CO 1039 van 25 mei 1977 - Toelage voor administratiekosten - Art. 93 GW - Aansluitingspremies

   

  Sommige kinderbijslagfondsen betalen bij de aansluiting van leden een aansluitingspremie uit bij een gewone aansluiting ingevolge een eerste tewerkstelling of bij een aansluiting van een lid overkomend van een ander kinderbijslagfonds.

  De Rijksdienst heeft besloten voortaan de uitgaven die voortvloeien uit het toekennen van dergelijke premies uit de administratierekeningen te weren en dit om velerlei redenen:

  1. De sociale taak van de kinderbijslagfondsen bestaat in de openbare dienstverlening en aangezien de aansluiting van een lid buiten de handelssfeer valt, is de betaling van een premie onaanvaardbaar.

  2. De wetgever heeft de werkgevers de verplichting opgelegd aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds dat ze vrijelijk mogen kiezen, zodat het niet past een geldelijk voordeel te verlenen voor het gewoon uitvoeren van een wettelijke verplichting. Bovendien zou de vrijheid van keuze kunnen worden beïnvloed omdat de premies niet in alle gevallen en ook niet in dezelfde mate worden verleend.

  3. De uitgaven voor aansluitingspremies beïnvloeden de stijving van de administratieve reserve en ook van het gemeenschappelijk fonds voor administratiekosten.

  De kinderbijslagfondsen moeten een einde maken aan de uitbetaling van de aansluitingspremies; ze moeten desgevallend hun statuten, reglementen, berichten, e.d. wijzigen.

  Top