999/128ter van 24 februari 2006 - Formulier P20com - Recht op kinderbijslag gedurende de wachttijd als werkzoekende schoolverlater - Verklarende nota P20com

    Art. 1 van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van art. 62, §5 Kinderbijslagwet bepaalt dat de kinderbijslag wordt toegekend gedurende 270 of 180 kalenderdagen naargelang de leeftijd op de datum van inschrijving als werkzoekende, ten behoeve van het kind dat studies heeft beëindigd zoals voorzien in art. 36, §1, eerste lid, 2° a en b van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

    Overeenkomstig dit werkloosheidsbesluit moet de jongere om toegelaten te worden tot het recht op wachtuitkeringen ofwel studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus ofwel het derde jaar technische of beroepsvorming in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een gemeenschap, hebben voleindigd.

    Die voorwaarde komt erop neer dat 6 jaar in het algemeen onderwijs (ASO) en 3 jaar in het technisch (TSO) of het beroepsonderwijs (BSO) noodzakelijk zijn. Met de dienstbrief II/C/999/c.128bis/sn van 26 april 2005 werd u een versie van het formulier P20com overgemaakt, geïnspireerd op het formulier C109/36 van de RVA.

    Gezien de techniciteit van de materie, werd vanuit de praktijk om een verklarende nota (bijlage) gevraagd.

    Top