Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1137 van 21 november 1984 - Verdrag tussen België en de Verenigde Staten van Amerika over de sociale zekerheid - Werknemers die door hun Amerikaanse werkgever naar België zijn gedetacheerd - Geen recht op kinderbijslag krachtens GW

  Krachtens artikel 25 van het Verdrag en artikel 12 van de Administratieve Schikking is het Verdrag tussen België en de U.S.A. over de sociale zekerheid1 op 1 juli 1984 in voege getreden.

  Wij vestigen uw aandacht op artikel 6 van het Verdrag dat de detachering betreft. Overeenkomstig dit artikel vallen de gedetacheerde Amerikaanse werknemers die vóór 1 juli 1984 verzekeringsplichtig waren aan één der stelsels van de Belgische sociale zekerheid, vanaf die datum onder de toepassing van de Amerikaanse sociale wetgeving. Dit geldt eveneens voor de Amerikaanse werknemers die na 1 juli 1984 in de voorwaarden bedoeld in artikel 6 alhier tewerkgesteld worden.

  De betaling van de kinderbijslag krachtens de gecoördineerde wetten moet per 1 juli 1984 stopgezet worden, omdat deze werknemers niet meer voldoen aan de voorwaarden om rechthebbend op kinderbijslag.te zijn zoals omschreven in artikel 3 en volgende en in artikel 51, 1ste lid2 van de gecoördineerde wetten. De kinderbijslag die zou betaald zijn voor een periode na 1 juli 1984 moet onverwijld teruggevorderd worden.

  Er zij opgemerkt dat het Verdrag tussen België en de U.S.A. in tegenstelling met de meeste andere bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid, geen enkele bepaling inzake kinderbijslag bevat. Het recht op kinderbijslag voor in Amerika verblijvende kinderen van Amerikaanse werknemers die in België tewerkgesteld zijn, zonder evenwel gedetacheerd te zijn in de zin van voormeld artikel 6, moet zoals voorheen verder in het raam van de Belgische interne wetgeving onderzocht worden (artikel 51 en 52, G.W.).

  Deze omzendbrief werd door de Bevoegde Autoriteit goedgekeurd.

  • 1-Verdrag tussen het Koninkrijk België en de U.S.A. over de sociale zekerheid en slotprotocol, ondertekend te Washington D.C. op 19 februari 1982 (Belgisch Staatsblad 30 juni 1984). -Aanvullend protocol ondertekend te Brussel op 23 november 1982 (Belgische Staatsblad 30 juni 1984). -Administratieve Schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van het Verdrag (23 november 1982) (Belgisch Staatsblad 21 juli 1984).
  • 2Lezen artikel 51, § 1.
  Top