Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/76 van 15 juli 2011 - Toeslagen voor rechtgevende kinderen met een aandoening - Handichild

  Sedert 1 oktober 2008 gebeurt de gegevensuitwisseling tussen de instellingen die kinderbijslag betalen en de FOD Sociale Zekerheid (FOD), zowel voor aanvragen van medische vaststellingen als voor het meedelen van medische beslissingen, via de elektronische berichten A651 en A652 (T001 en T002 in de terminologie van het Kadaster), doorgaans Handichild genoemd.

  De inhoud en de context van de invoering van deze berichten werden besproken in dienstbrief II/B/997/72/VIM JOB-WAM van 10/09/2008. Die wordt aangevuld door deze dienstbrief met informatie en aanpassingen naar aanleiding van de vaststellingen gemaakt sedert de invoering van de elektronische berichten.

  Zo werden in een aantal gevallen T001-berichten geweigerd door de FOD, terwijl ze waren aanvaard door de Rijksdienst en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

  Deze weigeringen waren het gevolg van het feit dat de FOD bij de invoering van de elektronische flux "Handichild" foutcodes instelde op de berichten T001 die niet perfect overeenkwamen met de foutcodes ingesteld door de Rijksdienst.

  Dit had tot gevolg dat sommige berichten T001 geweigerd werden door de FOD zonder dat de Rijksdienst, de KSZ of de kinderbijslaginstelling hiervan werden ingelicht. De aanvragen om medische vaststellingen opgenomen in de berichten T001 werden niet verwerkt door de FOD, terwijl de kinderbijslaginstellingen meenden dat ze in onderzoek waren.

  1. De door de FOD geweigerde berichten T001

  De FOD stuurde de definitieve lijst door van de geweigerde en dus niet verwerkte berichten T001. Op basis van een analyse van deze lijst stelde de Rijksdienst vast dat sommige berichten T001 ten onrechte geweigerd zijn, en andere terecht.

  De berichten T001 die ten onrechte zijn geweigerd door de FOD, waren nochtans correct opgemaakt door de kinderbijslaginstellingen. Deze berichten T001 zijn geïdentificeerd en teruggestuurd naar de FOD, die ze opnieuw moet coderen zoals ze correct waren gecodeerd door de kinderbijslaginstellingen.

  De berichten T001 die terecht geweigerd zijn door de FOD bevatten fouten of onregelmatigheden.

  De voornaamste fouten en onregelmatigheden die geblokkeerd werden door de interne controles van de FOD zijn de volgende:

  - 2 afzonderlijke berichten T001 voor eenzelfde aanvraag om medische vaststelling terwijl één enkele T001 moest aangelegd worden met 2 sequenties in de aanvraag
  - de "Begindatum" houdt geen rekening met de 5 jaar terugwerkende kracht bepaald door artikel 120 KBW
  - de totale arbeidsongeschiktheid is geselecteerd voor kinderen jonger dan 21 jaar
  - de onmogelijkheid om regelmatig de lessen te volgen is geselecteerd voor kinderen die nog onvoorwaardelijk recht hebben (artikel 62, §1, KBW)
  - een bericht T001 ter informatie is naar de FOD verstuurd terwijl het kind is ingeschreven als werkzoekende (niet meer voorzien sedert 01/05/2009).

  De berichten T001 die de FOD bewust weigerde zijn geïdentificeerd, en de kinderbijslaginstellingen moeten ze annuleren en nieuwe correct opgemaakte berichten aanmaken.

  Elke kinderbijslaginstelling zal per afzonderlijke zending de berichten T001 ontvangen die hij moet corrigeren. Rekening houdend met de hoeveelheid geannuleerde berichten T001, was het niet mogelijk bijzondere annotaties te maken voor de correctie van elk bericht.

  De Rijksdienst meent toch dat het nodig is de aandacht van de kinderbijslaginstellingen te vestigen op de regels voor het coderen van de berichten T001, zodat de instellingen hun aanvragen om medische vaststellingen correct formuleren.

  2. Regels voor het correct coderen van een bericht T001

  Om een bericht T001 te coderen moet de kinderbijslaginstelling een deel " Gegevens" en een deel "Aanvraag" invullen.

  De Rijksdienst vestigt de aandacht op de volgende punten:

  A. Deel "Gegevens"

  • Datum van aanvraag: datum waarop het gezin de aanvraag indiende bij de kinderbijslaginstelling. Deze datum is de referentiedatum voor de toepassing van artikel 120 KBW.
  • Scenario: 3 mogelijke waarden:
   01: eerste aanvraag
   02: herziening op aanvraag van een ouder of een derde
   03: informatie geleverd door het kinderbijslagfonds

  Opmerkingen:

  Er mag geen informatie worden doorgestuurd naar de FOD als het kind zich inschrijft als werkzoekende of wacht- of werkloosheidsuitkeringen krijgt1 .

  Er mag geen informatie worden doorgestuurd naar de FOD vóór 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt2 .

  Er mag geen informatie worden doorgestuurd naar de FOD als het kind een activiteit uitoefent die niet leidt tot verzekeringsplicht in de sociale zekerheid (bijvoorbeeld een beroepsopleiding in een onderneming, aangegeven met de code "IBO" op de RIP-in), een tewerkstelling in een beschutte werkplaats of het ontvangen van sociale uitkeringen voortvloeiend uit dergelijke tewerkstellingen.

  Klik na het invullen van de verschillende rubrieken op "Toevoegen". U ziet dan de elementen van het deel "Gegevens" die u net hebt gecodeerd en die u kunt wijzigen door op de hiertoe voorziene knop te klikken.

  B. Deel "Aanvraag"

  • Begindatum = te bepalen conform artikel 120 KBW met verwijzing naar de datum waarop het gezin de aanvraag indiende bij zijn kinderbijslaginstelling ("Datum van aanvraag" van het deel "Gegevens").

  Voorbeelden:

  - geboorte op 15/06/2007, datum aanvraag op 08/07/2010 en begindatum op 06/2007.
  - geboorte op 26/11/1992, datum aanvraag op 25/06/2010 en begindatum op 04/2005.

  Opmerkingen:

  Men kan enkel teruggaan voor meer dan de 5 jaar bepaald in artikel 120 KBW als het dossier elementen bevat die het mogelijk maken de verjaring te stuiten.

  Als het mogelijk is de erkenning te beginnen bij de geboorte van het kind, of omdat het jonger is dan 5 jaar, of omdat de elementen van het dossier het mogelijk maken de verjaring te stuiten, moet de "Begindatum" overeenkomen met de geboortemaand van het kind.

  • Einddatum = te bepalen op basis van de gevraagde evaluatie.

  Als de evaluatie gevraagd wordt volgens de oude reglementering:
  - kind geboren voor 01/01/1993, einddatum = 04/2009
  - kind geboren vanaf 01/01/1993, einddatum = 04/2003
  EN/OF
  Als de evaluatie gevraagd is volgens de nieuwe medisch-sociale schaal, geen einddatum.

  • Medische evaluatie

  Als de evaluatie gevraagd wordt volgens de oude reglementering:

  lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid ja
  gebrek aan zelfredzaamheid ja
  ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen3 ja/neen
  onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen4 ja/neen
  wetgeving KB 28/03/2003 neen

  Als de evaluatie gevraagd wordt volgens de nieuwe medisch-sociale schaal:

  lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid neen
  gebrek aan zelfredzaamheid neen
  ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen5 ja/neen
  onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen 6 ja/neen
    ja

  -Klik na het invullen van de verschillende rubrieken op "Toevoegen". U ziet dan de elementen van het deel "Gegevens" en het eerste deel "Aanvraag" die u zopas hebt gecodeerd en die u kunt wijzigen door op de hiertoe voorziene knop te klikken.

  Om een tweede sequentie in te voegen, dus een tweede aanvraag om evaluatie voor hetzelfde INSZ, volgens een andere schaal en voor een andere periode, klik op "Toevoegen".
  Klik na het coderen van het tweede deel van de aanvraag op "Toevoegen" om het coderen te valideren. Klik na controle van het deel "Gegevens" en de delen " Aanvragen" op "creëren" om het aanmaken van het attest te lanceren.

  Het is niet toegelaten om twee T001-berichten op te maken voor hetzelfde INSZ, één voor elk type van evaluatie. Wanneer dus de medische vaststelling moet gevraagd worden volgens twee verschillende evaluatieschalen, voor verschillende periodes en voor hetzelfde INSZ, dan MOETEN twee sequenties gevraagd worden en deel uitmaken van dezelfde T001, samengesteld uit twee afzonderlijke aanvragen.

  C. Onmogelijkheid om lessen te volgen

  1. Reglementaire principes

  Artikel 7 van het KB van 30/12/1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt bepaalt: "De lessen moeten regelmatig gevolgd worden". Afwezigheid van het kind wegens ziekte doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van het schoolbezoek. Punt IX van de MO 335 van 08/06/1976 bepaalt dat als het schoolbezoek onderbroken wordt wegens ziekte van het kind, de kinderbijslag verschuldigd blijft tot het einde van de zomervakantie van het schooljaar na dat waarin de ziekte begon. Wanneer de ziekte doorloopt na een ononderbroken periode van 6 maanden en zich over een nieuw schooljaar uitstrekt, wordt de blijvende ongeschiktheid vanaf de 7de maand vastgesteld door een geneesheer van de FOD.

  Het KB van 30/12/1975 is opgeheven door het KB van 10/08/2005. De beschreven voorwaarde van schoolbezoek is overgenomen in artikel 5, in verband met niet-hoger onderwijs. Dit is echter niet het geval voor hoger en universitair onderwijs, waar enkel sprake is van een inschrijving voor een bepaald aantal studiepunten. Het mechanisme van het behoud van het recht bij ziekte voorzien in MO 355 van 08/06/1976, voor het lopende jaar en het volgende, met erkenning van de onmogelijkheid om lessen te volgen door de medische diensten van de FOD, is voortaan dus enkel nog van toepassing voor studenten van het niet-hoger onderwijs.

  2. Toepassing van de MO 335 van 08/06/1976

  Wanneer een student ziek is mogen de betalingen worden voortgezet tijdens de eerste 6 maanden van de ziekte op basis van een attest van de behandelende arts.

  Om onderbrekingen in de betalingen te vermijden vragen de betaalinstellingen vanaf de 4de maand (dus 2 maanden vóór het verstrijken van de aanvankelijke termijn van 6 maanden) aan de FOD de vaststelling van de ongeschiktheid om de lessen te volgen via een bericht T001 met naleving van de richtlijnen voor het coderen die hierna worden toegelicht (principes voortvloeiend uit de programmering van de FOD).

  Vanaf de 7de maand:
  o Ofwel valt de 7de maand in een nieuw schooljaar: in dat geval is de validering door de arts van de FOD noodzakelijk om de betalingen voort te zetten. Bij bevestiging van de ongeschiktheid door de arts van de FOD worden de betalingen voortgezet tot het einde van de zomervakantie van het nieuw schooljaar.
  o Ofwel valt de 7de maand in hetzelfde schooljaar als het begin van de ongeschiktheid: in dat geval mag men de betalingen voortzetten tot het einde van dit schooljaar (met inbegrip van de zomervakantie) op basis van het attest van de behandelende arts. De in de 4de maand gevraagde validering door de arts van de FOD heeft pas uitwerking vanaf het begin van het volgende schooljaar.

  Als de arts van de FOD de ongeschiktheid om de lessen te volgen bevestigt, is er recht tot het einde van de zomervakantie na het schooljaar waarin de ongeschiktheid om de lessen te volgen begon.

  Als de arts van de FOD de ongeschiktheid om de lessen te volgen niet bevestigt, met inbegrip voor de eerste 6 maanden:
  o De eerste 6 maanden blijven verworven, ook als ze zich uitstrekken over 2 schooljaren.
  o Als de 7de maand valt in het schooljaar van het begin van de ongeschiktheid, maakt een attest van de behandelende arts het mogelijk de betalingen voort te zetten tot het einde van de zomervakantie van het schooljaar waarin de ongeschiktheid begon.

  Opmerkingen:

  De vermelde regels worden toegepast ongeacht of de ongeschiktheid begon tijdens het schooljaar of tijdens de daarbij horende zomervakantie.

  Als het kind zich niet kon inschrijven als student in het begin van een schooljaar wegens zijn ziekte worden de vermelde regels toegepast voor zover de wil van het kind om de studies voort te zetten is vastgesteld, bij voorbeeld door een verklaring op eer7 . Om te weten of het toepassen van de hierboven beschreven procedure al dan niet pertinent is, moet men in dit geval verwijzen naar het type van onderwijs dat gevolgd is in het vorige schooljaar. Als het ging om niet-hoger onderwijs is de procedure van toepassing, als het ging om hoger onderwijs echter niet.

  Bij bevestiging van de ongeschiktheid door de arts van de FOD in de 7de maand kan het recht behouden worden:
  - Tot het einde van de zomervakantie van het schooljaar na dat waarin het kind zich niet kon inschrijven wegens ziekte, als de ziekte begon in het begin van het schooljaar (bijvoorbeeld op 1 september).
  - Tot het einde van de zomervakantie van het schooljaar van het jaar waarin het kind zich had willen maar niet kon inschrijven wegens ziekte, als die ziekte begon vóór het begin van het schooljaar (bijvoorbeeld op 1 augustus).

  Als de bevestiging van de arts van de FOD teruggaat tot een periode vóór de 7de maand van de ziekte zoals vastgesteld door de betaalinstelling, wordt er geen rekening mee gehouden voor de bepaling van het begin van de ziekte in het kader van de toepassing van de procedure beschreven in de MO 335.

  Als de ongeschiktheid om de lessen te volgen beslist door de arts van de FOD vergezeld gaat van een medische evaluatie die voldoet om een recht te openen op de toeslag voor kinderen met een aandoening, dan is die medische beslissing integraal van toepassing en kan op basis daarvan een onvoorwaardelijk recht op de basisschaal worden toegekend voor de hele duur van de erkenning en dit tot de leeftijd van maximum 21 jaar.

  3. Principes voortvloeiend uit de programmering van de FOD

  Een aanvraag mag maximaal 2 sequenties tellen.
  Wanneer een aanvraag 2 sequenties telt, moet er 1 zijn in de oude reglementering en 1 in de nieuwe schaal.
  => Men kan niet 1 sequentie volgens de oude reglementering hebben + 1 sequentie onmogelijkheid om de lessen te volgen zonder medische evaluatie nieuwe schaal in dezelfde sequentie.
  => Men kan niet 1 sequentie volgens de nieuwe schaal hebben + 1 sequentie onmogelijkheid om de lessen te volgen zonder medische evaluatie oude reglementering in dezelfde sequentie.

  De onmogelijkheid om de lessen te volgen kan niet alleen gevraagd worden in 1 sequentie. Ze moet altijd ingevoegd zijn in 1 sequentie met de medische evaluatie. Daarom moet ook een terugwerkende kracht van 5 jaar toegepast worden, ook als die teruggaat tot een datum waarop de rechtgevende nog voldeed aan de voorwaarden van artikel 62, §1, KBW.

  Rekening houdend met het feit dat de onmogelijkheid om de lessen te volgen niet alleen kan geselecteerd worden, wordt omwille van de harmonisering van de procedures gevraagd om eenzelfde logica te respecteren voor het aanleggen van de T001, los van de leeftijd van het kind, de context van de aanvraag of het statuut van het kind. Het is dus niet aan de kinderbijslaginstellingen om te evalueren of het opportuun is om een T001 te verzenden bij de ontvangst van de aanvraag van het gezin, noch of het opportuun is om een medische evaluatie toe te passen voor een of andere periode. Het aanleggen van een T001 dient mechanisch te gebeuren, met naleving van de bepalingen van artikel 120 KBW en van het KB van 28/03/2003.

  De voorbeelden hieronder illustreren het aanleggen van een T001 in verschillende situaties:

  Voorbeeld 1: Kind met onvoorwaardelijk recht

  - Kind geboren op 12/12/1994
  - Datum van de aanvraag = 10/09/2010

  Eén enkele sequentie:
  - Begindatum = 01/07/2005
  - Einddatum =
  - Medische evaluatie
  - lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid neen
  - gebrek aan zelfredzaamheid neen
  - ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen neen
  - onmogelijkheid om lessen te volgen neen
  - wetgeving KB 28/03/2003 ja
  Toevoegen

  Voorbeeld 2: Kind ouder dan 18 dat hoger onderwijs volgt voor meer dan 27 studiepunten

  - Kind geboren op 23/01/1988
  - Datum van de aanvraag = 10/09/2010

  Eerste sequentie:
  - Begindatum = 01/07/2005
  - Einddatum = 30/04/2009
  - Medische evaluatie
  - lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid ja
  - gebrek aan zelfredzaamheid ja
  - ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen neen
  - onmogelijkheid om lessen te volgen neen
  - wetgeving KB 28/03/2003 neen
  Toevoegen
  Tweede sequentie:
  - Begindatum = 01/05/2009
  - Einddatum =
  - Medische evaluatie
  - lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid neen
  - gebrek aan zelfredzaamheid neen
  - ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen neen
  - onmogelijkheid om lessen te volgen neen
  - wetgeving KB 28/03/2003 ja
  Toevoegen

  Voorbeeld 3: Kind ouder dan 18 dat niet-hoger onderwijs volgt

  - Kind geboren op 23/01/1988
  - Datum van aanvraag van onmogelijkheid om lessen te volgen = 10/09/2010

  Eerste sequentie:
  - Begindatum = 01/07/2005
  - Einddatum = 30/04/2009
  - Medische evaluatie
  - lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid ja
  - gebrek aan zelfredzaamheid ja
  - ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen neen
  - onmogelijkheid om lessen te volgen neen
  - wetgeving KB 28/03/2003 neen
  Toevoegen

  Tweede sequentie:
  - Begindatum = 01/05/2009
  - Einddatum =
  - Medische evaluatie
  - lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid neen
  - gebrek aan zelfredzaamheid neen
  - ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen neen
  - onmogelijkheid om lessen te volgen ja
  - wetgeving KB 28/03/2003 ja
  Toevoegen

  3. Foutcodes op de berichten T001

  De Rijksdienst verkreeg van de FOD de terugtrekking van alle controles op de berichten T001 vanaf 15/06/2010.

  De Rijksdienst actualiseerde zijn eigen foutcodes, die in productie gingen op 15/06/2010. Wanneer de berichten T001 niet conform zijn, verschijnt de foutcode die overeenkomt met de onregelmatigheid onmiddellijk en wordt het bericht niet gecreëerd. Er kan onmiddellijk een nieuw gecorrigeerd bericht gecreëerd worden.

  De foutcode T00115 verschijnt wanneer al een bericht T001 verstuurd is voor eenzelfde INSZ, uitgezonderd voor de berichten T001 op verzoek van de kinderbijslaginstelling (scenario 03).

  De foutcode T00132 wordt opnieuw gedefinieerd als volgt: " Kind geboren na 01/07/1966 en vóór 01/01/1993: enkel de oude wetgeving kan toegepast worden tot en met 30/04/2009 wanneer de datum van aanvraag valt na 01/05/2009."

  De foutcode T00133 wordt voortaan geformuleerd als volgt: " Kind geboren na 01/07/1966 en vóór 01/01/1993: enkel de nieuwe wetgeving kan toegepast worden vanaf 01/05/2009 wanneer de datum van aanvraag valt na 01/05/2009."

  Tegelijk bracht de Rijksdienst 4 bijkomende controles in productie.

  De foutcode T00135 verschijnt wanneer de ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen niet gevraagd is met de oude wetgeving voor personen geboren vóór 01/07/1966.

  De foutcode T00136 verschijnt wanneer de ongeschiktheid om de lessen te volgen gevraagd wordt voor een kind jonger dan 17 jaar.

  De foutcode T00137 verschijnt voor een kind van 5 jaar en ouder wanneer de begindatum van de aanvraag zich minder dan 5 jaar voor de aanvraagdatum situeert.

  De foutcode T00138 verschijnt voor een kind jonger dan 5 jaar wanneer de begindatum van de aanvraag niet valt in de geboortemaand van het kind.

  4. Automatisering van de procedure van administratief beheer van de aanvraagdossiers (herinneringen, weigeringen) door de FOD

  Voor elke verzonden T001 moet de kinderbijslaginstelling een eerste T002 ontvangen als antwoord binnen een maximale termijn van 4 maanden 8 .

  Dit was niet het geval sedert de invoering van Handichild. Op 06/12/2010 kondigde de FOD namelijk de invoering aan van het automatisch beheer van de herinneringen van het informatieformulier. Daarom werden tot die datum enkel de dossiers behandeld waar de ouders reageerden en hun formulieren terugstuurden.

  De Rijksdienst drong er op aan snel de T002 "administratieve weigeringen" te ontvangen in alle andere gevallen waarvoor de dossiers sedert enkele maanden open en onbehandeld bleven.

  Bij ontvangst van het bericht T002 "administratieve weigering" betekenen de kinderbijslaginstellingen de beslissing aan het gezin. Als het gezin vervolgens reageert of de ingevulde aanvraagformulieren verstuurt, moet die stap beschouwd worden als een nieuwe aanvraag en moet hiervoor een nieuwe T001 gecreëerd worden.

  5. Raadpleging van de elektronische berichten "Handichild"

  De Rijksdienst ontwikkelde een bijkomend systeem voor zijn secundair netwerk zodat de gegevens van de Handichild-fluxen nog zouden kunnen geraadpleegd worden.

  Tot 21/06/2010 werden alle elektronische berichten T001 en T002 opgeslagen voor een periode van 1 jaar vanaf de aflevering ervan bij de KSZ en konden ze gedurende deze periode geraadpleegd worden in de Trivia-toepassing onder " aanvullende functies".

  Sedert 22/06/2010 is deze periode van 1 jaar uitgebreid tot 2 jaar.

  Zodra de raadpleging van de gegevens over de rechtgevende kinderen met een aandoening beschikbaar zal zijn bij de authentieke bron, de FOD Sociale Zekerheid, zult u hiervan verwittigd worden.

  6. Aanvragen om parkeerkaarten

  Het KB van 28/03/2003 bepaalt 3 types van herzieningen van een medische beslissing:
  1. de herziening van ambtswege die, met uitzondering van de overgangsmaatregelen gespecificeerd in het KB, ingaat op de eerste dag van de maand na de vervaldag van de vorige beslissing,
  2. de herziening op aanvraag van het gezin met uitwerking op de eerste dag van de maand na de betekening ervan aan de kinderbijslaginstelling, en met terugwerkende kracht als een voordeliger bedrag kan worden toegekend,
  3. de herziening op aanvraag van de geneesheer, meer bepaald op basis van nieuwe gegevens meegedeeld door de bevoegde kinderbijslaginstelling. De uitwerking is i dentiek aan die van de herziening op aanvraag van het gezin.

  De laatste maanden ontvingen de kinderbijslaginstellingen medische beslissingen die het resultaat waren van aanvragen van gezinnen bij de FOD om parkeerkaarten of andere sociale of fiscale voordelen te verkrijgen. Deze beslissingen zijn ten onrechte doorgestuurd via T002-berichten in het kader van ambtshalve herzieningen of herzieningen op vraag van de geneesheer.

  De FOD deelde ons mee dat deze beslissingen geen weerslag zouden mogen hebben op de toekenning van de toeslagen op de kinderbijslag. Hij verbond er zich verder toe zijn programmering aan te passen zodat de betaalinstellingen geen berichten T002 voor in dit verband genomen beslissingen meer zouden krijgen. In zijn e-mail van 23/12/2010 bevestigde de FOD ons dat het probleem opgelost was: de medische beslissingen genomen naar aanleiding van een aanvraag om een parkeerkaart of fiscale en sociale voordelen worden niet langer verstuurd via berichten T002 sinds januari 2011.

  De beslissingen verstuurd via berichten T002 moeten niet behandeld worden als ze genomen zijn naar aanleiding van stappen die de gezinnen rechtstreeks bij de FOD ondernamen om iets anders aan te vragen dan een toeslag op de kinderbijslag.

  De berichten T002 die niet behandeld moeten worden kunnen als volgt worden geïdentificeerd:
  - als ze niet vallen in één van de volgende categorieën van berichten T001: eerste aanvraag, herzieningen op aanvraag van de ouders, herziening van ambtswege, informatie geleverd door het kinderbijslaginstelling,
  - als het een herziening van ambtswege betreft, maar de T002 wordt ontvangen 9 maanden of meer voor de vervaldatum van de lopende beslissing.

  Bij twijfel over de aard van het geval, dus wanneer een herziening van ambtswege is aangegeven terwijl de T002 wordt meegedeeld tussen de 3 en de 9 maanden vóór de vervaldatum van de lopende beslissing, bevelen wij aan om contact op te nemen met de dienst Monitoring van het Departement Controle. U wordt ingelicht van de evolutie van de situatie zodra wij daarvan op de hoogte zijn.

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van anomalieën gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 35 (Nl) - 02-237 23 55 (Fr)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@rkw.be (Nl)
  monitoringfr@onafts.be (Fr)

  Alle vragen inzake administratieve en reglementaire toepassing kunnen worden gericht aan Anne-Michèle Wauthier van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 56
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail : anne-michele.wauthier@onafts.be

  Alle vragen inzake de achterstand in de behandeling van de dossiers kunnen worden gericht aan de FOD:

  E-mail: afm_bkb@minsoc.fed.be

  De Rijksdienst blijft tot uw beschikking voor alle verdere inlichtingen, vragen of opmerkingen.

  • 1Zie dienstbrief 996/92 van 06/05/2009.
  • 2Onvoorwaardelijk recht op de toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin het kind met een aandoening 18 jaar wordt (MO 610).
  • 3De waarde ja is exclusief voorbehouden voor rechtgevenden geboren voor 01/07/1966.
  • 4Ja: als het kind geen onvoorwaardelijk recht meer heeft en is ingeschreven in niet-hoger onderwijs (zie rubriek onmogelijkheid om lessen te volgen hierna).
  • 5De waarde ja is exclusief voorbehouden voor rechtgevenden geboren voor 01/07/1966.
  • 6Ja: als het kind geen onvoorwaardelijk recht meer heeft en is ingeschreven in niet-hoger onderwijs (zie rubriek onmogelijkheid om lessen te volgen hierna).
  • 7Deze interpretatie is gebaseerd op een arrest van het Hof van Cassatie van 28/01/1980.
  • 8Dit is niet van toepassing bij scenario 03.
  Top