Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/71 van 5 maart 2008 - Raadpleging van de werkloosheidsgegevens - Flux A011,L (P042 in de terminologie van het Kadaster)

  In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de instellingen die werkloosheidsuitkeringen betalen (UI) en de kinderbijslagfondsen heeft de Rijksdienst de distributieflux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster1 ) en de consultatieflux A011,L (P042 in de terminologie van het Kadaster) ontwikkeld.

  1. ALGEMEEN

  Bij de toepassing van de regelgeving inzake kinderbijslag is het statuut van de sociaal verzekerde van doorslaggevend belang. Samen met dat statuut kan het recht op kinderbijslag (en het bedrag ervan) evolueren.

  Sinds 1 september 1996 ontvangen de kinderbijslagfondsen maandelijks elektronische berichten A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster) met gegevens van de werkloosheid. Die gegevens zijn afkomstig van de databank van de RVA.

  Vanaf 3 maart 2008 kunnen de werkloosheidsgegevens rechtstreeks geraadpleegd worden bij de RVA.

  2. GEGEVENSGEDEELTE

  Om de A011,L (P042 in de terminologie van het Kadaster) te consulteren moeten de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen de volgende gegevens meedelen:

  • PersonINSS: het INSZ van de natuurlijke persoon voor wie men een consultatie P042 wenst.
  • EnquiryPeriod: Periode van 1 maand waarvoor men de consultatie P042 wenst. Die periode moet voor minstens één dag samenvallen met een integratieperiode van de persoon in kwestie voor het fonds en het moet om een kalendermaand gaan.
   Via de A011,L (P042 in de terminologie van het Kadaster) zijn de volgende gegevens beschikbaar voor de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen:
  • Response: Antwoorddeel waarin één of meer attesten van inactiviteit wegens werkloosheid verschijnen en/of één of meer foutcodes.
  • POIndicator: Bevat de gegevens van het antwoord. Dit blok kan 1 keer verschijnen per UI, wat dus impliceert dat de zone POIndicator 4 keer kan verschijnen. Bevat: CertificateUnemployment OF ErrorSection
   • CertificateUnemployment: Bevat de gegevens van het attest:
    • CertificateIdentification: Identificatie van het attest. Bevat:
     • CertificateNature: statuut van het attest. Vier waarden zijn mogelijk:
      0: origineel
      1: wijziging
      2: duplicaat
      3: annulering
     • CertificateNr: Fictief nummer van het attest (dit fictief nummer stemt niet overeen met het nummer van het attest van het distributiebericht)
     • NrCertificateToCorrect: Nummer van het te annuleren bericht. Deze zone wordt niet gebruikt voor de consultatie.
    • Unemployment: Gegevens over de werkloosheid. Bevat:
     • PersonINSS: INSZ van de werkloze
     • ReferentialMonth: maand waarop de gegevens betrekking hebben
     • UnemploymentType: type werkloosheid met recht op een uitkering (cf. bijlage 1 voor de lijst van de werkloosheidstypes)
     • NbrOfControlledDays: aantal dagen volledige werkloosheid waarvoor uitkeringen betaald zijn in de referentiemaand, de in diezelfde periode opgenomen vakantiedagen inbegrepen. Aantal gecontroleerde dagen waarvoor geen uitkering betaald is in de referentiemaand.
     • CodeObstruction: Beletselcode, om aan te geven dat een uitgesloten werkloze verder recht heeft op andere socialezekerheidsuitkeringen. Drie waarden zijn mogelijk:
      0 = beletsel (wordt niet verzonden)
      1 = geen beletstel, subsidiair ten opzichte van een ander recht uit hoofde van dezelfde persoon
      2 = geen beletstel, subsidiair ten opzichte van een ander recht in hetzelfde gezin
    • AllowanceApplication: Gegevens over de datum van aanvraag van de werkloosheidsuitkering. Bevat:
     • DateAllowanceRequest: Datum van aanvraag van de werkloosheidsuitkering
     • DateLastControlledDay: Laatste dag met uitkering of vakantiedag of dag van uitsluiting vóór een onderbreking die tot een nieuwe aanvraag leidt.
     • CodeLastControlledDay: Code van de laatste gecontroleerde dag. Deze code geeft aan of de laatste dag met prestaties meer dan 6 maanden van de datum van de aanvraag verwijderd is, zonder dat onderscheid wordt gemaakt tussen een nieuwe aanvraag of een verlenging. Twee codes zijn mogelijk:
      6 = meer dan 6 maanden verwijderd, de datum van de laatste dag met uitkering wordt niet opgegeven
      0 = de persoon is minstens 2 weken 'niet werkloos' en de datum van de laatste dag met uitkering wordt aangegeven of de werkloosheidsperiode van de persoon is niet onderbroken en de datum van de laatste dag met uitkering wordt niet aangegeven.
   • ErrorSection: Deze zone kan ofwel door de UI ofwel door de RVA ingevuld worden.
    • Zone ErrorSection ingevuld door de UI: Bevat:
     • ErrorList: Lijst van de vastgestelde fouten. In een eerste fase wordt hier maar één fout vermeld.
     • Error: Errorcode die aangeeft welke fout vastgesteld is.
     • Code: Foutcode ingevuld door de BI (cf. bijlage 2)
     • Parameter: Bevat meer informatie over de fout.
     • Name: Naam van de parameter
    • Zone ErrorSection ingevuld door de RVA: Bevat:
     • ErrorList: Lijst van de vastgestelde fouten. In een eerste fase wordt hier maar één fout vermeld.
     • Error: Errorcode die aangeeft welke fout vastgesteld is.
     • Code: Foutcode zoals vermeld in het document over de foutcodes van het Kadaster.
     • Parameter: Bevat meer informatie over de fout.
     • Name: Naam van de parameter

  Een technische beschrijving van de berichten P042 is al beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de website van de RKW: http://www.rkw.be (klikken op " Info voor professionele gebruikers", dan op de link onder de titel "Technische documentatie" en vervolgens op "Beschrijving berichten kadaster" aan de linkerkant van het scherm en tenslotte op de code P042).

  3. BIJKOMENDE GEGEVENS

  Om de werkloosheidsattesten te consulteren moeten de zones PersonINSS en EnquiryPeriod ingevuld worden. De consultatieperiode kan hoogstens 1 maand zijn.

  De werkloosheidsgegevens kunnen geconsulteerd worden voor alle actoren van het Kadaster (codes 101, 102, 103, 104, 105 et 106) en voor een periode die ten vroegste op 1 januari 2003 begint. Voor een sociaal verzekerde moet de geraadpleegde periode voor minstens één dag samenvallen met zijn integratieperiode in het Kadaster voor het fonds in kwestie.

  Voor elke consultatieaanvraag stuurt de RVA een definitief antwoord. Er zijn drie soorten definitieve antwoorden:
  - vraag door KSZ afgewezen = definitief negatief antwoord
  - vraag door RVA geaccepteerd = definitief positief antwoord met het antwoord van de BI in kwestie in het gegevensgedeelte
  - vraag door RVA afgewezen = definitief negatief antwoord met de reden van de afwijzing in het gegevensgedeelte.

  Over de antwoorden die bij de consultatie verkregen zullen worden, moet het volgende opgemerkt worden.

  In de zone CertificateNr wordt een fictief nummer van het attest ingevuld. Er is geen overeenstemming met het nummer van het attest van het distributiebericht (zone CertificateNr van het distibutiebericht).

  De zone CodePaymentInstitution die beantwoordt aan de code van de uitbetalingsinstelling komt niet voor in de flux A011,L (P042 in de terminologie van het Kadaster) die antwoord geeft op de vraag om consultatie van een kinderbijslagfonds. Het komt niet meer voor in de attesten van februari 2008, doorgezonden in maart 2008 via de flux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster). Het ontbreken van deze zone CodePaymentInstitution heeft geen invloed op het beheer van de kinderbijslagdossiers. Als informatie gevraagd moet worden aan de betaalinstelling nemen de kinderbijslagfondsen zoals gebruikelijk contact op met de dienst monitoring van de Rijksdienst.

  4. PRAKTISCHE SCHIKKINGEN

  De consultatie P042 is beschikbaar voor de dossierbeheerders vanaf 3 maart 2008.
  De beschikbare gegevens kunnen onmiddellijk als authentiek beschouwd worden.

  Tot slot willen we erop wijzen dat nu de P042 ter beschikking gesteld wordt door de RVA, de Rijksdienst de maandelijkse attesten A011 niet langer bewaart (D042 in de terminologie van het Kadaster). Dat betekent dat de consultatie C008-D042 (van de attesten A011 van de laatste zes maanden in Trivia) geleidelijk zal verdwijnen (zes maanden na de in productie stelling van de P042).

  Zoals gebruikelijk kunt u met alle vragen, alle problemen en alle onregelmatigheden in verband met deze elektronische gegevensstroom altijd terecht bij de dienst Monitoring van het departement Controle.

  telefoon 02-237 23 55 (Fr) - 02-237 23 35 (Nl)
  fax 02-237 23 09
  E-mail monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)
  monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)

  • 1Deze distributieflux is operationeel sinds 1 september 1996, zie dienstbrieven D997/27/BI/DH van 06.02.1996 en D997/28/BI/FDC van 05.06.1996
  Top