999/128 van 4 april 2004 - Actualisering van formulieren: Mod W, P20com, P3

  1. Mod W - vraag om de kinderbijslag op een rekening te storten

  Om vergissingen en onregelmatigheden betreffende het rekeningnummer in de toekomst te voorkomen moet het formulier W voortaan in alle gevallen voorzien zijn van een handtekening en een stempel van de financiële instelling. Het formulier mod. W en de begeleidende brief werden om die reden aangepast.

  2. P20com - kinderbijslag als schoolverlater - onderzoek van de laatst genoten opleiding voorafgaand aan de inschrijving als werkzoekende

  De notie "passende studies"

  Om als schoolverlater recht te hebben op kinderbijslag moet het als werkzoekende ingeschreven kind overeenkomstig artikel 1 van het KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5 van de Kinderbijslagwet, studies hebben beëindigd zoals voorzien in artikel 36 van het Werkloosheidsbesluit.

  Het KB van 11 februari 2003 tot wijziging van artikel 36 van het besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering heeft vanaf 1 januari 2003 wijzigingen aangebracht aan dit artikel die een weerslag kunnen hebben op het recht op kinderbijslag als schoolverlater tijdens de wachttijd.

  Als bijlage vindt u het formulier P20com aangepast aan de nieuwe bepalingen vanaf 1 januari 2003.

  Gebruik van het formulier P20com

  Met de circulaire CO 1303 van 24 december 1996 werd u meegedeeld wanneer het formulier aan de laatste onderwijsinstelling moest worden gestuurd. De principes worden hierna in het kort herinnerd.

  Het formulier P20com moet in elk geval niet verzonden indien de flux A015 werd ontvangen. Deze flux deelt het officieel resultaat mee, wanneer de RVA een onderzoek heeft uitgevoerd omdat de jongere wachtuitkeringen heeft aangevraagd.

  Het formulier wordt ook niet gestuurd wanneer u op basis van de dossiergegevens in staat bent vast te stellen dat de schoolverlater "de passende studies" heeft gedaan om in aanmerking te komen voor het recht op wachtuitkeringen. Dit doet zich voor wanneer de jongere zich als werkzoekende laat inschrijven en er zich een formulier P7 (recht op kinderbijslag als student) of formulier P9 (recht op kinderbijslag als leerling) in het dossier bevindt.

  Een voldoende duidelijk antwoord1 op de vraag van het formulier P20 "Welk onderwijs of welke opleiding heeft de jongere het laatst gevolgd voor de inschrijving als werkzoekende?'' volstaat eveneens om te bewijzen dat aan de studievoorwaarden is voldaan: bijv. zesde jaar ASO.

  Er wordt op gewezen dat een formulier P20com nodig is, telkens wanneer de jongere zich voor het einde van de leerplicht als werkzoekende laat inschrijven (cfr. CO 1303 van 24/12/1996) en ook in alle gevallen van twijfel over de laatst gevolgde opleiding of vorming.

  In dit verband wordt eraan herinnerd dat het onderzoek naar het recht voor de werkzoekende schoolverlater nooit mag worden afgesloten voor het einde van de wachttijd, behalve wanneer een beletsel wordt meegedeeld voor de toekenning van het recht op kinderbijslag gedurende het verdere verloop van de wachttijd. Dit is het geval wanneer het inkomen de toegelaten grens overschrijdt in het kader van een tewerkstelling van onbepaalde duur of van een beperkte duur (bijv. contract van 6 maanden) die de wachttijd overschrijdt. Elke schorsing of stopzetting van de betaling in de loop van de wachttijd moet duidelijk en volledig gemotiveerd worden. Eveneens moet informatie worden gegeven (bijv. met de folder of het info-blad bij het formulier P20 mee te sturen2 ) hoe het recht opnieuw kan worden verkregen (als het beletsel in de loop van wachttijd zou ophouden te bestaan).

  Schema van de motivering van de beslissingen naar aanleiding van de stopzetting of schorsing van de betaling3 :

  Hoofdreden Specificatie van de hoofdreden Wettelijke bepaling Informatie
  "het kind werkt" "het inkomen is hoger het grensbedrag van xxxxxxxxx" Art. 62, §5 Kinderbijslagwet Infoblad bij het formulier P20, een folder,
  + "informatie kan u ook vinden op de website:
  www.kindergeld.be"

  In alle andere gevallen moet na de (eventueel verlengde) wachttijd het formulier P20 worden gezonden met betrekking tot de volledige periode van 270 kalenderdagen.

  Actieve dossiers

  De kinderbijslaginstellingen worden gevraagd na te gaan of het recht op kinderbijslag voor een jonge schoolverlater werd geweigerd of teruggevorderd vanaf 1 januari van het jaar 2003 op basis van inlichtingen meegedeeld met de vorige versie van het formulier P20com. In bevestigend geval moet het onderzoek heropend worden en het nieuwe aangepaste formulier P20com worden verzonden.

  3. P3 - kind geplaatst bij een particulier - toekenning van een forfaitair bedrag artikel 70ter Kinderbijslagwet

  De circulaire van de Rijksdienst, CO 1344 en de dienstbrief II/A/996/45/agy werden u de voorwaarden en de modaliteiten meegedeeld voor de vestiging en het verlies van het recht op de nieuwe forfaitaire kinderbijslag voor een kind dat bij een particulier wordt geplaatst. Er werd gepreciseerd dat het niet aan de kinderbijslaginstellingen toekomt om te oordelen over de gegrondheid van de forfaitaire bijslag. Deze bevoegdheid is reglementaire toegewezen aan de plaatsende overheid.

  Daarom wordt een aangepast formulier ontwikkeld (formulier P3-b). De vraag over de eventuele contacten van het kind met zijn familie van oorsprong wordt niet weerhouden, omdat die niet pertinent is voor het behoud van het recht op de forfaitaire bijslag.

  De vraag blijft wel van toepassing voor kinderen geplaatst in een instelling met het oog op de uitvoering van de bepalingen van de circulaire van de Minister, MO 509 van 6 maart 1992 (P3-a). In bijlagen de formulieren P3a en P3-b in duitse versie.

  • 1Cfr. de opsomming van de studies vermeld op het formulier P20com
  • 2Informatie is ook beschikbaar op de website "www.kindergeld.be"
  • 3Dit schema verwijst naar de sociale gegevens van persoonlijke aard die aan de basis liggen van de beslissing. De andere verplichte vermeldingen krachtens het Handvest (beroepsmogelijkheden...) moeten eveneens worden vermeld (dienstbrief II/C/996/c.46/SN)
  Top