Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/79ter van 28 mei 2015 - Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen - Flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

  FAMIFED heeft op 17 december 2014 de consultatiestroom L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) in productie genomen.

  Op 13 mei 2015 werd er een nieuwe versie van de consultatiestroom L035 in productie genomen naar aanleiding van een nieuwe zone die toelaat de werklozen te bepalen die het recht verliezen op een inschakelingsuitkering. Deze dienstbrief geeft uitleg omtrent deze nieuwe zone. Verder wordt in de dienstbrief dieper ingegaan op de rechtsbepaling van niet-vergoede werklozen. Tot slot bevat deze dienstbrief nog een aantal praktische modaliteiten naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de kinderbijslagfondsen.

  1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

  In dienstbrief 997/79bis van 27 februari 2015 heeft FAMIFED uiteengezet hoe de kinderbijslagfondsen de werklozen konden bepalen die het recht op een inschakelingsuitkering na 36 maanden verliezen.

  Deze bepaling diende te gebeuren aan de hand van een aantal foutcodes in de consultatieflux L035.

  In nauw overleg met KSZ en RVA heeft FAMIFED het nodige gedaan om de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen toe te voegen in het gegevensgedeelte van de consultatiestroom L035. Vanaf 13 mei 2015 kunnen de kinderbijslagfondsen voor de bepaling van de werklozen die het recht op een inschakelingsuitkering na 36 maanden verliezen, gebruik maken van deze einddatum.

  Als gevolg hiervan mag de werkwijze inzake identificatie vermeld in omzendbrief 997/79bis van 27 februari 2015 vanaf 13 mei 2015 niet meer worden toegepast. Concreet betekent dit dat de dossierbeheerders niet meer op basis van de foutcode P06312 ('Einde recht op inschakelingsuitkeringen') de werklozen dienen te bepalen die na 36 maanden hun recht op een inschakelingsuitkering verliezen maar wel op basis van het gegeven vermeld in de zone 'einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen'.

  De impact van dit bericht dat de einddatum van het recht op inscha kelingsuitkeringen meedeelt, is ongewijzigd gebleven. De richtlijnen gegeven in de rubriek 3 van de dienstbrief 997/79bis blijven onverkort van kracht.

  De foutcode P06312 is op 13 mei 2015 uit productie genomen.

  2. RECHTSVASTSTELLING VAN NIET-VERGOEDE WERKLOZEN

  In het kader van de rechtsvaststelling van niet-vergoede werklozen stelt FAMIFED sinds de in productiestelling van de flux L035 op 17 december 2014 vast dat er onduidelijkheid is omtrent de rechtsvaststelling op basis van art. 51 en art. 52 van de werkloosheidsreglementering. Tevens ontvangt FAMIFED op regelmatige basis vragen over het gebruik van de flux L035 en de beslissingen die de RVA aan de sociaal verzekerden bezorgt over de periodes waarin de betrokkenen op basis van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering uitgesloten of gesanctioneerd zijn (verder aangeduid als PV's).

  2.1. Rechtsvaststelling op basis van art. 51 en art. 52

  Op regelmatige basis ontvangt de dienst Monitoring vragen omtrent de rechtsbepaling op basis van art. 51 en art. 52 van de werkloosheidsreglementering.

  Deze vragen zijn een gevolg van een onduidelijke rechtsvaststelling in dossiers waarvoor het recht uit hoofde van een niet-vergoede werkloze dient te worden bepaald na 17 december 2014.

  FAMIFED verduidelijkt dat:

  • nieuwe dossiers waarvoor de flux L035 enkel art. 51 als resultaat weergeeft, dienen te worden overgemaakt aan het bevoegde kinderbijslagfonds (die de L035 ook als enige én unieke bron gebruikt voor gegevens inzake geschorste werklozen, zie hierna 2.2.)
  • nieuwe dossiers waarvoor de flux L035 zowel art. 51 én 52 die geen absoluut beletsel vormen als resultaat weergeeft, dienen te worden overgemaakt aan het bevoegde kinderbijslagfonds (die de L035 ook als enige én unieke bron gebruikt voor gegevens inzake geschorste werklozen, zie hierna 2.2.)
  • nieuwe dossiers waarvoor de flux L035 zowel art. 51 en art. 52 die een absoluut beletsel vormen als resultaat weergeeft, dienen te worden overgemaakt aan de dienst Gewaarborgde van FAMIFED (die de L035 ook als enige én unieke bron gebruikt voor gegevens inzake geschorste werklozen, zie hierna 2.2.).

  2.2. Gebruik van de flux L035 / PV's

  Inzake het gebruik van de flux L035 / PV's in het kader van de rechtsbepaling dienen de kinderbijslagfondsen de volgende werkwijze toe te passen:

  • indien voor 17 december 2014 het recht uit hoofde van een niet-vergoede werkloze is vastgesteld op basis van een PV, blijft deze rechtsvaststelling van toepassing. De rechtsvaststelling in deze dossiers dient niet opnieuw onderzocht te worden door middel van een consultatie van de flux L035.
  • voor dossiers waarvoor het recht uit hoofde van een niet-vergoede werkloze dient bepaald te worden na 17 december 2014, ongeacht de begindatum van de periode van de niet-vergoede werkloosheid, moet de flux L035 geraadpleegd worden.
  Schematisch overzicht
    Rechtsvaststelling vóór 17/12/2014 Rechtsvaststelling vanaf 17/12/2014  
  Volledig vergoede werkloosheid A011, L (P042)
  A011 (D042)
  A011, L (P042)
  A011 (D042)
  NOOIT L609 (P060)
  Volledig niet-vergoede werkloosheid PV L035 (P063) NOOIT L609 (P060)

  3. PRAKTISCHE MODALITEITEN

  3.1. Raadpleging op maandelijkse basis: verplichte einddatum

  Naar aanleiding van een aantal vragen en opmerkingen van de kinderbijslagfondsen omtrent het maandelijks karakter van de consultatiestroom werd beslist om de einddatum in de vraag verplicht te maken.

  Om de L035 te consulteren dienen de dossierbeheerders voortaan de volgende gegevens mee te delen:

  • PersonINSS: het INSZ van de natuurlijke persoon voor wie men een consultatie L035 wenst.
  • EnquiryPeriod: de periode van één maand waarvoor men de consultatie L035 wenst. Die periode moet voor minstens één dag samenvallen met een integratieperiode van de persoon in kwestie voor het fonds en het moet om een kalendermaand gaan.
   • StartDate: begindatum van de opgevraagde maand1 .
   • EndDate: einddatum van de opgevraagde maand2 .

  3.2. Raadpleging op maandelijkse basis: overlap eerste dag van de maand

  Bij de maandelijkse consultatie van de flux L035 wordt de databank van RVA telkens geconsulteerd op de eerste dag van de gevraagde maand. Dit verklaart waarom een sanctie of een schorsing gestart in de loop van een maand niet zichtbaar wordt bij het consulteren van die maand. Er dient namelijk steeds overlap te zijn met de eerste dag van de maand.

  Voorbeeld

  De sociaal verzekerde is gesanctioneerd vanaf 02/01/2015 voor 12 weken.

  • Bij consultatie van de flux L035 met als begin- en einddatum 01/2015 krijgt de dossierbeheerder geen gegevens maar een foutcode als antwoord.
  • Bij consultatie van de flux L035 met als begin- en einddatum op 02/2015 krijgt de dossierbeheerder de gegevens van de sanctie als antwoord.

  Op het moment dat de dossierbeheerder een consultatie L035 uitvoert voor een bepaalde maand, wordt in de databank van RVA gezocht naar de laatst gekende sanctie of uitsluiting.

  3.3. Artikels die niet voorkomen in de lijst van de toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsartikels

  Zoals vermeld in de dienstbrief 997/79, dd. 17/12/2014 dienen de kinderbijslagfondsen zich te baseren voor de rechtsvaststelling van de niet-vergoede werklozen op de toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsartikels, opgenomen als bijlagen in deze dienstbrief.

  In bepaalde situaties bevat de flux L035 artikels die niet voorkomen in de lijsten van toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsartikels.

  FAMIFED wijst erop dat de dossierbeheerders in het kader van de opvolging van het recht op kinderbijslag geen rekening dienen te houden met de artikels die niet voorkomen in de lijsten van de toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsartikels, opgenomen als bijlagen van vermelde dienstbrief.

  Concreet wijzen de artikels die niet voorkomen in de bijlagen van deze dienstbrief op het feit dat de betrokken sociaal verzekerde niet erkend is als niet-uitkeringsgerechtigde volledige werkloze voor deze periode.

  Bijgevolg kunnen de kinderbijslagfondsen geen recht op kinderbijslag vaststellen op basis van L035-attesten die alleen artikels vermelden die niet voorkomen in de lijsten van de toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsartikels.

  3.4. Gegevensblok sanctie

  Het resultaat van een consultatie L035 voor een werkloze die door RVA werd gesanctioneerd, bevat volgende gegevens: de begindatum van de sanctieperiode, aantal weken aangeduid als sanctieperiode en het artikel in de werkloosheidsreglementering (KB van 25 november 1991) op basis waarvan een persoon die gerechtigd is op uitkeringen niet kan worden vergoed.

  Er zijn evenwel 2 uitzonderingen:

  • wanneer het gegevensblok sanctie enkel de begindatum bevat (m.a.w. de zone 'aantal weken' is niet ingevuld), betekent dit dat de sociaal verzekerde gesanctioneerd is voor onbepaalde duur.
  • wanneer de einddatum in het blok sanctie is ingevuld, betekent dit dat de oorspronkelijke duur van de sanctie is verlengd wegens ziekte en dat de sanctie pas werd beëindigd op de datum vermeld in de zone 'einddatum'. In deze situatie dient geen rekening gehouden te worden met het aantal vermelde weken.

  3.5. Technische vragen en vragen inzake impact op de rechtsbepaling

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden aan de dienst Monitoring van het departement Controle worden gericht:

  Telefoon: 02-237 27 29
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@famifed.be

  Alle vragen m.b.t. de impact van deze consultatiestroom op de toekenning van het recht op kinderbijslag kunnen worden gericht aan de dienst Administratief Toezicht van het departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 60
  E-mail: guy.tillieux@famifed.be

  • 1Bij opvragingen via XML dient het volgende formaat te worden gebruikt: dd-mm-jjjj
  • 2Bij opvragingen via XML dient het volgende formaat te worden gebruikt: dd-mm-jjjj
  Top