Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/187 van 28 maart 2018 - Aanpassing FISC-brieven

  1. Historiek

  De FISC-brieven 1 t/m 9 werden ontworpen bij de opstart van de procedure van de fiscale flux en werden gepubliceerd met de CO 1400 van 11 december 2014. Ze handelen over de toekenning, weigering of stopzetting van de provisionele betaling van de toeslag.
  Er wordt tevens informatie gegeven over de controle van de inkomsten bij ontvangst van de fiscale gegevens. Het begrip "inkomsten" wordt daarbij omschreven als "uw gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op uw aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' gedeeld door 12)".

  De CO 1412 van 20 februari 2017 verschafte administratieve richtlijnen voor het opvragen en het verwerken van de fiscale gegevens m.b.t. het inkomstenjaar 2015 en bevatte de begeleidende FISC-brieven 10 t/m 12b.

  De procedure met brief FISC 12a werd aangepast door de dienstbrief 999/127 van 10 mei 2017.

  De dienstbrief 996/127addendum verschafte bijkomende richtlijnen voor het opvragen en het verwerken van de fiscale gegevens bij de definitieve vaststelling van het recht op een toeslag. Hiermee werden aanvullingen aangebracht aan de FISC-brieven 10 t/m 12b om deze toepasselijk te maken voor de verschillende mogelijke typesituaties en werd de FISC 13 opgesteld voor de motivering van de definitieve beslissing tot weigering van de toeslag na ontvangst van het formulier P19fiscA of het aanslagbiljet.

  Naar aanleiding van de verwerking van de fiscale fluxgegevens is het duidelijk geworden dat een actualisering en verfijning van de FISC-brieven zich opdringt.

  2. Aanpassing van de brieven FISC 1 t/m 13

  In de brieven FISC 1 t/m 9 werden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • toevoeging van de actuele term "overbruggingsuitkering" (voormalige faillissementsuitkering)1

  • vervanging van de term "belastbaar" door "bruto"-beroepsinkomsten en/of uitkeringen met betrekking tot de voorwaarden voor de provisionele betaling van de toeslag2

  • verduidelijking dat het om voorlopige betalingen gaat

  Aan de brief FISC 7 werd de mogelijkheid toegevoegd om het vermoeden van feitelijk gezin te weerleggen aan de hand van het model J-a, naar analogie met de brief FISC 6.

  Onderstaande aanpassingen werden in alle FISC-brieven doorgevoerd:

  • vervanging van de term "gehandicapte" door de correcte benaming "ouders/kinderen met een handicap"3

  • de verwijzing naar het bedrag op het aanslagbiljet en de procedure bij ontvangst van de fiscale gegevens werden verplaatst naar het infoblad

  • de tekstfragmenten over het verwittigen van het kinderbijslagfonds, het bewaren van de inkomstengegevens en de beroepsmogelijkheden werden geïntegreerd in het infoblad

  Het infoblad werd herwerkt zodat het op meer polyvalente wijze aan de brieven kan toegevoegd worden en bevat informatie over:

  • de berekeningswijze van de inkomsten voor werknemers (verhoging met de beroepskosten4 ) en zelfstandigen (brutering van het nettobedrag5 )

  • het voorlopige karakter van de beslissing

  • de latere controle van de fiscale gegevens en de eventuele regularisaties

  • de motivering van die latere beslissingen, waarbij wordt verduidelijkt dat wanneer de betalingen niet hoeven geregulariseerd te worden, er geen bijkomende motiveringsbrief meer zal worden verstuurd6

  • de omstandigheden waarin de gezinnen het kinderbijslagfonds moeten verwittigen7

  • het bewaren van de inkomstengegevens

  • de beroepsmogelijkheden

  Bij de brief FISC 1 werd het vroegere infogedeelte samengevoegd met het nieuwe infoblad. Aangezien deze gezinnen geen model S ontvangen is het immers noodzakelijk bijkomende informatie te verstrekken over welke soort beroepsinkomsten en uitkeringen al dan niet meetellen.

  Het infoblad van de FISC 9 bevat geen beroepsmogelijkheden gezien deze module toegevoegd wordt aan een  motiveringsbrief bij einde van de betalingen waarin die gegevens al vervat zitten.

  Bij de brieven FISC 10 t/m 13 werd in het infoblad, bij het item over de toekenning van de toeslag, gespecifieerd dat de beslissing over het recht op de toeslag voor de volgende jaren van voorlopige aard is.

  Verder werden nog enkele formele bijstellingen gedaan om zoveel mogelijk dezelfde formuleringen te gebruiken als in de formulieren model S en P19_Fisc-A.

  3. Nieuwe brieven FISC 14 en FISC 11bis

  Er werden 2 nieuwe brieven opgesteld voor de motivering van het afzien van terugvordering in geval de overschrijding van het grensbedrag uitsluitend te wijten is aan het meetellen van de beroepskosten. Deze brieven sluiten aan bij de richtlijnen van de bijlage 1 bij de CO 1412 van 16 maart 2018.

  1. Inkomstenjaar 2015
   De dossiers met een debet zullen worden herzien. Indien uit het "aangepast" T010-bericht blijkt dat zonder de beroepskosten het grensbedrag niet is overschreden, wordt ambtshalve afgezien van de terugvordering. Deze beslissing wordt gemotiveerd met de brief FISC 148 .

  2. Inkomstenjaar 2016
   Bij de verwerking van de fiscale gegevens zal uit het "aangepaste" T010-bericht blijken of de overschrijding van het grensbedrag te wijten is aan de beroepskosten.

   Wanneer in 2016 provisioneel toeslag werd betaald en de inkomsten zonder beroepskosten overschrijden het grensbedrag niet, wordt er enerzijds afgezien van de terugvordering van de toeslag en anderzijds wordt de actuele provisionele betaling van de toeslag gerevalueerd.
   Hiervoor wordt de brief FISC 11bis verzonden.

  In bijlage vindt u de aangepaste brieven FISC 1 t/m 13 en de nieuwe FISC 11bis in de 3 landstalen.

  Bijlagen

  FISC brief 1 (NL - FR - D)

  FISC brief 2 (NL - FR - D)

  FISC brief 3 (NL - FR - D)

  FISC brief 4 (NL - FR - D)

  FISC brief 5 (NL - FR - D)

  FISC brief 6 (NL - FR - D)

  FISC brief 7 (NL - FR - D)

  FISC brief 8 (NL - FR - D)

  FISC brief 9 (NL - FR - D)

  FISC brief 10 (NL - FR - D)

  FISC brief 11 (NL - FR - D)

  FISC brief 11bis (NL - FR - D)

  FISC brief 12a (NL - FR - D)

  FISC brief 12b (NL - FR - D)

  FISC brief 13 (NL - FR - D)

   

  • 1Cf. CO 1414 van 11 mei 2017 - Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
  • 2Dienstbrief 999/174 van 12 mei 2015 - Aanpassing van de procedure voor de provisionele toekenning van de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag
  • 3Mededeling nr.622 van 12 januari 2017 - Gebruik van de correcte term "persoon met een handicap"
  • 4Art. 3 van KB van 26 oktober 2004, Dienstbrief 996/127 van 10 mei 2017
  • 5Mail van 15 septembre 2017 - Dienstbrief 996/127 - Voorbeeld  van de snelle berekening
  • 6CO 1412 van 20 februari 2017 - Fiscale flux - Definitieve vaststelling van het recht op sociale toeslag en eenoudertoeslag voor 2015
  • 7Niet alleen de echtgeno(o)t(e) / partner  maar ook de bijslagtrekkende zelf kan in het buitenland of voor een internationale organisatie werken  - Dienstbrief 996/127 van 10 mei 2017
  • 8Deze brief werd toegevoegd aan de bijlage 1 bij de CO 1412 van  16 maart 2018
  Top