Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1988/16: - Het niet meer leerplichtige kind dat het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt.

  De vraag werd gesteld of een student die hetzij ouder is dan 18 jaar, hetzij zijn leerplicht reeds vervuld heeft, nog steeds rechtgevend kan zijn op kinderbijslag, indien hij experimenteel onderwijs met beperkt leerplan volgt.

  Antwoord van de Juridische Studiën Ad. 15 februari 1988. Ref.: E821O/Div.D.

  Art. 1bis van KB van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt, verleent kinderbijslag ten gunste van het kind, bedoeld in KB van 12 december 1986 houdende inrichting van een experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan.

  Het feit dat, overeenkomstig art. 5 van laatstgenoemd KB, enkel leerlingen van minder dan 18 jaar oud, die niet meer aan de voltijdse leerplicht onderworpen zijn, als regelmatige leerling kunnen worden ingeschreven, belet niet dat de kinderbijslag verder kan toegekend woerden voor een 19-jarige die zich in dit soort onderwijs laat inschrijven.

  Immers art. 1bis van KB van 30 december 1975 verleent kinderbijslag ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt, bedoeld in KB van 12 december 1986 en niet onder de voorwaarden van KB van 12 december 1986.

  Om het recht op kinderbijslag te kunnen toekennen op basis van het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan, volstaat het dus dat dit onderwijs effectief gevolgd wordt.

  Dit geldt ook wanneer de student zicht laat inschrijven na het vervullen van de leerplicht.

  Top