Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/177 van 17 november 2015 - Aanpassing van de formulieren P19fisc - Recht op een toeslag voor gezinnen in het buitenland en voor gezinnen waarbij de bijslagtrekkende of de toeslagpartner buiten België werkt

  Als bijlage bij de CO 1400 werden u de formulieren Mod. 19fisc en P19fisc bezorgd voor de aanvraag en de controle van een toeslag, wanneer het gezin in het buitenland verblijft.

  Het betrof formulieren waarin de overgang naar de nieuwe werkwijze werd aangekondigd, waarbij vanaf 2015 de belastbare in plaats van de bruto inkomsten in aanmerking worden genomen.

  Vanaf 2016 wordt voor situaties met het buitenland verder met een formulier gewerkt. Echter, het aanvraagformulier en het periodiek controleformulier werden nu in één document gegroepeerd.

  Van de formulieren P19fisc werden twee varianten opgemaakt naargelang er al dan niet een inkomen is in België in samenhang met een inkomen in het buitenland. Het inkomen in België wordt immers ook opgevolgd via fiscale flux.

  Het formulier wordt gezonden zowel aan de gezinnen die toeslag ontvangen hebben (controleformulier) als aan de gezinnen die geen toeslag ontvangen hebben (informatieformulier). Bij de beoordeling van het inkomen wordt voor elke referentiemaand in 2015 het gemiddelde maandelijks inkomen voor 2015 in aanmerking genomen (jaarinkomen voor 2015 /12).

  Het betreft:

  • het formulier P19fisc-A - Gezin buiten België (NL - FR - D - E)
  • het formulier P19fisc-B Echtgenoot/partner werkt buiten België of voor een internationale organisatie (NL - FR - D - E)

  Deze formulieren worden elk jaar verzonden op 15 januari. De eerste verzending vindt dus op 15 januari 2016 plaats. De te onderzoeken periode is van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

  Terugkoppelend naar de dienstbrief 996/119 (huwelijk in het buitenland) wordt er ter verduidelijking op gewezen dat het formulier P19fisc-B wordt gestuurd in de situatie bedoeld in artikel 1, 1° en 2° van het KB van 26 oktober 2004 (rechthebbende die samenwoont met bijslagtrekkende en de kinderen), aangezien het huwelijk met een partner in het buitenland (binnen of buiten EER) veronderstelt dat de echtgenoten samenwonen tot het bewijs van het tegendeel (dienstbrief 999/170bis).

  De verklaring gevoegd bij de dienstbrief 996/119 geldt dus enkel voor die wettelijke bepalingen waarin het huwelijk een absoluut beletsel vormt voor de toekenning van de toeslag (artikelen 41, 50bis AKBW en artikel 1,3° en 4° van het KB van 26 oktober 2004). Voor het onderzoek van het inkomen van de bijslagtrekkende in België geldt de procedure van de fiscale flux: ambtshalve provisionele betaling of verzending van het model S bij de start van het inkomensonderzoek en definitieve vaststelling van het inkomen aan de hand van de fiscale gegevens.

  Voorbeeld 1

  De rechthebbende is ingeschreven in België en is langdurig werkloos. De echtgenote en kinderen wonen in het buitenland. Voor de toeslag wordt het formulier P19fisc-A - Gezin buiten België gezonden. De verklaring op eer geldt als definitieve bewijs voor de vaststelling van het inkomen (geen toepassing van de fiscale flux).

  Voorbeeld 2

  De bijslagtrekkende woont in België met de kinderen. Zij is wettelijk gescheiden van de rechthebbende die op een ander adres ingeschreven staat. De bijslagtrekkende herhuwt met een persoon buiten de E.E.R. De procedure van de dienstbrief 996/119 wordt toegepast. Het inkomen van de bijslagtrekkende wordt opgevolgd via de procedure van de fiscale flux: geen verzending van een formulier P19fisc.

  Voorbeeld 3

  Het gezin woont in België. De rechthebbende is gepensioneerd en zijn partner werkt voor een werkgever in het buitenland of voor een internationale organisatie (buiten fiscale flux). Het formulier P19fisc-B wordt jaarlijks gezonden. Indien op het formulier een inkomen verklaard wordt dat het toegelaten maximumbedrag niet overschrijdt, kan de toeslag provisioneel worden betaald. De inkomsten in België worden later wel gecontroleerd via de fiscale flux: samentelling van het inkomen van de rechthebbende meegedeeld met de fiscale flux en het inkomen van de partner verklaard op het formulier P19fisc-B.

  De aangepaste formulieren in 4 talen, die u ook kan vinden op de website van FAMIFED, zullen u per e-mail worden overgemaakt. Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be

  Top