999/119 van 8 november 2001 - Aanpassing van formulieren

  1. Formulieren P19, P19bis en P19ter

  Ingevolge recente wetswijzigingen werd de lijst van de uitkeringen uitgebreid die niet moeten worden meegeteld bij de som van andere vervangingsinkomsten. Het gaat om de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden en de pensioenen of uitkeringen voor militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers alsook hun rechthebbenden (artikel 3, 9° en 10° van het KB van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders).

  P19bis

  2. Formulier P20

  Voortaan is het voor jongeren die in België een wacht- of een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd niet meer nodig dat zij aan de kinderbijslaginstelling een verklaring bezorgen van de vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. De verklaring is vervangen door de flux A200. Het formulier P20 is eveneens aangepast.

  De infobladen gevoegd bij de voornoemde formulieren werden aangepast. U wordt tevens gevraagd om de sociaal verzekerden met een apart bericht, gevoegd bij het formulier, erop attent te maken dat het bedrag van de genoemde tegemoetkomingen niet meer moet worden opgegeven (Zie CO 1334).

  Top