Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/187 addendum van 10 april 2018 - Toelichting bij de aanpassing van de FISC-brieven.

  Met de dienstbrief 999/187 van 28 maart 2018 ontving u de aangepaste versie van de FISC-brieven.

  Dit addendum preciseert de finaliteiten van deze aanpassingen en licht toe welke aanpassingen verplicht dienen te worden uitgevoerd en welke facultatief zijn.

  1. Finaliteiten van de aanpassingen

  De aanpassingen hebben de volgende finaliteiten:

  • De gezinnen volledig en correct informeren met welke inkomsten als werknemer en als zelfstandige rekening wordt gehouden bij de beslissingen tot provisionele betaling van de toeslag enerzijds en bij de definitieve vaststelling van het recht op toeslag anderzijds.

  • Duidelijk aangeven welke beslissing voorlopig is en welke definitief.

  • In de brief FISC 11bis naast de beslissing tot afzien van de terugvordering ook de beslissing

   m.b.t. de provisionele betaling van de toeslag voor de volgende jaren motiveren.

  2. Wat is verplicht? Wat is facultatief?

  Opmerking vooraf

  De kinderbijslagfondsen die dat wensen kunnen om informatica-technische redenen vrij bepalen welke vermeldingen zij in de motiveringsbrief zelf opnemen en welke vermeldingen zij integreren in het info-gedeelte.

  Hierna volgt het overzicht van de verplichte en de facultatieve aanpassingen:

  1. Alle FISC-brieven:

  Verplicht

  • De berekeningswijze van de inkomsten bij de definitieve vaststelling van het recht op toeslag, nl. voor werknemers (verhoging met de beroepskosten) en zelfstandigen (brutering van het nettobedrag).

  • De precisering dat de beslissing over het recht op de toeslag voor de volgende jaren van voorlopige aard is, de aankondiging van de controle bij ontvangst van de fiscale gegevens en de eventuele regularisaties die dat kan meebrengen.

  Facultatief

  • De vervanging van de term "gehandicapte" door de correcte benaming "ouders/kinderen met een handicap".
  • De verplaatsing naar het informatieblad van de verwijzing naar het bedrag op het aanslagbiljet en de procedure bij ontvangst van de fiscale gegevens.

  • De integratie in het infoblad van de tekstfragmenten over het verwittigen van het kinderbijslagfonds, het bewaren van de inkomstengegevens en de beroepsmogelijkheden.

  • De formele bijstellingen om zoveel mogelijk dezelfde formuleringen te gebruiken als in de formulieren model S en P19_Fisc-A.

  2. FISC brieven 1 tot en met 9

  Verplicht

  M.b.t. de beslissingen over de provisionele betaling:

  • De vervanging van de term "belastbaar" door "bruto"-beroepsinkomsten en/of uitkeringen.

  • De verduidelijking dat het om voorlopige betalingen gaat.

  Facultatief

  De toevoeging van de actuele term "overbruggingsuitkering" (voormalige faillissementsuitkering).

  3. FISC brief 1

  Verplicht

  • De nodige informatie verstrekken over welke beroepsinkomsten en uitkeringen al dan niet meetellen.

  4. FISC brief 7

  Facultatief

  De mogelijkheid om het vermoeden van feitelijk gezin te weerleggen aan de hand van het model J-a, naar analogie met de brief FISC 6.

  5. Nieuwe brief FISC 11bis

  Verplicht

  • De motivering van de beslissing tot afzien van de terugvordering.

  • De motivering van de beslissing m.b.t. de provisionele betaling voor de volgende jaren.

   

   

   

  Top