, aangebracht aan onze wetgeving, beoogt de opheffing van de discriminaties op basis van het geslacht van personen die een gezin vormen. Zo werden de artikels 42, 51, 56bis, 56quater, 56quinquies, 56sexies, 64 en 73quater, KBW aangepast aan de wettelijke definitie van het nieuwe begrip van "feitelijk gezin", met uitwerking op 1 september 2000.

  Voortaan dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de bewijsstukken die moeten aangevoerd worden om het bestaan van een feitelijk gezin vast te stellen, naar gelang het er om gaat de sociaal verzekerden een nieuw recht op gezinsbijslag te laten genieten of het recht op deze bijslag voor hen op te heffen.

  In situaties die kunnen leiden tot het ontstaan van een recht op gezinsbijslag (artikels 51, §3 en 42, KBW, in hoofdzaak) kunnen het samenwonen (zonder discriminatie op basis van het geslacht), geregistreerd bij het Rijksregister van de Natuurlijke Personen, of een document van de politie of de gemeente van de hoofdverblijfplaats waaruit het samenwonen van de partners blijkt, aanvaard worden als bewijsmiddelen (zie CO 1324 van 22 september 2000).

  In situaties die kunnen leiden tot het verlies van het recht op gezinsbijslag of een toeslag (artikel 56bis, 56quater, 56quinquies, KBW bij voorbeeld) bestaat er voortaan een vermoeden van een feitelijk gezin wanneer er personen samenwonen (zonder onderscheid van geslacht) die noch bloed- noch aanverwanten zijn tot en met de derde graad. Dit vermoeden van de vorming van een feitelijk gezin vloeit voort uit de vaststelling van een samenwonen op basis van informatie afkomstig uit het Rijksregister van de Natuurlijke Personen. Dit vermoeden kan weerlegd worden door het bewijs van het tegendeel.

  Rekening houdend met de nieuwe tekst, van kracht sedert 1 september 2000, is het om iedere onverschuldigde betaling te vermijden noodzakelijk om de gezinssamenstelling te controleren van de overlevende ouder en van de sociaal verzekerden bij wie het samenwonen met een persoon van hetzelfde geslacht voortaan een beletsel zou kunnen vormen voor de betaling van gezinsbijslag of een toeslag.

  Het Departement Controle staat tot uw beschikking om u zo snel mogelijk te antwoorden op vragen naar uittreksels van het bevolkingsregister in batch (zie omzendbrieven D/997/17 van 30 oktober 1992 en 11/B/997/45 van 17 juli 2000), die u nodig hebt om uw dossiers te herzien.

  Top