Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1988/10: - Werkgevers die naar rato van 2 uren per dag personeel tewerkstellen. - Periode vóór oktober 1987. - Betaling van hoofdelijke bijdragen overeenkomstig de art 77 en art. 78 G.W.

  De vraag was of de werkgevers, die personeel tewerk stelden naar rato van 2 uur per dag, vb vóór oktober 1987 hoofdelijke bijdragen op grond van de art. 77 en art. 78 G.W. verschuldigd waren.

  Het antwoord van het Ministerie van Sociale Voorzorg van 15 februari 1988. Ref.: AF 2222 EW. (uittreksel)

  Art. 16 van KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, onttrok echter voor het werd gewijzigd bij KB van 24 augustus 1987 aan de toepassing van de wet, de werknemers die gewoonlijk niet langer dan 2 uren per dag arbeid in hun dienstbetrekking verrichten, alsook de werkgevers die ze tewerkstellen.

  Deze werkgevers zijn dus uit de toepassing van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers uitgesloten, zelfs indien zij door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden en hun activiteit naar rato van 2 uren per dag uitoefenen.

  De werkgevers, nieuwe aan de sociale zekerheid onderworpen personen overeenkomstig het KB van 24 augustus 1987, zijn nieuwe aan de gecoördineerde wetten onderworpen personen op 1 oktober 1987, datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit. Het probleem van de terugwerking doet zich voor deze nieuwe verzekeringsplichtigen niet voor".

  Top