Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/153 van 1 juli 2009 - Formulier P20 (kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters): te volgen procedure voor het geval de als werkzoekende ingeschreven jongere begint te werken - Toepassing van het Handvest

  In de CO 1378 van 12 januari 2009 heeft de Rijksdienst voor het eerste semester van 2009 in aanvulling op de CO 1369 van 2 oktober 2007 en de dienstbrief II/C/996/82/BH van 07.03.2008 een dienstbrief aangekondigd met geactualiseerde instructies, voorbeelden en een aangepaste formulier P20 en een nieuwe briefmodule.

  1. De voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag als schoolverlater

  Basisvoorwaarde

  Om recht te hebben op kinderbijslag moet de schoolverlater ingeschreven zijn bij een regionale tewerkstellingsdienst (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG1 ). Deze instanties gelden als de " authentieke bron" voor de in- en uitschrijvingen als schoolverlater die naar werk zoekt.

  Voor verdere informatie over de wettelijke voorwaarden wordt verwezen naar de circulaire van de Rijksdienst CO 1369 van 2 oktober 2007 en de dienstbrief II/C/996/82 van 07.03.2008.
  Tevens omvat onderhavige omzendbrief aanvullingen en preciseringen op de voornoemde circulaires, als gevolg van geactualiseerde standpunten.

  Voor de gegevensinwinning wordt hierna een nieuwe procedure opgesteld die van toepassing is voor de toekenningsperiode 2009 - 2010, dewelke ingaat op 1 juli 2009, dit wil zeggen voor inschrijvingen die zich na die datum voordoen of de inschrijvingen voor die datum die nog lopende zijn.

  2. De gegevensinwinning voor de schoolverlaters

  2.1. Het bericht van inschrijving als werkzoekende

  Het feit van de inschrijving of de uitschrijving wordt (elektronisch) meegedeeld met de flux A200 (PO43 in de terminologie van het kadaster).

  De (her)inschrijving geldt als een gekwalificeerd gegeven. Het gegeven is onontbeerlijk om de hoedanigheid van ingeschreven werkzoekende te staven. Een enkel inschrijvingsbericht geldt voor de gehele wachttijd. Het is niet nodig wat betreft de inschrijvingsmodaliteiten als wer kzoekende de wachttijd in periodes te fractioneren.

  De uitschrijving als werkzoekende is altijd louter "indicatief". Het uitschrijvingsbericht moet dus geïnterpreteerd worden in samenhang met de andere (elektronische) berichten (RIP/PPO en uit TRIVIA) en het formulier P20. Zoals vermeld in de CO 1369 verliest de jongere niet de kinderbijslag omwille van het louter feit van schrapping van de inschrijving, maar omdat aan de toekenningsvoorwaarden van het KB van 12 augustus 1985 niet meer zijn voldaan.

  Daarom voorzag de circulaire in de verzending van het formulier P20 bij de uitschrijving als werkzoekende. Tengevolge van de voorliggende actualisering van de werkprocessen op basis van de RIP(PPO) is het voortaan niet meer noodzakelijk te peilen naar de intenties om ondanks een formeel bericht van uitschrijving nog verder "werkzoekende te blijven". Het formulier P20 werd inhoudelijk aangepast aan dit standpunt en moet niet meer verzonden worden naar aanleiding van de uitschrijving, om te vermijden dat hetzelfde feit (bijv. begin van een tewerkstelling) dubbele verzendingen van het formulier teweeg brengen.

  2.2. Het controleformulier P20

  De procedure bij de inschrijving als werkzoekende schoolverlater

  De bestaande procedure wordt bevestigd. Indien via de inschrijvingsflux meegedeeld wordt dat de schoolverlater is ingeschreven als werkzoekende, dan verstuurt het kinderbijslagfonds binnen de dertig dagen een controleformulier P20 en het info-blad (P20a) aan de bijslagtrekkende met de vraag het formulier vrijwillig terug te zenden, wanneer één der opgesomde beletselen om nog kinderbijslag als schoolverlater te genieten zich zouden voordoen. Het is louter een procedure ter informatie en ter voorkoming van debetten. Het formulier behoeft geen verdere opvolging.

  Het inkomen uit werken of een uitkering

  Overeenkomstig het artikel 4, §3 van het KB van 12 augustus 1985 wordt de toekenning van de kinderbijslag geschorst voor de volledige maand tijdens welke het kind een bruto-inkomen ontvangt uit een winstgevende activiteit of een sociale uitkering geniet op grond van een Belgische of buitenlandse regeling voor ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten of werkloosheid, of beide samen, van meer dan 480,47 EUR per maand (index van 1 oktober 2008).

  Het controleformulier P20 is noodzakelijk om na te gaan of de jongere tijdens de wachttijd heeft voldaan aan de voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag wat betreft het inkomen uit arbeid of een sociale uitkering. Voor het bedrag van het inkomen blijft het formulier op het huidige ogenblik de enige bron van informatie.

  Relatie tussen de inkomstenverklaring P20 en de elektronische berichten in het systeem van het kinderbijslagfonds

  Principe : De ondernomen acties (betalingen, terugvorderingen, verzenden formulier) en de beslissingen en de over het recht tijdens de wachttijd en bij het afsluiten aan het einde van de wachttijd, zijn enkel gebaseerd op RIP/PPO-berichten en het formulier P20. De DMFA-berichten moeten bijgevolg niet afgewacht en verwerkt worden voor de schoolverlaters.

  Uitzonderingen :

  1. de dubbele hoedanigheid van schoolverlater en student over het derde kwartaal na de laatste studies. Het DMFA-bericht is noodzakelijk om de 240-uren als student tijdens de laatste schoolvakantie te beoordelen. Voor de student in België uit het middelbaar onderwijs wordt de laatste schoolvakatie geacht te lopen tot 31 augustus, terwijl voor de student uit het hoger onderwijs de schoolvakantie loopt tot 30 september;

  2. De ambtshalve beslissing na één herinnering houdt rekening met de beschikbare gegevens uit het TRIVIAn dus ook de DMFA-aangiften (CO 1378 van 12 januari 2009);

  3. de verlenging van de wachttijd op basis van een tewerkstelling (dienstbrief 997/74 van 30/04/2009).

  De RIP/PPO-berichten en de verklaringen op het formulier vullen elkaar op een specifieke wijze aan.

  Het is duidelijk dat het formulier P20 op dit ogenblik de enige gegevensbron is voor de hoogte van het inkomen over een maand. Verklaringen op eer zijn geen gegevens die gekwalificeerd zijn door een authentieke bron (bijv. door RSZ/PPO).

  Het is evenwel op dit ogenblik technisch onmogelijk op een systematische wijze de inkomensgegevens vermeld op het formulier P20 te valideren. In principe geldt dus de verklaring op eer, tot het tegendeel zou blijken uit de dossiergegevens, zijnde de gegevens waarover conventioneel beslist is ze te betrekken in de beoordeling. Het formulier is enkel een middel om onontbeerlijke gegevens in te winnen, maar niet de enige gegevensbron. De onontbeerlijke gegevens kunnen ook meegedeeld worden per brief, verslag van een bezoek, per telefoon2 , fax of e-mail. De verwijzing naar de P20 in de hiernavolgende tekst, moet dus in die zin worden begrepen.

  Het feit dat er een tewerkstelling is begonnen, lopende of beëindigd is, wordt daarentegen afgeleid uit de RIP/PPO.

  De bijlage I bevat een verwerkingschema wat betreft de dossiergegevens die met betrekking tot de schoolverlaters verplicht moeten worden verwerkt en aanleiding geven tot een beslissing (schorsen, betalen, regulariseren, terugvorderen, valideren van uitbetaalde kinderbijslag).

  Er dient enkel een vergelijking van de (inkomens)gegevens die worden vermeld op het formulier P20 met de gegevens afkomstig van de RIP/PPO (cfr. schema in bijlage) te gebeuren.

  In functie van de conformiteit met andere formulieren (cfr. P19) wordt het formulier P20 aangepast aan een maandelijkse bevra ging van het inkomen, d.w.z. een opgave van het loon e.d. maand per maand (cfr. het formulier P20 in bijlage H).

  Het pro-actieve dossierbeheer

  Een telefonisch contact met de betrokkene of een elektronische mail leiden vaker tot gewenste resultaat dan passief het formulier P20 af te wachten en te herinneren, totdat het wordt ontvangen.

  Motivering van de beslissingen

  De Rijksdienst herinnert er aan dat in overeenstemming met het Handvest van de sociaal verzekerde alle beslissingen in verband met de kinderbijslag (o.a. de schorsing) correct en volledig moeten gemotiveerd worden aan de sociaal verzekerde. In verband met de schoolverlater moet de wettelijke reden waarop de beslissing is gesteund worden meegedeeld met verwijzing naar de specifieke wetsbepalingen. Wat de vermelding naar de wetsbepalingen betreft volstaat het te refereren naar het artikel 62,§5 Kinderbijslagwet en het uitvoeringsbesluit van 12 augustus 1985.

  2.3. De RIP/PPO-berichten

  In de circulaire van de Rijksdienst, CO 1371 van 15 januari 2008, herhaald in de CO 1378 van 12 januari 2009 werd bepaald dat voortaan de DIMONA/RIP(PPO)-aangiften ingeschakeld worden in het onderzoek naar het recht op de kinderbijslag voor de schoolverlaters in wachttijd. Dit betekent dat in geval het kinderbijslagfonds RIP/PPO-gegevens ontvangt een nieuw onderzoek naar het recht op kinderbijslag tijdens de wachttijd wordt uitgevoerd.

  Probleemstelling

  Kenmerkend voor de toestand van bepaalde werkzoekenden is de wederkerende ontvangst binnen een korte periode van verschillende berichten RIP(PPO) in /RIP (PPO) out al dan niet in combinatie met een opeenvolging van berichten van (her)inschrijving en van uitschrijving als werkzoekende.

  Om overbodige en/of overvloedige reacties op die berichten te vermijden wordt een onderscheid gemaakt tussen :

  (a) de typesituatie ;

  (b) de situatie van herhaling (iteratie).

  Tevens wordt bij de bepaling van de werkwijze rekening gehouden met de medewerking van de betrokkenen (de respons op het formulier P20).

  2.3.1. De typesituatie: wanneer?

  2.3.1.1. Definitie

  De typesituatie doet zich voor bij een EERSTE ontvangst van een RIP/PPO-bericht tijdens de wachttijd. De vaststelling van de typesituatie leidt in een actie tot:

  • de dadelijke schorsing van de betaling;

  • het motiveren van de schorsing;

  • de verzending van het formulier P20 aan het einde van de maand waarin een RIP-bericht is ontvangen.

  In bijlage bevindt zich de aangepaste module voor de motivering van de schorsing van de betaling (bijlage III). In de motivering wordt ondubbelzinnig meegedeeld dat de betalingen worden geschorst omwille van de tewerkstelling en dat de schorsing alleen wordt opgeheven wanneer het formulier wordt terugbezorgd en uit de verklaringen daarop geen beletsel blijkt om verder kinderbijslag te betalen.

  De schorsing van de betalingen wordt opgeheven, wanneer via het ontvangen formulier geen beletsel wordt meegedeeld.

  Voorbeeld: Volgens het op 20 september ontvangen RIP-bericht vat de jongere een tewerkstelling aan op 10 september. Het bericht wordt behandeld op 10 oktober. De maand september is al betaald. Gezamenlijk met de motivering van de redenen van stopzetting van de betaling wordt het formulier P20 verzonden.

  Uitzondering: de STU-berichten

  De RIP/PPO-berichten met de vermelding "STU" (studentencontract) tijdens de laatste vakantieperiode3 , worden uitgesloten omdat die in functie van de dubbele hoedanigheid4 (als student en werkzoekende schoolverlater tijdens de laatste zomervakantie) een extra DMFA-evaluatie over de 240-uren tijdens het vierde kwartaal noodzakelijk maken.

  Werkwijze in dergelijke gevallen:

  • voorlopige schorsing van de betalingen op basis van de verklaring op het ontvangen formulier P7;

  • evaluatie van het recht als schoolverlater op basis van het inkomen vermeld op het eerst ontvangen formulier P20;

  • Evaluatie van het recht als student op basis van de DMFA over het derde kwartaal.

  2.3.1.2. Vervolg van de procedure

  Naargelang van de respons op het formulier P20 wordt daarna als volgt tewerk gegaan:

  Veronderstelling I: het formulier P20 wordt WEL ontvangen

  • confrontatie van de gegevens op het ontvangen formulier P20 met de ontvangen Rip-berichten, eventueel met in- en uitschrijvingen als werkzoekende;

  • desgevallend betaling : de module 18bis is zo aangepast dat geen nieuwe motivering is verplicht;

  • debitering en notificatie van een debet voor de maand(en), waarover geen kinderbijslag meer verschuldigd was volgens de standaardprocedure (voetnoot 3);

  • het formulier P20 versturen na het verloop van de wachttijd (zie hierna punt 2.3.1.3.)

  • de opvolging (ook schrapping van het kind in het kadaster) kan voor het einde van de wachttijd worden gestaakt onder de volgende voorwaarden (zie: de vraag 4 op het formulier P20):

   1. als de duur van het beletsel niet gekend is en verklaard wordt dat het normaliter de wachttijd zal overschrijden (definitief werk gevonden);

   2. als de bij slagtrekkende verklaard heeft dat het inkomen meer bedraagt dan het limietbedrag om nog recht te hebben op kinderbijslag als schoolverlater;

   3. als de reden van stopzetting van betaling en de afsluiting van het dossier correct worden gemotiveerd.

   4. als er informatie is gegeven over de wijze waarop het recht opnieuw kan worden verkregen, wanneer het beletsel ophoudt te bestaan. Het infoblad of de folder wordt meegestuurd.

  Veronderstelling II: het formulier P20 wordt NIET ontvangen:

  • Handhaving van de schorsing van de betalingen tot het einde van de wachttijd, ondanks Rip-out (zie hierna punt 2.3.2.);
  • het formulier P20 versturen na het verloop van de wachttijd (zie hierna punt 2.3.1.3.)
  2.3.1.3. Het einde van de theoretische wachttijd

  Het formulier P20 wordt verstuurd na het verloop van de wachttijd in geval het gaat om tewerkstellingen van bepaalde duur die niet wachttijdoverschrijdend zijn van hypothese I (bijv. interim-tewerkstelling of contracten van beperkte duur niet-wachttijdoverschrijdend) of wanneer het formulier P20 niet werd ontvangen (hypothese II).

  Indien dit formulier niet wordt ontvangen wordt toepassing gemaakt van de procedure in geval van een ontbrekend formulier CO 1378 van 12 januari 2009 (één herinnering en ambtshalve beslissing). De ontvangen RIP-berichten (in- en uit- berichten) worden beoordeeld ofwel ter validatie van de uitgevoerde betalingen ofwel voor de debitering van de onverschuldigde betalingen.

  Verwerking van het formulier P20

  Confrontatie van de gegevens op het formulier met de ont vangen RIP/PPO-berichten, eventueel met in- en uitschrijvingen als werkzoekende. De kinderbijslag wordt doorbetaald wanneer via het ontvangen formulier geen beletsel wordt meegedeeld, rekening houdend met de ondertussen ontvangen Rip/PPO-berichten.

  Debitering en notificatie van een debet voor de maand(en), waarover geen kinderbijslag meer verschuldigd was volgens de geijkte procedure (voetnoot 3);

  2.3.2. De toestand van herhaling (iteratie): wanneer?

  Definitie

  Een toestand van herhaling doet zich voor wanneer het kinderbijslagfonds na de typesituatie en de daaruit voortvloeiende actie de kinderbijslag heeft geschorst of het dossier heeft afgesloten en er daarna elektronische berichten van een RIP/PPO of van inschrijving of uitschrijving als werkzoekende worden ontvangen.

  Deze berichten geven geen aanleiding tot een nieuw onderzoek, behalve wanneer die gepaard gaan met een vraag van het betrokken gezin. Die vraag kan de vorm aannemen van het terugzenden van het formulier P20, een brief, fax, telefoon of een elektronische mail.

  UITZONDERING: Wanneer het dossier is afgesloten, moet toch éénmaal een formulier P20 worden gestuurd bij de ontvangst van een bericht D043 (herinschrijving) of D045

  (wachtuitkeringen) met periode: de maand van de herinschrijving/wachtuitkering tot einde wachttijd.

  In bijlage I vindt u een schema voor de verwerking van het formulier P20 en de elektronische berichten en daarnaast ook :

  • 1Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschraft
  • 2Beperkt tot schorsen en terugvorderen van de kinderbijslag (cfr. Ook schema in bijlage)
  • 3Tot 31.08 voor de student uit het middelbaar en tot 30.09 voor de student uit het hoger onderwijs.
  • 4Opgelet voor de student die uit het secundair onderwijs komt loopt de vakantieperiode maar tot 31 augustus. Voor de student ouder dan achttien loopt de wachttijd vanaf 1 augustus
  Top