997/46 van 4 september 2000 - Geleidelijke opheffing van de fictieve nummers

  Bij de oprichting van het NRK in 1993 bestond er nog geen enkele mogelijkheid om een nummer van de Kruispuntbank ("bis"-nummer) toe te kennen aan de personen die nog geen nationaal nummer hadden. Een altenatieve oplossing bestond dan ook in het gebruik van fictieve nummers voor de betrokkenen van de kinderbijslagdossiers getroffen door deze tekortkoming.

  Van bij de invoering van het NRK werd de klemtoon gelegd op de noodzaak om zo snel mogelijk ieder toegekend fictief nummer te vervangen. Er werd verschillende malen herinnerd aan deze noodzaak tot systematische vervanging van de toegekende fictieve nummers (zie omzendbrieven D/997/24 van 26 januari 1995, D/997/25 van 15 juni 1995, D/997/27 van 6 februari 1996 en D/997/36 van 26 januari 1999).

  Ik herinner u er aan dat er in tussentijd een systeem is ontworpen om een nummer van de Kruispuntbank (bisnummer) toe te kennen aan iedereen die nog geen nationaal nummer heeft, of het nu gaat om pasgeborenen of personen die in het buitenland verblijven. De procedure is beschreven in hoofdstuk 3.1.3. Toekenning van een bisnummer in de Gids voor de gebruiker van het informaticasysteem van de RKW (hoofdstuk 4.1.3. voor de diensten van de Rijksdienst).
  Het voordeel van het bisnummer schuilt in het feit dat het tot de integratie van de signaletiekgegevens leidt en de periodes van recht in het Personenrepertorium van de KSZ. U krijgt dus automatisch een mutatie van het type 910M (= nationaal nummer/KSZ-nummer vervangt een KSZ-nummer) zodra de persoon een nationaal nummer toegekend krijgt.

  Uit een recente statistiek blijkt:

  1. dat een te groot aantal fictieve nummers, opgenomen in het NRK, blijft bestaan, namelijk 110.535 in totaal, waarvan 40.288 voor actieve gevallen;
  2. dat een hoge proportie aan fictieve nummers in het NRK blijft, terwijl de persoon in tussentijd een nationaal nummer of een bisnummer toegekend kreeg.

  lk deel u mee dat de mogelijkheid om fictieve nummer toe te kennen geleidelijk zal afgebouwd worden, ter optimalisering van het gebruik van het NRK.

  Eerste fase

  Vanaf 1 december 2000 zal het NRK geen creatie van een dossier in het NRK (=code beweging 1) met een fictief nummer meer aanvaarden.

  Tweede fase en volgende

  In het begin van het jaar 2001 zal iedere kinderbijslaginstelling waarvan de dossiers zijn opgenomen in het NRK de lijst ontvangen van de fictieve nummers die ze aanlegde tussen 1 januari en 30 november 2000. Men zal beschikken over een termijn van drie maanden om ze te vervangen door een INSZ (de fondsen worden er aan herinnerd dat ze over de mogelijkheid beschikken om fonetische opzoekingen te laten uitvoeren in batch om nationale nummers op te sporen). Het Departement Controle zal de toepassing van deze maatregel controleren.

  De bijwerkingen in batch van het NRK zullen op de traditionele manier gebeuren, via de codes bewegingen 4 en 5 (zie omzendbrief D/997/23 van 2 februari 1994, blz. 3 van de technische bijlage).

  Dezelfde operatie zal het volgende jaar uitgevoerd worden.

  Om een nutteloze overlast aan werk te vermijden werd afgesproken dat de tweede fase enkel de actieve dossiers zal betreffen.

  lk deel u ook mee dat de Rijksdienst een project startte tot grondige hervorming van het NRK. Het toekomstige repertorium zal worden aangepast aan de specifieke noden van de Rijksdienst en het stelsel, en de gegevensinvoer zal herzien worden in functie van de vooruitgang op het vlak van de telecommunicatie. Dit nieuwe repertorium zal in ieder geval geen fictieve nummers meer aanvaarden.

  Gevallen waarvoor het onmogelijk is een KSZ-nummer toe te kennen

  In bepaalde gevallen is het niet mogelijk een bisnummer toe te kermen. Dit is zo voor tweelingen die op dezelfde dag geboren zijn en wier voornaam dezelfde initiaal heeft, of voor personen die in het buitenland wonen, op dezelfde dag geboren zijn, dezelfde familienaam hebben en een voornaam met dezelfde initiaal.

  De instellingen die met dergelijke problemen van uitzonderlijke aard geconfronteerd worden kunnen zich wenden tot het Departement Controle, dienst Monitoring, en voegen bij hun aanvraag een kopie van de nuttige stukken die de toekenning van een KSZ-nummer wettigen. Na de toekenning van een bisnummer door de Kruispuntbank zullen de instellingen hierover ingelicht worden.

  Top