Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/68 van 10 maart 2007 - Uitkering van de attesten betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte A045 (D059 in de terminologie van het Kadaster)

  Het was de bedoeling om in het raam van het globaal project van de multifunctionele aangifte drie andere perifere elektronische fluxen te laten ontwikkelen door de instellingen van de sociale zekerheid, namelijk:

  • een flux betreffende de periodes van inactiviteit wegens arbeidsongevallen,
  • een flux betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid,
  • een flux betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekten.
   De elektronische gegevensflux A037 (D057 in de terminologie van het Kadaster) betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid en A044 (D058 in de terminologie van het Kadaster) betreffende de periodes van inactiviteit wegens arbeidsongevallen zijn al operationeel1 .
   In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en met het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) ontwikkelde de Rijksdienst de derde perifere elektronische gegevensflux voor de distributie van de gegevens betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte van de sociaal verzekerden.
   Hierna vindt u de voornaamste technische regels voor het gebruik van deze elektronische gegevens.

  1. BASISREGELS

  De authentieke bron voor de gegevens betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte is het FBZ. Deze gegevens worden doorgestuurd via de KSZ. Deze instelling controleert de kwaliteit en stuurt enkel de attesten door voor personen die zijn geïntegreerd voor de sector van de kinderbijslag en voor de betrokken periode.

  Vanaf 1 april 2007 ontvangen de kinderbijslagfondsen per kwartaal de elektronische berichten A045 (D059 in de terminologie van het Kadaster) met de gegevens betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte van de rechthebbenden (rol 101), van de bijslagtrekkenden van type 2 (rol 103), de rechtgevende kinderen (rol 104) en de derden van type 2 (rol 106) die in het Kadaster voorkomen en die tijdens de referentiemaanden periodes van beroepsziekte kenden (periodes waarin de sociaal verzekerde is opgenomen onder rol 101, 103, 104 of 106).

  De gegevens worden door het FBZ doorgestuurd in de loop van de maand na de laatste dag van een kwartaal. De kinderbijslagfondsen kunnen enkele dagen later over deze gegevens beschikken. Dit is dus een flux die eenmaal om de drie maanden wordt verstuurd.

  Een technische beschrijving van het bericht D059 is al beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de site "Kadaster" (klikken op help, dan op "Trivia Docs openen", dan op Beschrijvingen Berichten Kadaster en tenslotte op code D059).

  2. DEEL MET DE GEGEVENS

  Met de distributie A045 (D059 in de terminologie van het Kadaster) worden de volgende gegevens verdeeld onder de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen:

  • CertificateIndustrialDisease : Bevat de volgende gegevens van het attest:
   • CertificateIdentification : Identificatie van het attest. Bevat de volgende gegevens:
    • Person INSS : INSZ van de werknemer in inactiviteit wegens beroepsziekte.
    • CertificateNr : Nummer van het attest. Dit is een uniek nummer toegekend per INSZ, per attest en per kwartaal.
    • CertificateSituationNbr : Nummer van de versie van het attest. Na een correctie of een annulering wordt het nummer van het attest behouden, maar wordt er een nieuw nummer van de versie toegekend.
    • CertificateStatus : Status van het attest, waarden:
     • 0: origineel
     • 1: wijziging
     • 2: duplicaat
     • 3: annulering
    • CertificateCreationDate : Datum van aanmaak van het attest.
    • Quarter : Kwartaal bedoeld in het attest.
   • Employer : Gegevens betreffende de werkgever. Bevat de volgende gegevens:

    • EmployerID : Identificatiegegevens van de werkgever.
     • NOSSRegistrationNbr : Inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ(PPO).
     • CompanyID : Uniek nummer van de onderneming (nummer KBO van de werkgever).
    • EmployerClass : Categorie van de werkgever. De aangifte van de categorieën van werkgevers staat in bijlage 2 (RSZ) en in bijlage 28 (RSZPPO) van de laatste versie van "Glossarium DMFA" (
   • IndustrialDisease : Gegevens betreffende de beroepsziekte. Bevat de volgende gegevens:
    • KindOfRequest : Aard van de vraag. Korte beschrijving FBZ van de inhoud van de vraag. De betekenis van de verschillende waarden vindt u in bijlage 1.
    • RequestCategory : Categorie van de vraag, waarden:
     • DL: Vraag om schadevergoeding ingediend door de categorieën van werknemers opgesomd in artikel 2 van de samengeordende wetten betreffende de beroepsziekten en door de werklozen tewerkgesteld door de Staat voor ziekten erkend door het FBZ.

     • DT: Vraag om schadevergoeding ingediend door de categorieën van werknemers opgesomd in artikel 2 van de samengeordende wetten betreffende de beroepsziekten en door de werklozen tewerkgesteld door de Staat in het open stelsel.
    • Response : Gegevens betreffende de beslissing van het FBZ. Bevat de volgende gegevens:
     • NotificationDate : Datum van kennisgeving van de beslissing van het FBZ.
     • DecisionFbzFmp : Inhoud van de beslissing. Mag maximaal driemaal voorkomen. Bevat de volgende gegevens:
      • FbzFmpDecisionCode : Code die de beslissing van het FBZ afgekort weergeeft. De betekenis van de verschillende waarden vindt u in bijlage 2.
      • IndustrialDisablementBeginDate : Datum van begin van de arbeidsongeschiktheid. Vaststelling door de geneesheer van het FBZ van de datum van de eerste symptomen van de beroepsziekte.
      • Details : Details van de beslissing. Mag maximaal tien maal voorkomen. Bevat de volgende gegevens:
       • AllowedPeriod : Periode van administratieve vergoeding van de arbeidsongeschiktheid. Bevat:
        • BeginDate : begindatum.
        • EndDate : einddatum.
       • GlobalPercentage : Globaal percentage van de arbeidsongeschiktheid.
    • ContestationBeginDate : Datum van indiening van een betwisting van een administratieve beslissing bij de arbeidsrechtbank.

  3. BIJKOMENDE INLICHTINGEN

  Krachtens artikel 56 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders ontvangt de werknemer die is getroffen door een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% een vergoeding voorzien door de wetgeving betreffende de beroepsziekten.

  Deze werknemer wordt beschouwd als een rechthebbende aan de schaal van artikel 40 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

  Alle elektronische berichten A045 (D059 in de terminologie van het Kadaster) met de gegevens betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte worden doorgestuurd door het FBZ, wat betekent dat elektronische berichten worden verstuurd betreffende de periodes van al dan niet blijvende inactiviteit wegens beroepsziekte, ongeacht of het arbeidsongeschiktheidspercentage lager, gelijk aan of hoger is dan 66%.

  In geval van annulering van een vorig elektronisch bericht, ontvangen de fondsen een attest dat enkel de gegevens bevat vermeld in de zone CertificateIdentification.

  De gegevens betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte kunnen op dit moment niet worden geraadpleegd bij de authentieke bron, het FBZ.

  Ter ondersteuning van zijn secundair netwerk ontwikkelde de Rijksdienst een systeem om de gegevens van de flux die niet aan de bron kunnen geraadpleegd worden te bewaren voor een periode van zes maanden vanaf de ontvangst van het attest van de Rijksdienst. Dit hulpmiddel is beschikbaar in de Trivia-toepassing onder "Raadpleging ontvangen attesten".

  Alle elektronische berichten A045 (D059 in de terminologie van het Kadaster) met de gegevens betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte worden dus gedurende een periode van zes maanden bewaard en kunnen gedurende deze periode geraadpleegd worden in de Trivia toepassing onder "Raadpleging ontvangen attesten".

  U zult verwittigd worden wanneer de gegevens betreffende de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte kunnen geraadpleegd worden bij de authentieke bron, het FBZ.

  4. VOORBEELDEN

  Voorbeeld 1: Eerste aanvraag

  X dient een eerste aanvraag in om vergoeding voor een beroepsziekte op 13.01.2006.
  Het FBZ neemt een beslissing op 06.11.2006 op basis waarvan X vergoed wordt aan 90% tussen 20.01.2006 en 20.10.2006 wegens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
  Aangezien de beslissing genomen is in het vierde kwartaal van 2006, worden in januari 2007 vier attesten verstuurd voor respectievelijk het eerste, het tweede, het derde en het vierde kwartaal van 2006.
  Hieronder vindt u de gegevens zoals ze voorkomen op elk van de vier attesten:

  CertificateIdentification :

  ...

  • CertificateNr : (verschillend voor elk van de vier attesten)
  • CertificateSituationNbr : 0
  • CertificateStatus : 0 (origineel)

  Employer :

  ...

  IndustrialDisease :

  • KindOfRequest : 11 (zie bijlage 1: eerste aanvraag)
  • RequestCategory : DL:
  • Response :
   • NotificationDate : 06.11.2006
   • DecisionFbzFmp :
    • FbzFmpDecisionCode : 11100 (zie bijlage 2: toekenning van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid)
    • IndustrialDisablementBeginDate : 20.01.2006 (datum van begin van de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de geneesheer van het FBZ)
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 20.01.2006
      • EndDate : 20.10.2006
     • GlobalPercentage : 90.00

  Voorbeeld 2: Wijziging van een attest

  Zelfde gegevens als in voorbeeld 1. X dient een aanvraag om herziening in op 08.11.2006.

  Op 6 januari 2007 wordt beslist tot een verlenging van de periode van vergoeding van 21.10.2006 tot 21.11.2006, en X is vervolgens erkend met een blijvende beroepsziekte van 11% vanaf 22.11.2006.

  Dit leidt tot een wijziging van het attest van het vierde kwartaal van 2006.

  Aangezien de beslissing is genomen tijdens het eerste kwartaal van 2007, wordt het gewijzigde attest van het vierde kwartaal van 2006 verstuurd in april 2007.

  In dit voorbeeld worden er twee beslissingen genomen over eenzelfde kwartaal (vierde kwartaal 2006). Deze twee beslissingen worden genomen in verschillende kwartalen (vierde kwartaal 2006 en eerste kwartaal 2007).

  Het gewijzigde attest voor het vierde kwartaal van 2006 zal twee zones " IndustrialDisease" bevatten met verschillende "Response".

  Hieronder vindt u de gegevens zoals ze voorkomen op het gewijzigde attest van het vierde kwartaal van 2006:

  CertificateIdentification :

  ...

  • CertificateNr : (identiek aan het attestnummer van het origineel attest met betrekking tot het 4de trimester)
  • CertificateSituationNbr : 1
  • CertificateStatus : 1 (wijziging)

  Employer :

  ...

  IndustrialDisease :

  • KindOfRequest : 11 (zie bijlage 1: eerste aanvraag)
  • RequestCategory : DL:
  • Response :
   • NotificationDate : 06.11.2006
   • DecisionFbzFmp :
    • FbzFmpDecisionCode : 11100 (zie bijlage 2: toekenning van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid)
    • IndustrialDisablementBeginDate : 20.01.2006 (datum van begin van de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de geneesheer van het FBZ)
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 20.01.2006
      • EndDate : 20.10.2006
     • GlobalPercentage : 90.00

  IndustrialDisease :

  • KindOfRequest : 21 (zie bijlage 1: aanvraag om herziening)
  • RequestCategory : DL:
  • Response :
   • NotificationDate : 06.01.2007
   • DecisionFbzFmp :
    • FbzFmpDecisionCode : 11100 (zie bijlage 2: toekenning van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid)
    • IndustrialDisablementBeginDate : 20.01.2006 (datum van begin van de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de geneesheer van het FBZ)
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 21.10.2006
      • EndDate : 21.11.2006
     • GlobalPercentage : 90.00
   • DecisionFbzFmp :
    • FbzFmpDecisionCode : 11200 (zie bijlage 2: toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid)
    • IndustrialDisablementBeginDate : 20.01.2006 (datum van begin van de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de geneesheer van het FBZ)
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 22.11.2006
      • EndDate :
     • GlobalPercentage : 11.00

  Voorbeeld 3: erkenning met verschillende percentages in eenzelfde kwartaal

  Y is erkend door een beslissing van 05.01.1995 als in blijvende arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte sinds 01.01.1995 aan 60%.

  Y dient een aanvraag om herziening in op 14.04.2006 (KindOfRequest 21).

  Op 14.05.2006 wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage wegens beroepsziekte gebracht op 100% voor een hospitalisatie, van 14.04.2006 tot 30.04.2006.

  Vanaf 01.05.2006 wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage gebracht op 70%.

  In dit voorbeeld worden er twee beslissingen genomen over eenzelfde kwartaal (tweede kwartaal 2006). Deze twee beslissingen zijn genomen in hetzelfde kwa rtaal. Het attest van het tweede kwartaal 2006 zal dan ook twee zones " IndustrialDisease" bevatten.

  De eerste zone "IndustrialDisease" wordt ingevuld ter afsluiting van de eerste periode van arbeidsongeschiktheid in het kader van de eerste aanvraag.

  De tweede zone "IndustrialDisease" betreft de aanvraag om herziening en bevat tweemaal het blok "Details".

  Hieronder vindt u de gegevens zoals ze voorkomen op het attest van het tweede kwartaal van 2006:

  CertificateIdentification :

  ...

  • CertificateNr : 10010
  • CertificateSituationNbr : 0
  • CertificateStatus : 0 (origineel)

  Employer :

  ...

  IndustrialDisease :

  • KindOfRequest : 11 (zie bijlage 1: eerste aanvraag)
  • RequestCategory : DL:
  • Response :
   • NotificationDate : 05.01.1995
   • DecisionFbzFmp :
    • FbzFmpDecisionCode : 11200 (zie bijlage 2: toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid)
    • IndustrialDisablementBeginDate : 01.01.1995 (datum van begin van de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de geneesheer van het FBZ)
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 01.01.1995
      • EndDate : 13.04.2006
     • GlobalPercentage : 60.00

  IndustrialDisease :

  • KindOfRequest : 21 (zie bijlage 1: aanvraag om herziening)
  • RequestCategory : DL:
  • Response :
   • NotificationDate : 14.05.2006
   • DecisionFbzFmp :
    • FbzFmpDecisionCode : 11200 (zie bijlage 2: toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid)
    • IndustrialDisablementBeginDate : 01.01.1995 (datum van begin van de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de geneesheer van het FBZ)
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 14.04.2006
      • EndDate : 30.04.2006
     • GlobalPercentage : 100.00
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 01.05.2006
      • EndDate :
     • GlobalPercentage : 70.00

  Voorbeeld 4: annulering

  Het attest van het tweede kwartaal van 2006 uit voorbeeld 3 wordt geannuleerd.

  Hieronder vindt u de gegevens zoals ze voorkomen op het attest ter annulering:

  CertificateIdentification :

  ...

  • CertificateNr : 10010
  • CertificateSituationNbr : 1
  • CertificateStatus : 3 (annulering)

  Voorbeeld 5: meerdere erkenningen

  Op 01.01.2007 is Z erkend door geneesheer A vanaf 01.01.2007 als in blijvende arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte aan 60%.

  Op 31.01.2007 is Z erkend door geneesheer B vanaf 31.01.2007 als in bl ijvende arbeidsongeschiktheid wegens een andere beroepsziekte aan 10%.

  Het FBZ stuurt twee attesten betreffende het eerste kwartaal 2007 door.
  Hieronder vindt u de gegevens zoals ze voorkomen op de twee attesten:

  Eerste attest:

  CertificateIdentification :

  ...

  • CertificateNr : 10300
  • CertificateSituationNbr : 0
  • CertificateStatus : 0 (origineel)

  Employer :

  ...

  IndustrialDisease :

  • KindOfRequest : 11 (zie bijlage 1: eerste aanvraag)
  • RequestCategory : DL:
  • Response :
   • NotificationDate : 01.01.2007
   • DecisionFbzFmp :
    • FbzFmpDecisionCode : 11200 (zie bijlage 2: toekenning van e en blijvende arbeidsongeschiktheid)
    • IndustrialDisablementBeginDate : 01.01.2007 (datum van begin van de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de geneesheer van het FBZ)
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 01.01.2007
      • EndDate :
     • GlobalPercentage : 60.00

  Tweede attest:

  CertificateIdentification :

  ...

  • CertificateNr : 10450
  • CertificateSituationNbr : 0
  • CertificateStatus : 0 (origineel)

  Employer :

  ...

  IndustrialDisease :

  • KindOfRequest : 11 (zie bijlage 1: eerste aanvraag)
  • RequestCategory : DL:
  • Response :
   • NotificationDate : 31.01.2007
   • DecisionFbzFmp :
    • FbzFmpDecisionCode : 11200 (zie bijlage 2: toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid)
    • IndustrialDisablementBeginDate : 31.01.2007 (datum van begin van de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de geneesheer van het FBZ)
    • Details :
     • AllowedPeriod :
      • BeginDate : 31.01.2007
      • EndDate :
     • GlobalPercentage : 10.00

  5. PRAKTISCHE MODALITEITEN

  De Rijksdienst begon met de verspreiding van de attesten sinds 1 april 2007 in productie-omgeving. Deze ingebruikneming fungeert als test en vergt geen systematisch beheer van elektronische gegevens. Deze testperiode loopt tot 30 juni 2007. Vanaf 1 juli 2007 hebben de gegevens van de attesten met betrekking tot en na het tweede kwartaal van 2007 een authentieke waarde, en moeten de attesten met betrekking tot en na het tweede kwartaal 2007 dan ook systematisch beheerd worden.

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 35 (Nl) -02-237 23 55 (Fr)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)
  monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)

  • 1Betreffende de flux A037 cf. dienstbrief II/B/997/62/JOB van 20.12.2005. Betreffende de flux A044 cf. dienstbrieven II/B/997/57/BI/DH van 25.05.2004 en II/A/997/57bis/AGY van 14.01.2005.
  Top