Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1998/4: - Art. 62, §4 G.W. en KB van 30 december 1975. - Stage in de permanente vorming van de Middenstand.

  Art. 8 van KB van 30 december 1975 bepaalt dat de stages met lesuren worden gelijkgesteld indien het volbrengen ervan een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma.

  Deze voorwaarde was tot voor kort slechts vervuld voor de 4 secties waarvoor de praktische opleiding was erkend (onthaalhostesses, autobusexploitanten, exploitanten van reisbureaus, etaleurs) .

  Zij is sedert de inwerkingtreding van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 23 oktober 1986 (B.S. van 10 maart 1987) vervuld voor al de in de Franse Gemeenschap in het kader van de permanente vorming van de Middenstand georganiseerde stages en dit vanaf het schooljaar 1987-1988.

  Overeenkomstig art. 8 van KB van 30 december 1975 mogen bijgevolg de in het kader van de permanente vorming van de Middenstand georganiseerde stage-uren met lesuren worden gelijkgesteld om na te gaan of de bij art. 1 van dit KB bepaalde voorwaarden zijn vervuld (ten minste 15 uren les per week, verdeeld over 6 halve dagen vóór 19 uur).

  Er bestaat overigens geen aanleiding toe de activiteit van de stagiaire als een winstgevende activiteit naar de betekenis van art. 12 van KB van 30 december 1975 te beschouwen en dit te meer omdat de maandelijkse forfaitaire vergoeding die de stagemeester ingevolge art. 12, 6° van het besluit van de Executieve van de Gemeenschap van 23 oktober 1986 aan de stagiair "als terugbetaling van de kosten" moet betalen, niet de aard van een bezoldiging heeft.

  Op de activiteiten die de stagiair in het kader van de stageovereenkomst heeft uitgeoefend, dienen dus art. 12 van KB van 30 december 1975 en de hierin bepaalde beperkingen niet te worden toegepast.

  Overeenkomstig art. 8, 2de lid van KB van 30 december 1975, mag echter het bedrag van het loon of de vergoeding van de stagiair niet het bedrag van het loon waarboven de leerling ophoudt kinderbijslag te genieten, overtreffen.

  De toestand blijft daarentegen ongewijzigd in de Vlaamse Gemeenschap waar, bijgevolg, enkel de in het kader van de 4 voormelde opleidingen verrichte stages met lesuren mogen worden gelijkgesteld.

  Bron: Contr. Ref.: 10/art. 62, §4/153 en 60/1953/B - Juridische Studiën. Ref.: E7396/aangesl. en rechth.

  Top