Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/72 van 10 september 2008 - Distributie van attesten betreffende (aanvragen) om medische consultatie voor kinderen met een aandoening - Elektronische berichten A651 en A652 (respectievelijk T001 en T002 in de terminologie van het Kadaster)

  In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en de FOD Sociale Zekerheid ontwikkelde de Rijksdienst elektronische berichten voor de uitwisseling van gegevens betreffende medische consultaties van rechtgevende kinderen met een lichamelijke of geestelijke aandoening.

  Deze gegevensuitwisseling biedt enerzijds de kinderbijslagfondsen de mogelijkheid om aanvragen om medische consultaties voor kinderen met een aandoening te verzenden, en anderzijds de FOD Sociale Zekerheid om medische beslissingen te verzenden ofwel naar aanleiding van een aanvraag van het kinderbijslagfonds, ofwel wegens een ambtshalve herziening op initiatief van de FOD Sociale Zekerheid1 .

  Deze elektronische berichten in distributie zijn van kapitaal belang voor de automatisering van het beheer van de dossiers van de kinderen met een aandoening en voor de geautomatiseerde verwerking van deze gegevens.

  Hierna vindt u de voornaamste technische regels voor het gebruik van deze elektronische gegevens.

  1. BASISREGELS

  Een aanvraag om verhoogde kinderbijslag voor een rechtgevend kind wordt verstuurd naar de FOD Sociale Zekerheid via een elektronisch bericht A651 (T001 in de terminologie van het Kadaster) afkomstig van de kinderbijslaginstelling. Deze aanvraag van de kinderbijslaginstelling kan verricht worden volgens een van de vier volgende scenario's:

  • aanvraag van de ouders
  • aanvraag van de kinderbijslaginstelling
  • herziening op aanvraag van de ouders of van derden.
  • Europees formulier.

  Op basis van een van deze vier scenario's wordt een onderzoek verricht door de FOD Sociale Zekerheid, de authentieke bron voor de gegevens over medische beslissingen betreffende kinderen met een aandoening.

  Het resultaat van dit onderzoek wordt doorgestuurd door de FOD Sociale Zekerheid naar de kinderbijslaginstellingen via de KSZ, met een elektronisch bericht A652 (T002 in de terminologie van het Kadaster). De KSZ controleert de kwaliteit en stuurt enkel de attesten door voor personen die zijn geïntegreerd voor de sector van de kinderbijslag en voor de betrokken periode.

  Voor wat betreft het Europees formulier, nieuwe aanvragen of aanvragen om herziening voor in het buitenland verblijvende kinderen worden ook verstuurd naar de FOD Sociale Zekerheid via een elektronisch bericht A651 (T001 in de terminologie van het Kadaster) afkomstig van de kinderbijslaginstelling. De kinderbijslaginstelling richt dan het formulier E407 en het formulier met de inlichtingen aan het gezin.

  Te noteren valt dat het beheer van de ambtshalve herzieningen voor medische beslissingen met vervaldatum na 28 februari 2009 verzekerd wordt door de FOD Sociale Zekerheid (zie hierna).

  Vanaf 1 oktober 2008 verzenden de kinderbijslaginstellingen hun aanvragen om medische consultaties voor kinderen met een aandoening via het elektronisch bericht T001. Deze aanvragen kunnen maar verstuurd worden door kinderbijslaginstellingen die de betrokken rechtgevende kinderen integreerden in het Kadaster van de kinderbijslag onder de code hoedanigheid 104.

  Vanaf 1 oktober 2008 ontvangen de kinderbijslaginstellingen dagelijks elektronische berichten T0022 met de gegevens over de medische consultaties voor kinderen met een aandoening die voorkomen in het Kadaster van de kinderbijslag onder de code hoedanigheid 104.

  Het bericht T002 wordt gebruikt voor de elektronische uitwisseling van gegevens afkomstig van de FOD Sociale Zekerheid naar de kinderbijslagsector voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke aandoening in de volgende twee gevallen:

  • het betreft een bericht als antwoord op een eerder verzonden bericht T001 door het kinderbijslagfonds
  • het betreft een bericht naar aanleiding van een ambtshalve herziening3 .

  2. DEEL MET DE GEGEVENS

  A. Aanvraag om medische consultatie - bericht T001

  Via het bericht T001 leveren de kinderbijslagfondsen de volgende gegevens:

  CertificateIdentification : Bevat de identificatiegegevens van het bericht:

  • CertificateNr : Enig nummer van het bericht samengesteld als volgt: sssfffnnnnnnncc
   sss = code van de sector (007 voor het secundair netwerk van de Rijksdienst)
   fff = nummer van het kinderbijslagfonds (wanneer een bericht wordt verzonden via de website, wordt de waarde 000 gebruikt als nummer van het kinderbijslagfonds)
   nnnnnnn = enig nummer in oplopende volgorde in een bepaald kinderbijslagfonds; de kinderbijslagfondsen nemen zelf de verantwoordelijkheid op zich om dit enig nummer te bewaren (wanneer een bericht wordt verstuurd via de website, wordt het enig nummer toegekend door de Rijksdienst)
   cc = aantal controles
  • CertificateSituationNbr : Nummer van de situatie van het bericht (de waarde van deze zone moet altijd 0 zijn)
  • CertificateStatus : Duidt het statuut van het bericht aan: 0 = origineel attest, 3 = annulering
  • DemandDate: Datum waarop de bijslagtrekkende een aanvraag om medische consultatie deed bij zijn kinderbijslagfonds; deze datum mag niet in de toekomst vallen.

  ChildIdentification: Identificatiegegevens van het rechtgevend kind waarvoor de aanvraag om medische consultatie is verstuurd. Bevat:

  • PersonINSS: INSZ van het rechtgevend kind waarvoor de aanvraag om medische consultatie is ingediend.
  • DossierLanguage: Taalrol van het dossier: F = Frans, N = Nederlands, D = Duits
  • RecallAddress: Oproepingsadres. Deze zone moet enkel ingevuld worden wanneer het oproepingsadres verschilt van het adres in hetRijksregister of in het Register van de KSZ. Als het een internationaal adres betreft, duidt men enkel het land aan. Bevat:
   • RecallName: Naam van het plaatsingsinstituut of van een natuurlijke persoon in geval van plaatsing
   • Country: Land van het adres van oproeping (kan in het buitenland zijn). Bevat:
    • CountryNISCode: NIS code van het land
    • CountryName: Naam van het land
   • Municipality: Gemeente van het adres van oproeping (enkel in België). Bevat:
    • PostalCode: Postcode van de gemeente
    • MunicipalityNISCode: NIS code van de gemeente
    • MunicipalityName: Naam van de gemeente
   • Street: Straat van het adres van oproeping (enkel in België). Bevat:
    • HouseNumber: Huisnummer van de woning.
    • Box: Postbus
    • StreetNISCode: NIS code van de straat
    • StreetName: Straatnaam

  ApplicationIdentification: Identificatie van de aanvraag. Bevat:

  • Scenario: Type van aanvraag. Momenteel vier mogelijke waarden4 :
   01 = eerste aanvraag
   03 = aanvraag om herziening van het kinderbijslagfonds.
   04 = herziening op aanvraag van de ouders of van derden.
   05 = Europees formulier 5
  • Revision: Informatie betreffende de reden van de herziening, enkel in geval van scenario 03 (= aanvraag om herziening van het kinderbijslagfonds). Bevat:
   • RevisionReason: Reden van de herziening. Drie mogelijke waarden:
    01 = het kind ontvangt werkloosheidsuitkeringen
    02 = het kind is ingeschreven als werkzoekende
    03 = het kind begint te werken of ontvangt een vergoeding of rente wegens een a rbeidsongeval of een beroepsziekte
   • EventDate: Datum van de gebeurtenis; deze datum mag niet in de toekomst vallen.
  • Cancellation: Informatie betreffende de annulering van de aanvraag. Bevat:
   • CancellationReason: Reden van de annulering van de aanvraag. Vier mogelijke waarden:
    01 = verkeerde INSZ
    02 = verkeerde periode
    04 = verkeerd type van aanvraag
    05 = andere
  • Demand: Inhoud van de aanvraag. Er is voorzien dat deze zone tot 99 maal kan voorkomen in eenzelfde bericht. Concreet kan deze zone tweemaal voorkomen in eenzelfde bericht, telkens met een ander SequenceNbr verbonden aan de wetgeving in kwestie. Bevat:
   • SequenceNbr: Reeksnummer verbonden aan een periode van aanvraag overeenstemmend met de wetgeving in kwestie
   • BeginDate : Datum van begin van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft (altijd de eerste dag van de maand); deze datum mag niet in de toekomst vallen
   • EndDate : Datum van einde van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft (als deze datum ingevuld is, altijd de laatste dag van de maand)
   • DisablementRecognition: Indicatie van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%
    Twee mogelijke waarden: 0 = neen, 1 = ja
   • DegreeOfAutonomy: Indicatie van het gebrek aan zelfre dzaamheid
    Twee mogelijke waarden: 0 = neen, 1 = ja
   • WorkDisablement: Indicatie van de totale ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen
    Twee mogelijke waarden: 0 = neen, 1 = ja
   • SchoolingDisablement: Indicatie van de onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen
    Twee mogelijke waarden: 0 = neen, 1 = ja
   • MedicoSocialScale: Indicatie van de wetgeving KB 28/03/2003
    Twee mogelijke waarden: 0 = neen, 1 = ja

  B. Beslissing tot medische consultatie - bericht T002

  Via het elektronisch bericht T002 ontvangen de kinderbijslagfondsen de volgende gegevens van de FOD Sociale Zekerheid:

  CertificateIdentification : Herinnering van de identificatiegegevens van het attest

  ChildIdentification: Herinnering van de identificatiegegevens van het rechtgevend kind waarop de beslissing betrekking heeft. De zones 'DossierLanguage' en 'RecallAdress' kunnen verschillen van die vervat in het elektronisch bericht T001 als de FOD Sociale Zekerheid vaststelt dat de erin opgenomen informatie niet volledig overeenkomt met de daadwerkel ijke situatie.

  ApplicationIdentification: Herinnering van de identific atiegegevens van de aanvraag.

  FPSDossier: Gegevens over het dossier bij de FOD Sociale Zekerheid. Bevat:

  • PersonINSS: INSZ van het rechtgevend kind waarop de beslissing betrekking heeft
  • CompletionDate: Datum waarop het dossier is vervolledigd
  • DecisionDate: Datum van de beslissing (medisch onderzoek of afwijzing)
  • MedicoAdministrativeRefusal: Medisch-administratieve afwijzing. Bevat:
   • RefusalReason: Reden van de medisch-administratieve afwijzing. Vijf mogelijke waarden:
    1 = geen bijkomende medische inlichtingen verstrekt door de ouders
    2 = bood zich niet aan voor het medisch onderzoek
    3 = vrijwillig afzien van de aanvraag door de betrokkene
    4 = vertrek naar het buitenland voor meer dan drie maanden
    5 = onvolledige aanvraag ontvangen van de ouders (medisch formulier ontbreekt)
  • MedicalAppraisement: Gegevens over het medisch onderzoek (beslissing). Bevat:
   • RequestSequenceNbr: Nummer van de aanvraag waarop de medische beslissing betrekking heeft; deze zone biedt de mogelijkheid de aanvraag in het bericht T001 te verbinden met de beslissing
   • DisablementRecognition: Erkenning van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%
    Twee mogelijke waarden: 0 = neen, 1 = ja
   • DegreeOfAutonomy: Graad van het gebrek aan zelfredzaamheid.
   • WorkDisablement: Totale ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen
    Twee mogelijke waarden: 0 = neen, 1 = ja
   • SchoolingDisablement: Onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen
    Twee mogelijke waarden: 0 = neen, 1 = ja
   • MedicoSocialScale: Gegevens over de nieuwe wetgeving van het KB van 28/03/2003
    Bevat:
    • SocialScore: Totale aantal punten op de medisch-sociale schaal (= P1 + P2 + P3)
    • Column1: Aantal punten verkregen in pijler P1 van de medisch-sociale schaal
    • Column2: Aantal punten verkregen in pijler P2 van de medisch-sociale schaal
    • Column3: Aantal punten verkregen in pijler P3 van de medisch-sociale schaal
   • BeginDate : Datum van het begin van de periode waarop het medisch onderzoek betrekking heeft
   • EndDate : Datum van het einde van de periode waarop het medisch onderzoek betrekking heeft

  3. BIJKOMENDE INLICHTINGEN

  A. Aanvraag om medische consultatie - bericht T001

  Het bericht T001 kan enkel verzonden worden door het kinderbijslagfonds dat het kinderbijslagdossier behandelt van het kind waarvoor de aanvraag om medische consultatie werd gedaan.

  De periode van de aanvraag (zones 'BeginDate' en 'EndDate') moet ten minste een dag bevatten van de integratieperiode voor het betrokken fonds voor het aangeduide INSZ. Het is niet mogelijk verschillende berichten T001 te verzenden voor eenzelfde rechtgevend kind (zie hierna in verband met de zone 'Demand').

  Het nummer van het attest (zone 'CertificateNr') van een oorspronkelijk bericht moet altijd uniek zijn.
  De kinderbijslagfondsen nemen zelf de verantwoordelijkheid op zich om dit enig nummer te bewaren. Wanneer een bericht wordt verzonden via de website, gebruikt men de waarde 00 als nummer van het kinderbijslagfonds en het enig nummer nnnnnnn wordt toegekend door de Rijksdienst.

  De zone 'RecallAdress' wordt ingevuld met de gegevens over het oproepingsadres van het rechtgevend kind waarvoor de aanvraag om medische consultatie is gedaan, wanneer dit oproepingsadres verschilt van het adres bekend in het Rijksregister of in het Register van de KSZ. De zone 'RecallAdress' bevat de zones 'CoutryNISCode', 'MunicipalityNISCode' en 'StreetNISCode', die ingevuld worden met de codes gebruikt door het Nationaal Instituut voor Statistieken (NIS codes).

  De Rijksdienst biedt zijn secundair netwerk een informaticatool dat het mogelijk maakt de NIS-codes op te zoeken die moeten ingevuld worden in de zone 'RecallAdress'. Deze tool is beschikbaar in de toepassing Trivia, in de rubriek 'Bijkomende functies' bij de functie 'Consultatie codes NIS'.

  Voor de kinderbijslagfondsen die de berichten T001 verzenden via XML, maakt deze informaticatool het mogelijk de NIS-codes zo nodig in te voegen in het XML-bericht.

  Voor de kinderbijslagfondsen die hun berichten T001 synchroon verzenden via de toepassing Trivia, zorgt de tool die de Rijksdienst ontwikkelde voor de automatische omzetting van de gegevens in NIS-codes.

  De zone 'Demand' kan tweemaal voorkomen in eenzelfde bericht T001, telkens met een ander SequenceNbr verbonden aan de wetgeving in kwestie.

  Als er maar één wetgeving gevraagd wordt, bevat de zone 'SequenceNbr' een enkel reeksnummer dat de waarde 1 (= ja) bevat voor ten minste een van de indicatoren DisablementRecognition (lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid), DegreeOfAutonomy (gebrek aan zelfredzaamheid), WorkDisablement (totale ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen), SchoolingDisablement (de onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen) ofwel de waarde 1 (= ja) in de zone MedicoSocialScale (Indicator van de wetgeving KB 28/03/2003).

  Als er twee wetgevingen worden gevraagd moet de zone 'SequenceNbr' twee reeksnummers bevatten. Een van de twee reeksnummers moet de waarde 1 (= ja) bevatten voor ten minste een van de volgende indicatoren: DisablementRecognition (lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid), DegreeOfAutonomy (gebrek aan zelfredzaamheid), WorkDisablement (totale ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen), SchoolingDisablement (de onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen).
  Het andere reeksnummer moet de waarde 1 (= ja) bevatten in de zone MedicoSocialScale (Indicator van de wetgeving KB 28/03/2003).

  In geval van annulering van een bericht T001 worden enkel de zones 'CertificateNr', 'CertificateSituationNbr', 'CertificateStatus', 'PersonINSS' en 'Cancellation' ingevuld. De zone 'CertificateNr' wordt ingevuld met het nummer van het bericht dat moet geannuleerd worden. De zone 'CertificateStatus' wordt ingevuld met waarde 3 (= annulering).

  Men kan een bericht T001 maar annuleren wanneer dit bericht T001 al is geïntegreerd in de attesten opgeslagen in de toepassing Trivia in de rubriek 'Bijkomende functies'.

  Een bericht T001 kan maar geannuleerd worden door het kinderbijslagfonds dat het oorspronkelijke bericht T001 verzond.

  Het is niet meer mogelijk een bericht T001 te annuleren wanneer al een bericht T002 ontvangen is als antwoord op het bericht T001.

  Het is niet mogelijk een annuleringsbericht te annuleren.

  B. Beslissing tot medische consultatie - bericht T002

  Het bericht T002 wordt verzonden door de FOD Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst, via de KSZ.
  De Rijksdienst verzendt het bericht T002 aan elk kinderbijslagfonds dat in het Kadaster van de kinderbijslag, voor het INSZ en de hoedanigheid van rechtgevend kind (code hoedanigheid 104) in kwestie, een integratieperiode heeft die volledig of gedeeltelijk overeenstemt met de periode vervat in de prefix van het attest.

  De periode vervat in de prefix van het attest maakt de routering van de berichten T002 mogelijk naar de kinderbijslagfondsen op die manier dat ze elk kinderbijslagfonds bereiken waar een integratieperiode open is of was.

  De zones 'CertificateIdentification', 'ChildIdentification' en 'ApplicationIdentification' bevatten de herinnering van de gegevens van de aanvraag van het bericht T001 voor alle aanvragen van de ouders of door het kinderbijslagfonds, of aanvragen om herziening van de ouders of van derden, of Europese formulieren.

  Er kan echter een verschil zijn tussen de berichten T001 en T002 in de zones 'DossierLanguage' & 'RecallAddress', als de FOD vaststelt dat de gegevens in deze zones in het bericht T001 niet volledig overeenstemmen met de werkelijke situatie.

  De zone 'BeginDate' mag geen datum bevatten vóór die vermeld in het bericht T001.

  In geval van ambtshalve herziening bevatten de zones 'CertificateIdentification', 'ChildIdentification' en 'ApplicationIdentification' de gegevens van de interne aanvraag (om ambtshalve herziening).

  Voor de ambtshalve herzieningen tot 28 februari 2009, verzonden op initiatief van het kinderbijslagfonds, bevatten de zones 'CertificateIdentification', 'ChildIdentification' en 'ApplicationIdentification' de gegevens van de aanvraag om herziening verzonden door het kinderbijslagfonds.

  In geval van ambtshalve herziening vanaf 1 maart 2009 bevatten de zones 'CertificateIdentification', 'ChildIdentification' en 'ApplicationIdentification' de gegevens van de interne aanvraag om ambtshalve herziening van de FOD Sociale Zekerheid.

  Voor de ambtshalve herzieningen voor in het buitenland verblijvende kinderen wordt de kinderbijslagfondsen gevraagd een volledige Excell-lijst op te maken die de betrokken kinderen identificeert - die waarvoor een gunstige medische beslissing lopende is en waarvoor later een ambtshalve herziening zal gebeuren - met hun verblijfsadres in het buitenland. Deze lijst moet overgemaakt worden aan de dienst monitoring van de Rijksdienst ten laatste op 30 september 2008.

  Voor de betrokken kinderen die in het buitenland verblijven en niet gerepertorieerd zouden zijn in deze enige zending, bijvoorbeeld kinderen die naar het buitenland vertrekken na het verzenden van de lijst, doet de FOD Sociale Zekerheid de nodige aanpassingen aan zijn informaticasysteem en neemt intussen contact op met het laatste bekende kinderbijslagfonds of met de Rijksdienst als de naar een adres in België verzonden documenten terugbezorgd worden.

  4. COMMUNICATIE TUSSEN INSTELLINGEN

  A. Aanvullende brevetten

  Momenteel deelt de FOD Sociale Zekerheid iedere medische beslissing mee aan de kinderbijslaginstelling die de aanvraag om vaststelling van ongeschiktheid indiende, ongeacht of het om een nieuwe aanvraag, een aanvraag om herziening of een ambtshalve herziening gaat.

  De kinderbijslaginstelling die de medische evaluatie ontvangt brengt de andere betrokken instellingen hiervan op de hoogte met een brevet van rechthebbende en deelt de beslissing mee aan het gezin.

  Als de medische beslissingen vervat in de elektronische berichten T002 gerouteerd zijn naar de voor de evaluatieperiode betrokken instellingen, kunnen drie gevallen zich voordoen:

  - de bevoegde instelling(en) voor de hele periode van erkenning van het kind integreert/integreren hun actoren in het Kadaster van de kinderbijslag. De routering van de beslissing is verzekerd naar alle instellingen waarvoor de informatie relevant is. Ze kunnen op basis hiervan dan ook alle hun betaling herzien en hun beslissing meedelen aan het gezin.

  - de bevoegde instelling(en) voor de hele periode van erkenning van het kind integreert/integreren hun actoren niet in het Kadaster van de kinderbijslag. Dit is het geval met dossiers behandeld in de regeling van de zelfstandigen, evenals bij nog niet in het Kadaster geïntegreerde overheidsinstellingen, die de routering via de KSZ niet ontvangen. De flux keert terug naar de FOD Sociale Zekerheid die zijn beslissing op papier meedeelt aan de laatst bekende instelling.

  - er stelt zich een probleem bij de hybride gevallen. Als de medische beslissing bijvoorbeeld de periode dekt van maart 2004 tot januari 2011, terwijl een fonds van de regeling van de zelfstandigen betaalde tot 31 maart 2006 en een fonds van de regeling van de werknemers betaalt vanaf 1 april 2007, dan is de routering van de flux A652 enkel bestemd voor het fonds van de werknemers en keert niet terug naar de FOD.

  Om zich ervan te verzekeren dat elke bevoegde instelling de informatie ontvangt die voor hem noodzakelijk is, wordt de instellingen die een elektronisch bericht T002 ontvangen gevraagd om voor de periode gedekt door de beslissing na te gaan of de instelling die hen onmiddellijk opvolgde of voorafging geïntegreerd is in het Kadaster, in welk geval geen enkele bijkomende actie vereist is. In het andere geval moet de informatie worden overgemaakt via een aanvullend brevet.

  B. Brevetten van rechthebbende

  De rubriek over de gehandicapte kinderen wordt aangepast om alle informatie te bevatten die tot nu toe werd overgemaakt door de kopie van de medische beslissing verzonden door de FOD Sociale Zekerheid.

  Het brevet van rechthebbende, aangepast rekening houdend met deze nieuwe vermeldingen, wordt binnenkort verspreid.

  5. KENNISGEVING VAN BESLISSINGEN

  Wanneer een kinderbijslaginstelling een andere opvolgt, bevoegd wordt en een dossier overneemt, dan neemt deze instelling tegelijk al de verplichtingen van de vorige kinderbijslagfondsen over.

  Met toepassing van dit principe moet iedere kennisgeving gebeuren door de instelling die bevoegd was op het moment van ontvangst van het elektronisch bericht T002, met vermelding van de medische beslissing meegedeeld door de FOD Sociale Zekerheid aan de uitbetalingsinstellingen, of het nu gaat om een administratieve weigering, om een positieve of een negatieve beslissing, naar aanleiding van een nieuwe aanvraag, een aanvraag om herziening of een ambtshalve herziening. De andere instellingen sturen eventueel een motiveringsbrief betreffende hun betaling.

  Concreet kan het in weliswaar uitzonderlijke gevallen gebeuren dat een fonds van de regeling voor zelfstandigen een kennisgeving van beslissing moet versturen omdat het bevoegd is op het moment van verzending van het elektr onisch bericht, zelfs al is dit gerouteerd naar een fonds van de regeling van de werknemers, en moet dit fonds het fonds van de regeling voor zelfstandigen hiervan op de hoogte brengen met een aanvullend brevet.

  6. ATTESTEN ZIEKENFONDSEN

  In het kader van de samenwerking tussen kinderbijslaginstellingen en de verzekeringsinstellingen leveren de kinderbijslaginstellingen in november van elk jaar attesten af aan de verzekeringsinstellingen.

  Deze attesten bevatten meer bepaald de gegevens die de verzekeringsinstellingen nodig hebben om voor de betrokkenen de rechten vast te stellen op het statuut van begunstigde van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV-statuut) het statuut van chronisch zieke of de maximumfactuur (MAF).

  Vanaf 1 oktober 2008 worden alle medische beslissingen waarvoor een elektronisch bericht T002 gemaakt wordt zowel naar de Rijksdienst als naar het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) verzonden. Verder zal de FOD Sociale Zekerheid in oktober 2008 zijn gegevens globaal ter beschikking stellen en zo de elektronische overdracht van de eerder genomen beslissingen mogelijk maken.

  Vanaf dat jaar zullen de verzekeringsinstellingen beschikken over de nodige gegevens voor het vaststellen van de rechten op het RVV-statuut, het statuut van chronisch zieke en de MAF. Voor de MAF wordt er namelijk een wijziging van de toekenningsregels gefinaliseerd die terugwerkende kracht zal hebben, zodat ook in dit geval een uitwisseling van relevante gegevens mogelijk wordt via de flux T002.

  Deze gegevens moeten dus niet langer door de kinderbijslaginstellingen meegedeeld worden aan de verzekeringsinstellingen vanaf het jaar 2008.

  7. PRAKTISCHE MODALITEITEN

  Vanaf 1 oktober 2008 sturen de kinderbijslaginstellingen het nieuwe elektronisch bericht A651 (T001 in de terminologie van het Kadaster) met alle nieuwe aanvragen en herzieningen op aanvraag gericht aan de FOD Sociale Zekerheid.

  Het kinderbijslagfonds stuurt het inlichtingenformulier aan het gezin van het rechtgevend kind voor wie de aanvraag om medisch onderzoek gedaan wordt.

  Naast het inlichtingenformulier stuurt het kinderbijslagfonds ook het formulier E407 aan het gezin van het rechtgevend kind dat in het buitenland verblijft.

  De elektronische gegevens van de berichten T001 hebben onmiddellijk een authentieke waarde. Het zijn deze gegevens die het onderzoek door de FOD Sociale Zekerheid bepalen.

  De Rijksdienst heeft een bijkomend systeem voor zijn secundair netwerk ontwikkeld opdat de gegevens van deze flux T001 nog zouden kunnen worden geraadpleegd.

  Alle elektronische berichten T001 met informatie over de aanvragen om medisch onderzoek voor kinderen met een aandoening worden dus gedurende een periode van een jaar vanaf hun aflevering bij de KSZ bewaard en kunnen gedurende deze periode geraadpleegd worden in de toepassing Trivia onder "Bijkomende functies".

  De ambtshalve herzieningen van de medische beslissingen waarvan de einddatum na 28 februari 2009 valt, worden beheerd door de FOD Sociale Zekerheid.

  Vanaf 1 maart 2009 vinden de ambtshalve herzieningen dus enkel plaats op initiatief van de FOD Sociale Zekerheid die ze zes maanden voor het verstrijken van de vorige beslissing, d.w.z. vanaf 1 september 2008, inleidt.

  Op vraag van de bevoegde diensten van de FOD Sociale Zekerheid zal op 1 oktober 2008 een einde gesteld worden aan de dubbele procedure beschreven in de MO 600, met toepassing van de reglementaire termijn van 150 dagen.

  Opmerking betreffende de vereenvoudigde procedure

  De MO 600 van 13 september 2007 voorziet in een vereenvoudigde procedure voor het indienen van een aanvraag om herziening met alleen het formulier "Aanvraag tot medische vaststelling". Deze procedure is van toepassing wanneer bepaalde specifieke voorwaarden vervuld zijn. Deze procedure moet aangepast worden rekening houdend met de afschaffing van dit formulier, dat door de flux T001 vervangen wordt. In dat geval zal het gezin een nog te publiceren document ontvangen, dat samen met het inlichtingenformulier zal worden verstuurd. Indien het gezin een effectieve herziening van de medische beslissing wenst, moet het de gebruikelijke procedure volgen en het behoorlijk ingevulde in lichtingenformulier naar de FOD terugsturen. Indien de aanvraag om herziening echter uitsluitend tot doel heeft de terugwerkende kracht van de evaluatie volgens de medisch-sociale schaal te verkrijgen, volstaat het dat het gezin het nieuwe document waarvan het model u later zal meegedeeld worden aan de FOD stuurt.

  Vanaf 1 oktober 2008 ontvangen de kinderbijslagfondsen het nieuw elektronisch bericht T002, ongeacht of het bericht T002 er komt na een ambtshalve herziening, een nieuwe aanvraag of een aanvraag tot herziening afkomstig van het fonds, en ongeacht of de aanvraag ingediend werd via de papieren procedure (tot 30 september 2008) of via elektronische berichten (vanaf 1 oktober 2008).

  De elektronische gegevens van de berichten T002 hebben onmiddellijk een authentieke waarde en moeten dan ook systematisch beheerd worden.

  Momenteel is de raadpleging van de via de berichten T002 overgemaakte elektronische gegevens niet beschikbaar bij de authentieke bron, de FOD Sociale Zekerheid.

  De Rijksdienst heeft dan ook een bijkomend systeem voor zijn secundair netwerk ontwikkeld opdat de gegevens van de elektronische berichten nog zouden kunnen worden geraadpleegd gedurende een periode van een jaar vanaf de ontvangst van het elektronisch bericht door de Rijksdienst. Dit hulpmiddel kan gevonden worden in de toepassing Trivia onder de rubriek "Raadpleging ontvangen attesten ".

  Alle elektronische berichten A652 (T002 in de terminologie van het Kadaster) met informatie over rechtgevende kinderen met een aandoening worden gedurende een periode van een jaar vanaf de ontvangst van het attest door de RKW bewaard en kunnen gedurende deze periode geraadpleegd worden in de toepassing Trivia onder "Raadpleging ontvangen attesten".

  U zult verwittigd worden wanneer de gegevens betreffende rechtgevende kinderen met een aandoening kunnen geraadpleegd worden bij de authentieke bron, de FOD Sociale Zekerheid.

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 35 (Nl) - 02-237 23 55 (Fr)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)
  monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)

  • 1Het initiatief van de ambtshalve herzieningen voor de medische beslissingen met vervaldatum voorzien na 28/02/2009 is enkel overgenomen door de FOD Sociale Zekerheid
  • 2Met inbegrip van de antwoorden op vragen geformuleerd op papier tot 30 september 2008.
  • 3Het initiatief van de ambtshalve herzieningen voor de medische beslissingen met vervaldatum voorzien na 28/02/2009 is enkel overgenomen door de FOD Sociale Zekerheid
  • 4Te noteren valt dat een andere waarde wordt vooropgesteld: de waarde 00 (= aanvraag door de FOD Sociale Zekerheid) is niet van toepassing, maar juridisch voorzien
  • 5Nieuwe aanvragen of aanvragen om herziening voor in het buitenland verblijvende kinderen worden verstuurd naar de FOD Sociale Zekerheid via een elektronisch bericht A651 (T001 in de terminologie van het Kadaster) afkomstig van de kinderbijslaginstelling; het kinderbijslagfonds richt aan het gezin zowel het formulier E407 als het inlichtingenformulier
  Top