Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1995/1: - Aanvragen van uittreksels uit de pensioenrekeningen bij het ASLK gegevensbestand.

  Bij de behandeling van bepaalde kinderbijslagdossiers vragen de kinderbijslaginstellingen alsook de Rijksdienst soms een uittreksel uit de pensioenrekening van de mogelijke rechthebbende aan bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, met het verzoek eveneens het RSZ-nummer van de werkgevers te vermelden en zo nodig ook de benaming van de instelling die de ziekte- of werkloosheidsvergoedingen heeft uitbetaald.
  De medewerking van de ASLK wordt slechts gevraagd wanneer de procédés die gebruikelijk zijn bij het opzoeken van de loopbaangegevens, onvoldoende of geen resultaat hebben opgeleverd.

  Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Wanneer de correspondenten geen medewerking verlenen bij het samenstellen van hun dossier ; dit is niet zelden het geval wanneer de ouders zich niet bekommeren om hun (bijvoorbeeld geplaatste) kinderen of wanneer de afdeling " gewaarborgde kinderbijslag" bij wijze van voorschot heeft betaald en de bijslag dient terug te vorderen bij een kinderbijslaginstelling die ressorteert onder een ander stelsel.

  • Het bevoegd kinderbijslagfonds moet worden vastgesteld voor werknemers die een deeltijdse baan hebben en aanvullend werkloosheidsvergoedingen genieten.

  • Het bevoegd fonds moet worden opgezocht voor dossiers van verlaten weeskinderen.

  • De Directie "Internationale Overeenkomsten" van de Rijksdienst, die geraadpleegd wordt door de Europese verbindingsorganen bevoegd inzake E.E.G.-reglementering, alsook de kinderbijslagfondsen die deze reglementering dienen toe te passen, bijvoorbeeld bij gemengde loopbaan, hebben dikwijls de loopbaangegevens nodig die belangrijke periodes bestrijken.

  Tot nader order heeft de ASLK er geen bezwaar tegen dat de kinderbijslaginstellingen en de Rijksdienst schriftelijk beroep doen op haar gegevensbestand van de pensioenrekeningen.

  Zij heeft evenwel de wens uitgedrukt de aanvragen te beperken tot het strikt noodzakelijke en deze meer "gericht" te formuleren.
  Hiermede wordt bedoeld dat de ASLK het huidige systeem wil optimaliseren omdat het vermelden van het RSZ-nummer van werkgevers aanzienlijke praktische problemen stelt wanneer de te vermelden inlichtingen betrekking hebben op de periode vóór 1970. Haar opzoekingen dienen dan te gebeuren ofwel in stofferige archieven of aan de hand van weinig duidelijke microfiches.
  Opdat het werk efficiënter en meer economisch verantwoord zou verlopen, worden de kinderbijslaginstellingen alsook alle betrokken diensten van de Rijksdienst erom verzocht hun aanvragen van uittreksels uit de pensioenrekening op een oordeelkundige wijze te formuleren met nauwkeurige vermelding van de gewenste periode en deze te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

  Rekening houdend met het feit dat bedoelde uittreksels kosteloos worden verstrekt, twijfel ik er niet aan dat uw diensten een gedisciplineerd gebruik van deze service zullen maken zodat het werk van de ASLK verlicht wordt.
  In bijlage een passend typeformulier en bestelbon voor de kinderbijslaginstellingen die dit formulier bij de Rijksdienst wensen te bestellen.

  Top