Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/82 van 27 juni 2016 - Toevoeging van de wettelijke samenwoonst aan de wettelijke gegevens en de historieken van de wettelijke gegevens

  In het kader van het project Modernisering KSZ-registers heeft FAMIFED in het eerste semester 2014 de nieuwe stromen inzake de wettelijke gegevens (P021, P023, P024, P025, P026 en D026 in de terminologie van het Kadaster) in productie genomen.

  Ondertussen heeft KSZ de gegevens met betrekking tot de wettelijke samenwoonst beschikbaar gesteld voor de instellingen van Sociale Zekerheid. Daarenboven heeft KSZ in het kader van het project Modernisering een nieuwe consultatiestroom ontwikkeld die toelaat alle historieken van de wettelijke gegevens te raadplegen.

  Deze omzendbrief geeft een overzicht van de gegevens inzake wettelijke samenwoonst die voortaan beschikbaar zijn in het aangepaste distributiebericht D026 (wettelijke gegevens) en het aangepaste consultatiebericht P026 (wettelijke gegevens). Verder gaat deze omzendbrief in op de gegevens die beschikbaar worden gemaakt via de nieuwe consultatiestroom P029 (historieken wettelijke gegevens).

  1. Gegevensgedeelte distributiebericht D026

  Het distributiebericht D026 werd uitgebreid met het datablok LegalCohabitation. Dit blok bevat de gegevens betreffende de wettelijke samenwoonst van een sociaal verzekerde.

  De voornaamste gegevens zijn de volgende:

  • startDate: bevat de datum vanaf wanneer de gegevens inzake wettelijke samenwoonst geldig zijn.
  • Partner: bevat de gegevens betreffende de partner van de persoon.
   • PartnerINSS: bevat het INSZ van de partner.
   • PartnerBirthDate: bevat de geboortedatum van de partner.
   • PartnerName: bevat de naam en de voornaam/voornamen van de partner.
  • Registration: bevat de gegevens over de registratie van de wettelijke samenwoonst.

   • Location: bevat de plaats van de wettelijke samenwoonst.

  Een globaal overzicht van het datablok LegalCohabitation in het distributiebericht D026 kan worden geraadpleegd in de technische documentatie. Deze documentatie is beschikbaar op de website van FAMIFED: http://www.famifed.be (klikken op “Professionelen”, vervolgens “Info voor de professionele gebruiker", dan "Technische documentatie”, daarna “Beschrijving berichten kadaster” en tenslotte op code D026).

  2. Gegevensgedeelte consultatiebericht P026

  Het consultatiebericht P026 werd uitgebreid met het datablok LegalCohabitation. Dit blok bevat de gegevens betreffende de wettelijke samenwoonst van een sociaal verzekerde.

  De volgende gegevens worden afgebeeld bij een consultatie in de Trivia-toepassing:

  • startDate: bevat de datum vanaf wanneer de gegevens inzake wettelijke samenwoonst geldig zijn.
  • PartnerINSS: bevat het INSZ van de partner.
  • PersonName: bevat de naam van de partner.
  • PersonFirstName, PersonMiddleName, PersonMiddleName2: bevat de voornamen van de persoon.
  • CityDescription: bevat de naam van de gemeente/stad van de wettelijke samenwoonst.
  • CountryDescription: bevat de naam van het land van de wettelijke samenwoonst.

  Opvragingen van de consultatiestroom P026 via XML bevatten alle gegevens van het datablok LegalCohabitation. Deze zones worden toegelicht in de technische documentatie van het bericht P026. Deze documentatie is beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de website van FAMIFED: http://www.famifed.be (klikken op “Professionelen”, vervolgens “Info voor de professionele gebruiker", dan "Technische documentatie”, daarna “Beschrijving berichten kadaster” en tenslotte op code P026).

  3. Gegevensgedeelte consultatiebericht P029

  De nieuwe consultatiestroom P029 vervangt de volgende berichten:

  • historieken adres en verblijfplaats (Rijksregister) (P030)

  • historieken nationaliteit (Rijksregister) (P034)

  • historieken burgerlijke staat (Rijksregister) (P035)

  • historieken adres en verblijfplaats (KSZ-register) (P039)

  • historieken nationaliteit (KSZ-register) (P040)

  • historieken burgerlijke staat (KSZ-register) (P041)

  Deze stroom geeft toegang tot de historiek van de volgende wettelijke gegevens: naam, nationaliteit, geboorte, overlijden, geslacht, burgerlijke staat, adres en wettelijke samenwoonst.

  De volgende gegevens worden afgebeeld bij een consultatie in de Trivia-toepassing:

  • register: bevat het register waarvan de sociaal verzekerde deel uitmaakt op het moment van de raadpleging  (Rijksregister, KSZ-register of RAD-register).
  • registerSta(rtDate: bevat de datum waarop de persoon in het betreffende register is opgenomen (de begindatum is echter niet altijd beschikbaar).

  Historiek van de naam

  • startDate: bevat de datum vanaf wanneer het gegeven geldig is.
  • expiryDate: bevat de datum tot wanneer het gegeven geldig is.
  • source: bevat de bron waaruit het gegeven afkomstig is (enkel Rijksregister, enkel KSZ-register of beide).
  • PersonName: bevat de naam van de persoon.
  • PersonFirstName, PersonMiddleName, PersonMiddleName2: bevat de voornamen van de persoon.

  Historiek van de geboorte

  • PersonDateOfBirth: bevat de geboortedatum van de persoon.
  • source: bevat de bron waaruit het gegeven afkomstig is (enkel Rijksregister, enkel KSZ-register of beide).
  • CityDescription: bevat de naam van de gemeente/stad waar de persoon is geboren.
  • CountryDescription: bevat de naam van het land waar de persoon is geboren.

  Historiek van het overlijden

  • PersonDateOfBirth: bevat de geboortedatum van de persoon.
  • source: bevat de bron waaruit het gegeven afkomstig is (enkel Rijksregister, enkel KSZ-register of beide).
  • CityDescription: bevat de naam van de gemeente/stad waar de persoon is geboren.
  • CountryDescription: bevat de naam van het land waar de persoon is geboren.

  Historiek van het geslacht

  • startDate: bevat de datum vanaf wanneer het gegeven geldig is.
  • expiryDate: bevat de datum tot wanneer het gegeven geldig is.
  • source: bevat de bron waaruit het gegeven afkomstig is (enkel Rijksregister, enkel KSZ-register of beide).
  • PersonSex: bevat het geslacht van de persoon.

  Historiek van de nationaliteit

  • startDate: bevat de datum vanaf wanneer het gegeven geldig is.
  • expiryDate: bevat de datum tot wanneer het gegeven geldig is.
  • source: bevat de bron waaruit het gegeven afkomstig is (enkel Rijksregister, enkel KSZ-register of beide).
  • NationalityDescription: bevat de naam van het land van de nationaliteit.

  Historiek van de burgerlijke staat

  • startDate: bevat de datum vanaf wanneer het gegeven geldig is.
  • expiryDate: bevat de datum tot wanneer het gegeven geldig is.
  • source: bevat de bron waaruit het gegeven afkomstig is (enkel Rijksregister, enkel KSZ-register of beide).
  • MaritalStatusDescription: bevat de beschrijving van de burgerlijke staat.
  • PartnerINSS: bevat het INSZ-nummer van de partner van de persoon.
  • CityDescription: bevat de naam van de gemeente/stad waar het huwelijk of de ontbinding ervan heeft plaatsgevonden.
  • CountryDescription: bevat de naam van het land waar het huwelijk of de ontbinding ervan heeft plaatsgevonden.

  Historiek van het adres

  • startDate: bevat de datum vanaf wanneer het gegeven geldig is.
  • expiryDate: bevat de datum tot wanneer het gegeven geldig is.
  • source: bevat de bron waaruit het gegeven afkomstig is (enkel Rijksregister, enkel KSZ-register of beide).
  • Address: bevat de gegevens van het adres van de persoon indien het een residentieel of een diplomatiek adres betreft.
  • AdressInfo: bevat de gegevens van het adres van de persoon indien het geen residentieel of diplomatiek adres betreft.

  Historiek van wettelijke samenwoonst

  • startDate: bevat de datum vanaf wanneer het gegeven geldig is.
  • expiryDate: bevat de datum tot wanneer het gegeven geldig is.
  • source: bevat de bron waaruit het gegeven afkomstig is (enkel Rijksregister, enkel KSZ-register of beide).
  • PartnerINSS: bevat het INSZ-nummer van de partner van de persoon.
  • CityDescription: bevat de naam van de gemeente/stad  van de wettelijke samenwoonst.
  • CountryDescription: bevat de naam van het land van de wettelijke samenwoonst.
  • ReasonDescription: bevat de beschrijving van de reden voor het beëindigen van de wettelijke samenwoonst.

  Opvragingen van de consultatiestroom P029 via XML bevatten alle gegevens van de aangeduide datablokken. Deze zones worden toegelicht in de technische documentatie van het bericht P029. Deze documentatie is beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de website van FAMIFED: http://www.famifed.be (klikken op “Professionelen”, vervolgens “Info voor de professionele gebruiker", dan "Technische documentatie”, daarna “Beschrijving berichten kadaster” en tenslotte op code P029).

  4. Administratieve richtlijnen

  Voor de vaststelling van het recht op kinderbijslag is de begin- en einddatum van de wettelijke samenwoonst bepalend.  Het gaat om de gegevens die voorkomen in de zones "start date" (begindatum) en "expiry date" (einddatum).

  Impact van de wettelijke samenwoonst op het recht op kinderbijslag

  Vooraf moet worden opgemerkt worden dat er juridisch gezien wettelijke samenwoonst kan zijn zonder dat de betrokken personen ook daadwerkelijk samenwonen.

  Samenvattend kan worden gesteld dat wettelijke samenwoonst een statuut is met rechten en plichten, ongeacht of de betrokkenen (feitelijk) samenwonen, terwijl met een feitelijk gezin de werkelijke situatie bedoeld wordt waarbij de betrokkenen noodzakelijkerwijs (feitelijk) samenwonen.

  Uit wat voorafgaat, blijkt dat het statuut van wettelijke samenwoonst kan maar niet moet samenvallen met een situatie van feitelijk gezin.

  4.1 Statuut van rechthebbende

  Feitelijk gezin versus wettelijke samenwoonst

  Voor het verkrijgen van een recht op gezinsuitkeringen op grond van een situatie van feitelijk gezin moeten de drie actoren daadwerkelijk samenwonen: de rechthebbende, de partner van die rechthebbende en het kind van die partner.

  Bij wettelijke samenwoonst, of nadat een einde gekomen is aan het wettelijk samenwonen, kan in bepaalde gezinssituaties recht verkregen worden als maar twee van die actoren daadwerkelijk samenwonen.

  In de praktijk zal wanneer de voorwaarden voor het recht vervuld zijn op basis van het feitelijk gezin niet moeten worden nagegaan of het om wettelijk samenwonen gaat. 

  Als daarentegen maar twee van de actoren voor het verkrijgen van het recht samenwonen, moet worden onderzocht of er wettelijke samenwoonst (geweest) is.

  Bijkomende rechten op basis vanwettelijke samenwoonst

  Art. 51, §3, 6° AKBW:

  Een rechthebbende verkrijgt recht voor kinderen die tot zijn gezin behoren of vanuit zijn gezin in een instelling geplaatst zijn, als het gaat om:

  • kinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont maar geen feitelijk gezin meer vormt

  • kinderen van de persoon met wie hij wettelijk samengewoond en een feitelijk gezin gevormd heeft

  • adoptiekinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont maar geen feitelijk gezin meer vormt

  • adoptiekinderen van de persoon met wie hij wettelijk samengewoond en een feitelijk gezin gevormd heeft

  • kinderen van wie de persoon met wie hij wettelijk samenwoont maar geen feitelijk gezin meer vormt, pleegvoogd is

  • kinderen van wie de persoon met wie hij wettelijk samengewoond en een feitelijk gezin gevormd heeft, pleegvoogd is

  Als hij een feitelijk gezin vormt met de persoon met wie hij wettelijk samenwoont, verkrijgt de rechthebbende recht voor kinderen als het gaat om:

  • niet tot zijn gezin behorende kinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont

  • niet tot zijn gezin behorende adoptiekinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont

  • niet tot zijn gezin behorende kinderen van wie de persoon met wie hij wettelijk samenwoont pleegvoogd is

  Art. 51, §3, 3° AKBW:

  Een rechthebbende opent het recht voor kinderen als die tot zijn gezin behoren, als het gaat om:

  • kleinkinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont maar geen feitelijk gezin meer vormt
  • kleinkinderen van de persoon met wie hij wettelijk samengewoond en een feitelijk gezin gevormd heeft

  • achterkleinkinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont maar geen feitelijk gezin meer vormt

  • achterkleinkinderen van de persoon met wie hij wettelijk samengewoond en een feitelijk gezin gevormd heeft

  • neven en nichten van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont maar geen feitelijk gezin meer vormt

  • neven en nichten van de persoon met wie hij wettelijk samengewoond en een feitelijk gezin gevormd heeft

  Een rechthebbende verkrijgt recht voor kinderen als die vanuit zijn gezin in een instelling geplaatst zijn, als het gaat om:

  • kleinkinderen van de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt en wettelijk samenwoont

  • achterkleinkinderen van de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt en wettelijk samenwoont

  Opmerking

  Er kan geen recht verkregen worden als de potentiële rechthebbende gescheiden leeft van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont of wettelijk samengewoond heeft, die zijn kind in zijn eigen gezin opvoedt.

  4.2. De voorrang

  De wettelijke samenwoonst heeft geen weerslag op de voorrangsorde van de rechthebbenden in Art. 64 AKBW.

  4.3. Recht op eenoudertoeslag, sociale toeslag, verhoogde wezenbijslag en rangbepaling

  Voor de vaststelling van het recht op eenoudertoeslag (Art. 41 AKBW), sociale toeslag (KB van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de Art. 42bis en art. 56, §2 AKBW), de wezenbijslag (Art. 56bis AKBW) en voor de bepaling van de rang van de rechtgevende kinderen (Art. 42 AKBW) dient de feitelijke samenwoonst in aanmerking te worden genomen en niet de wettelijke samenwoonst.

  5. Technische vragen en vragen inzake impact op de rechtsbepaling

  Alle vragen m.b.t. de impact van deze consultatiestroom op de toekenning van het recht op kinderbijslag kunnen worden gericht aan de dienst Administratief Toezicht van het departement Controle:

  Telefoon:        02-237 23 98
  E-mail:           herman.stuyver@famifed.be

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden aan de dienst Monitoring van het departement Controle worden gericht:

  Telefoon:        02-237 28 48
  Fax:                02-237 23 09
  E-mail:           monitoringfr@famifed.be

   

   

   

   

   

   

   

  Top