Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/66 van 18 augustus 2006 - Raadpleging van de gegevens inzake voltijdse loopbaanonderbreking - Tijdskrediet A014, E (P044 in de terminologie van het Kadaster)

  In samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontwikkelde de Rijksdienst de consultatiestroom A014, E (P044 in de terminologie van het Kadaster). Via deze consultatiestroom kunnen gegevens inzake de voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet van sociaal verzekerden worden geraadpleegd.

  1. Algemeen

  Bij de toepassing van de reglementering inzake kinderbijslag speelt het statuut van de sociaal verzekerde een doorslaggevende rol. In functie van dit statuut kan het recht op kinderbijslag (en het bedrag ervan) evolueren. Sinds oktober 1997 ontvangen de kinderbijslagfondsen maandelijks de elektronische berichten A014 (D044 in de terminologie van het Kadaster) met gegevens inzake rechthebbenden op een uitkering in het kader van een voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet. Deze gegevens zijn afkomstig uit de gegevensbank van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

  Vanaf 1 september 2006 kunnen de gegevens inzake voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet rechtstreeks geconsulteerd worden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Via deze raadpleging kunnen geen gegevens worden opgevraagd voor gedeeltelijke vermindering van prestaties in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet.

  2. Gegevensgedeelte

  Via de consultatie A014, E (P044 in de terminologie van het Kadaster) zijn de volgende gegevens beschikbaar voor de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen:

  • Person INSS: INSZ van de werknemer in voltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet
  • Creation Date: datum wanneer het bericht wordt aangemaakt, niet noodzakelijk de datum van doorgave
  • Startdate: datum wanneer de voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet aanvangt
  • EndDate: datum wanneer de voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet eindigt
  • Complementary Activity: code van de eventuele bijkomende activiteit:
   • 0 = de persoon in voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet voert geen bijkomende activiteit uit
   • 1 = de persoon in voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet voert wel een bijkomende activiteit als zelfstandige uit
   • 2 = de persoon oefent een bijkomende betrekking in loondienst uit naast zijn voltijdse betrekking in loondienst, die hij onderbreekt in het kader van een loopbaanonderbreking / tijdskrediet

  Een technische beschrijving van het bericht P044 is al beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de site "Kadaster".

  3. Praktische modaliteiten

  De raadpleging P044 wordt beschikbaar voor de dossierbeheerders op 1 september 2006. De beschikbare gegevens hebben onmiddellijk een authentieke waarde.

  Bij een consultatie dienen steeds de volgende drie gegevens te worden meegegeven:

  • INSZ van de sociaal verzekerde
  • Begindatum van de ondervragingsperiode (verplicht !)
  • Einddatum van de ondervragingsperiode (verplicht !)

  De ondervragingsperiode kan maximum 5 jaar beslaan. Er kunnen raadplegingen worden uitgevoerd voor alle personen in het Kadaster van de Kinderbijslag (m.a.w. rolcodes 101 t.e.m. 106).

  Inzake de antwoorden die zullen worden verkregen via de raadpleging dienen volgende opmerkingen te worden gemaakt:

  • de periodes van voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet volgen elkaar op zonder overlappingen, onderbrekingen tussen periodes van loopbaanonderbreking / tijdskrediet zijn mogelijk
  • indien er meerdere periodes voorkomen, worden de periodes in chronologische volgorde herhaald in het gegevensgedeelte van het antwoord
  • indien de voltijdse loopbaanonderbreking / tijdskrediet wordt opgeschort voor een bepaalde tijd, zal dit door de RVA als een stopzetting worden beschouwd. De loopbaanonderbreking / tijdskrediet zal eindigen op de begindatum van de opschorting en een nieuwe loopbaanonderbreking / tijdskrediet zal beginnnen te lopen vanaf de einddatum van de opschorting.

  Tenslotte willen we erop wijzen dat omwille van het feit dat de raadpleging P044 beschikbaar wordt gesteld door de RVA, de Rijksdienst de binnenkomende maandelijkse attesten A014 (D044 in de terminologie van het Kadaster) niet meer zal bufferen. Hierdoor zal de consultatie C008-D044 (raadpleging gebufferde attesten A014 van de laatste zes maanden in de Trivia-toepassing) geleidelijk uitdoven.

  Zoals steeds kunnen alle vragen, problemen en anomaliën inzake deze elektronische gegevensstroom gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 35 (Nl) - 02-237 23 55 (Fr)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)
  monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)

  Top