Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1998/2: - Toepassing van het statuut van de Europese ambtenaren. - Betrokken instellingen van de Gemeenschap en organisaties.

  Naar aanleiding van het arrest van 7 mei 1987 van. het Hof van Justitie van de Europese Gemeen.schappen moet Belgische gezinsbijslag worden uitgekeerd bij voorrang op gezinsbijslag van dezelfde aard uitgekeerd krachtens bepalingen van het statuut van. de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, wanneer de Belgische gezinsbijslag verschuldigd is uit hoofde van de echtgenoot van de Europese ambtenaar of de ambtenaar zelf.

  De informatienota 1992/15 van 23 september 1992 verduidelijkte dat het statuut van de Europese ambtenaren van toepassing is op de ambtenaren van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, het Economisch en Sociaal Comité, de Rekenkamer en de Europese Investeringsbank.

  Sedertdien werden twee andere Gemeenschapsinstellingen opgericht. Ze moeten worden toegevoegd aian de lijst met de instellingen waarvan het personeel is aangeworven met het statuut van Europese ambtenaren.
  Het betreft

  • het Comité van de Regio's.
  • de Ombudsman van de Europese Gemeenschap.

  Bovendien richtte de Raad gedecentraliseerde Gemeenschapsorganisaties op waarvan het personeel eveneens is onderworpen aan het statuut. Bijgevolg moeten de ambtenaren van deze organisaties beschouwd worden als Gemeenschapspersoneel dat in die hoedanigheid kinderbijslag van de Gemeenschap geniet als aanvulling op de uitkerin.gen van dezelfde aard die vallen onder het nationaal recht.

  Het betreft de volgende organisaties:

  • het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (in Thessaloniki)
  • de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (in Dublin)
  • het Europees Milieuagentschap (in Kopenhagen).
  • het Europees Bureau voor de Geneesmiddelenbeoordeling (in Londen).
  • het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, ontwerpen en modellen) (in Alicante).
  • de Europese Stichting voor Opleiding (in Turijn).
  • het Europees waarnemingscentruin voor drugs en drugsverslaving (in Lissabon)
  • het Bureau voor planterassen (in Brussel).
  • het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (in Bilbao)
  • het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (in Luxemburg).

  Deze informatienota vervangt die van 23 september 1992.

  Top