Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/79bis van 27 februari 2015 - Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen - Flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

  Via dienstbrief II/A/997/79 van 17 december 2014 bracht FAMIFED u op de hoogte van de inproductiestelling van consultatieflux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) inzake de gegevens betreffende niet-vergoede werkloosheid.

  Vanaf 17 december 2014 worden de toekenningsvoorwaarden voor gezinsbijslag voor niet-vergoede werklozen op basis van de gegevens van de consultatieflux opgevolgd en niet langer op basis van de beslissingen die de RVA aan de sociaal verzekerden bezorgt over de periodes waarin de betrokkenen op basis van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering uitgesloten of gesanctioneerd zijn.

  Dit KB bepaalt dat het recht op inschakelingsuitkeringen tot 36 maanden beperkt is, berekend van datum tot datum vanaf de dag waarop het recht voor de eerste keer op basis van artikel 36 werd toegekend (KB van 25 november 1991, art. 63, §2). Dit KB houdt geen rekening met de periode die voorafgaat aan 1 januari 2012.

  Jonge werklozen die dus vanaf 1 januari 2012 gedurende 36 maanden inschakelingsuitkeringen hebben ontvangen verliezen deze uitkering vanaf 1 januari 2015.

  Het doel van deze omzendbrief is meedelen hoe de betrokken personen bepaald moeten worden en toelichten welke impact de schrapping van de inschakelingsuitkeringen heeft op het vlak van de kinderbijslag.

  1. RAADPLEGING OP MAANDELIJKSE BASIS

  Naar aanleiding van een aantal vragen van kinderbijslaginstellingen preciseren we hier dat de flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) toelaat op maandelijkse basis gegevens over niet-vergoede werkloosheid van sociaal verzekerden te raadplegen.

  Om L035 te consulteren moeten de dossierbeheerders de volgende gegevens meedelen:

  • PersonINSS: het INSZ van de natuurlijke persoon voor wie men een consultatie L035 wenst.

  • EnquiryPeriod: de periode van één maand waarvoor men de consultatie L035 wenst. Die periode moet voor minstens één dag samenvallen met een integratieperiode van de persoon in kwestie voor het fonds en het moet om een kalendermaand gaan.

   • StartDate: begindatum van de opgevraagde maand.

   • EndDate: deze zone wordt momenteel niet gebruikt.

  2. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

  A. Foutcodes L035: algemeen

  In bepaalde situaties is het resultaat van de raadpleging van flux L035 een foutcode.

  Een overzicht van alle foutcodes is opgenomen in de technische beschrijving van bericht L035. Dit overzicht kan op de website van FAMIFED worden geraadpleegd: http://www.famifed.be (klik op Professionelen, dan bij Info voor de professionele gebruiker op Technische documentatie, vervolgens op Beschrijving berichten Kadaster en ten slotte op code P063).

  De foutcodes zijn als volgt samengesteld:

  • een P063-code gevolgd door twee cijfers
  • het INSZ van de geraadpleegde sociaal verzekerde
  • de eerste dag van de maand van de raadpleging.

  B. Foutcode P06312

  De werklozen die na 36 maanden geen recht op inschakelingsuitkeringen meer hebben op basis van artikel 63, §2 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering kunnen via de foutcode P06312 'Einde recht op inschakelingsuitkeringen' bepaald worden. De foutcode P06312 verschijnt immers enkel als er geen recht op een inschakelingsuitkering meer is.

  De foutcode vermeldt geen einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen.

  De periode van einde recht op inschakelingsuitkeringen kan echter als volgt bepaald worden, op basis van maandelijkse raadplegingen L035:

  • zolang een sociaal verzekerde recht heeft op inschakelingsuitkeringen zal bij de maandelijkse raadpleging van de flux L035 de volgende foutcode verschijnen:

   Error P06306: Geen records voor het INSZ en de opgegeven periode

   • INSS: ****** *** **
   • date: 20150101
  • zodra de sociaal verzekerde het recht op inschakelingsuitkeringen verliest, verschijnt de volgende foutcode bij de maandelijkse raadpleging van de flux L035:

   Error P06312: Einde recht op inschakelingsuitkeringen

   • INSS: ****** *** **
   • date: 20150201

  De eerste raadpleging die de foutcode P06312 'Einde recht op inschakelingsuitkeringen' genereert, duidt aan dat de beslissing tot het beëindigen van het recht op inschakelingsuitkeringen in de vorige maand werd genomen.

  Deze foutcode P06312 is beschikbaar voor de kinderbijslaginstellingen vanaf 3 maart 2015.

  =>De beslissing tot het beëindigen van het recht op inschakelingsuitkeringen wordt genomen in de maand voorafgaand aan de eerste maand waarin de foutcode P06312 'Einde recht op inschakelingsuitkeringen' verschijnt.

  De bepaling van de werklozen die geen recht op inschakelingsuitkeringen meer hebben op basis van de foutcode P06312 is evenwel slechts een tijdelijke oplossing.

  FAMIFED onderhandelt momenteel samen met KSZ en RVA om de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen toe te voegen in het gegevensgedeelte van de consultatiestroom L035. Zodra deze aanpassing effectief is goedgekeurd en getest door alle betrokken partijen zullen de kinderbijslaginstellingen hiervan op de hoogte worden gebracht.

  3. IMPACT

  Het verlies van de inschakelingsuitkering op basis van artikel 63, § 2 van het KB van 25 november 1991 valt niet onder de uitzonderingssituaties voorzien in artikel 4, § 2 van het KB van 25 februari 1994. Bijgevolg worden de betrokkenen geacht verder te voldoen aan de voorwaarden van artikel 4, § 1 van dit besluit.

  Deze situatie leidt dus niet tot het verlies van de hoedanigheid van rechthebbende in hoofde van de betrokken werklozen. Zij hebben recht op het basisbedrag (art. 40), maar zij die recht hadden op de sociale toeslag 42bis verliezen dit supplement omwille van de uitsluiting. De einddatum van het recht op de sociale toeslag wordt vastgesteld rekening houdend met de trimestrialisering.

  Voorbeeld

  De rechthebbende die recht had op de sociale toeslag ontvangt vanaf 1 januari 2015 op grond van artikel 63, §2 geen inschakelingsuitkeringen meer. Op basis van de referentiemaand november 2014 kan er sociale toeslag betaald worden tot 31 maart 2015. Vanaf 1 april 2015 is er enkel nog recht op de gewone kinderbijslag aan de schaal 40.

  Volledigheidshalve vermelden wij nog dat ook hier de algemene toekenningsvoorwaarden gelden, namelijk:

  • de niet-vergoede werkloze kan op basis van zijn niet-vergoede werkloosheid geen recht op kinderbijslag openen voor de periodes waarvoor hij al een recht op kinderbijslag kan openen in een andere hoedanigheid krachtens de AKBW

  • het recht op basis van de niet-vergoede werkloosheid primeert op het recht op gewaarborgde gezinsbijslag.

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden aan de dienst Monitoring van het departement Controle worden gericht:

  Telefoon: 02-237 27 29
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@famifed.be

  Alle vragen m.b.t. de impact van deze consultatiestroom op de toekenning van het recht op kinderbijslag kunnen worden gericht aan de dienst Administratief Toezicht van het departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 60
  E-mail: guy.tillieux@famifed.be

  Top