Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1995/7: - Inschrijving als werkzoekende bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). - Toepassing van art. 62, §6 G.W.

  Jongeren die zich bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) laten inschrijven als werkzoekende ontvangen een attest voor de kinderbijslaginstelling - formulier A23KB dat hun inschrijving bevestigt. Die handelwijze is in overeenstemming met het akkoord dat met de bevoegde overheid is gesloten en waarover CO 1249 dd. 20 juni 1991 van de Rijksdienst gaat.

  De VDAB heeft ons meegedeeld dat de inschrijving als werkzoekende sinds 1994 ook kan gebeuren via een module "zelfinschrijving" op een WIS-terminal. Daardoor hoeven werkzoekenden niet langer naar een VDAB-kantoor te gaan voor de administratieve formaliteiten in verband met de inschrijving maar kunnen ze daarvoor terecht op gelijk welke plaats waar zich een WIS-terminal bevindt, bijvoorbeeld in een gemeentehuis of in een cultureel centrum.

  Bij de inschrijving met dit systeem maakt de WIS-terminal een outprint aan waarvan een model als bijlage gaat. Dat stuk vormt het bewijs van de inschrijving van de betrokkene als werkzoekende en wordt als zodanig aangemerkt door de VDAB.

  Wij wijzen erop dat de inschrijving als werkzoekende via de module " zelfinschrijving" echter niet alleen mogelijk is voor jongeren die hun studie hebben beëindigd of onderbroken als bedoeld in het K.B. van 12 augustus 1985 tot uitvoering van art. 62, §6 G.W.. Iedereen kan namelijk gebruik maken van de module "zelfinschrijving", zelfs zogenaamde vrije werkzoekenden en personen voor wie geen kinderbijslag meer uitgekeerd kan worden.

  Toch verzoeken wij u zo'n outprint van een WIS-terminal te aanvaarden als bewijs van de inschrijving als werkzoekende en van de begindatum ervan voor jongeren als bedoeld in art. 62, §6 GW, op dezelfde wijze als het door de VDAB afgegeven formulier A23KB.

  Dit standpunt vloeit ten eerste voort uit het feit dat de bevoegde diensten zich niet moeten uitspreken over de geldigheid van de inschrijving (zie rondschrijven D999/C90/FDT/FDC/VM van 30 januari 1995) en ten tweede uit het feit dat de inschrijving als werkzoekende van een jongere die zijn studie heeft beëindigd of onderbroken een voorwaarde is voor de provisionele uitkering van kinderbijslag over een periode van 180 of 270 dagen naargelang van de leeftijd van de betrokkene.

  Na afloop van die periode vindt een controle plaats aan de hand van een standaardformulier model 20 of 20bis (zie CO 1256 van 19 december 1991) en pas dan wordt nagegaan of voldaan is aan de voorwaarden van voormeld K.B. van 12 augustus 1985. Als dat het geval is wordt de betaling van kinderbijslag sinds de inschrijving als werkzoekende geldig verklaard.

  Volledigheidshalve delen wij u nog mede dat enkel de VDAB met zo'n systeem van "zelfinschrijving" werkt. De BGDA (ORBEM) en de FOREM gebruiken zoiets niet.

  Top