Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1988/28: - KB van 4 oktober 1988 tot wijziging van art. 124 van het KB van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid. - Gelijkstelling van de periode van militaire dienst met de periode van inschrijving als werkzoekende tot het verkrijgen van wacht- of werkloosheidsuitkeringen.

  In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1988 is het KB van 4 oktober 1988 verschenen tot wijziging van art. 124, lid 3 van het KB van 20 december 1963.

  Op grond van het nieuwe art. 124, lid 3, 2° en 3° worden met een periode van inschrijving als werkzoekende gelijkgesteld:

  • de periode van "werkelijke" diensttermijn van de dienstplichtigen.
  • de periode van de diensttermijn van de gewetensbezwaarden.
  • de periode van de diensttermijn die werd volbracht als ontwikkelingshelper.

  Inzake de bepalingen van het KB van 4 oktober 1988 die van kracht zijn vanaf 1 januari 1989, rijst de vraag of het voordeel van dit KB ook kan ingeroepen worden door personen (dienstplichtigen, gewetensbezwaarden of ontwikkelingshelpers) van wie de werkelijke diensttermijn vóór 31 december 1988 een einde neemt (werkloosheidsuitkeringen slechts vanaf 1 januari 1989), door personen van wie de werkelijke diensttermijn ten laatste op 31. december 1988 eindigt (uitkeringen vanaf de volgende dag) ofwel indien de gelijkstelling van de werkelijke diensttermijn met de periode van inschrijving slechts betrekking kan hebben op de periode vanaf 1 januari 1989, ofwel wanneer dit KB slechts toepasselijk zal zijn op personen van wie de werkelijke dienstermijn ten vroegste op 1 januari 1989 begint.

  Antwoord van de RVA van 24 november 1988. Ref:. 300.124/4417/AS (uittreksel)

  Deze nieuwe bepalingen treden in werking op 1 januari 1989 en zijn dus toepasselijk op alle aanvragen om uitkeringen die vanaf deze datum worden ingediend, zelfs indien de militaire dienst, de dienst als gewetensbezwaarde of de diensttermijn als ontwikkelingshelper vóór 1 januari 1989 is beëindigd.

  Voorbeeld 1:

  Een jongere van 24 jaar volbrengt na zijn studies een militaire dienst van 12 maanden die eindigt op 30 november 1988. Hij dient een aanvraag om uitkeringen in op 2 januari 1989.
  Zijn periode van militaire dienst voldoet aan de voorwaarde gesteld in art. 124, lid 1, 3°.
  Indien betrokkene aan de andere reglementaire voorwaarden voldoet, kan hij wacht- of werkloosheidsuitkeringen bekomen vanaf de datum van zijn aanvraag.

  Voorbeeld 2:

  Zelfde situatie als in voorgaand voorbeeld, maar de werkloze dient een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in op 1 december 1988. Aangezien het besluit slechts op 1 januari 1989 in werking treedt, kan betrokkene maar vanaf die datum wachtuitkeringen genieten.

  Top