Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/177 addendum van 4 mei 2016 - Bijsturing aan de procedure voor de vaststelling van het recht op een toeslag voor gezinnen die in België wonen waarbij de bijslagtrekkende of de toeslagpartner buiten België werkt

  Met dienstbrief 999/177 van 17 november 2015 werden de instructies gegeven voor de vaststelling van het recht op een sociale toeslag of eenoudertoeslag voor gezinnen in het buitenland of gezinnen die in België wonen waarbij de bijslagtrekkende of de toeslagpartner buiten België of voor een internationale organisatie werkt.

  Op basis van nieuwe informatie die FAMIFED van de FOD Financiën heeft ontvangen aangaande de fiscale gegevens die met de fiscale flux ter beschikking zullen worden gesteld, is echter een bijsturing vereist aan de procedure van voornoemde dienstbrief.

  Zo zullen via de fiscale flux de fiscale gegevens kunnen bekomen worden van alle gezinnen in België, ook van deze waarbij de bijslagtrekkende of toeslagpartner buiten België werkt.  De buitenlandse inkomsten die deze laatste gezinnen dienen te declareren aan de FOD Financiën zullen eveneens in de fiscale flux worden geïntegreerd. 

  Dit betekent dat de procedure van dienstbrief 999/177 van 17 november 2015, die voorzag in de verzending van een formulier P19fisc-B voor de controle op het buitenlandse inkomen op basis van een verklaring op eer, hierbij vervalt.

  Voor alle gezinnen in België, ook deze met gemengde inkomens (uit België en het buitenland), geldt voortaan de standaardprocedure waarbij de provisionele toekenning van de toeslag gebeurt op basis van het Model S en de definitieve toekenning aan de hand van de fiscale gegevens bekomen met de fiscale flux.

  Praktische implicaties

  Conform de procedure van dienstbrief 999/177 van 17 november 2015 vond op 15 januari 2016 de jaarlijkse verzending plaats van het  formulier P19fisc-B aan alle gezinnen in België met gemengde inkomsten (Belgische en buitenlandse) met een (mogelijk) recht op een toeslag. Gezien de gewijzigde situatie op basis van de meegedeelde informatie door de FOD Financiën, dienen voor de validatie van de betaalde toeslagen in 2015 de verzonden controleformulieren niet verder te worden opgevolgd.  De validatie of terugvordering van de betaalde toeslagen gebeurt integraal aan de hand van de fiscale flux, waarin zowel het Belgische als de buitenlandse inkomen in rekening zijn gebracht.

  Uitzondering

  Ingeval de bijslagtrekkende of toeslagpartner werkt voor een internationale organisatie blijft echter het formulier P19fisc-B noodzakelijk om het belastbaar inkomen op te vragen.  Deze gevallen zijn niet opgenomen in de fiscale flux.  Bij gemengde inkomsten wordt het verklaarde inkomen van de partner op het formulier P19fisc-B opgeteld bij het Belgische inkomen meegedeeld met de fiscale flux om het recht definitief te kunnen vaststellen.  Om deze optelling te kunnen maken dient het exacte bedrag van het gemiddelde belastbaar Belgische inkomen gekend te zijn.  Bij de verwerking van de fiscale gegevens volgend jaar dient het kinderbijslagfonds daarvoor desgevallend de dienst Monitoring van FAMIFED te contacteren (monitoring.ctrl@famifed.be).

  Ook de gezinnen in het buitenland vallen buiten de fiscale flux.  Voor deze gezinnen blijft de procedure van dienstbrief 999/177 van 17 november 2015 onverminderd van toepassing: het formulier P19fisc-A wordt verstuurd aan de bijslagtrekkende en de verklaring op eer over het inkomen op dit formulier geldt als definitief bewijs voor de toekenning van de toeslag.  Ook wanneer er sprake is van inkomsten uit België is er hierop geen controle mogelijk aan de hand van de fiscale flux.

  Top