Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1195 van 29 september 1987 - Overeenkomst tussen RKW en RVA om het huidige systeem van de gegevensverstrekking door middel van kaarten "C 3.4." te actualiseren

  I. Overeenkomst

  Tussen de R.K.W. en de R.V.A. is overeengekomen het bestaande systeem van gegevensverstrekking door middel van kaarten "C 3.4" te aktualiseren.

  De informatie waarover de kinderbijslagfondsen moeten beschikken, kan voortaan door de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen (U.I.) ook door middel van computerlijsten of magneetbanden maandelijks uitgewisseld worden op voorwaarde dat:

  - de computerlijst of magneetband alle gegevens vermeldt die thans voorkomen op de kaart "C 3.4" zodat de kinderbijslag verder overeenkomstig de reglementering kan worden toegekend ;

  - de computerlijst of magneetband vergezeld is van een document dat de identificatie van deze lijst of band mogelijk maakt en op dezelfde wijze als de kaart
  "C 3.4" gedagtekend en ondertekend is, na de gebruikelijke verklaring op erewoord.

  - de gegevens op de magneetband, voor raadpleging en controle, steeds opnieuw kunnen worden samengesteld door een verantwoordelijke van het kinderbijslagfonds die de gelijkvormigheid met de gegevens op de magneetband schriftelijk bevestigt.

  Bij dit alles moet ook rekening gehouden worden met het feit dat in de huidige stand van zaken er nog steeds gevallen voorkomen die wegens hun specificiteit verder op het gebruik van de kaart "C 3.4" aangewezen zijn en dat het invoeren van meer geavanceerde methodes van gegevensverstrekking niet tot gevolg mag hebben dat hun afhandeling en opvolging er door geschaad wordt.

  Tenslotte mag deze werkwijze noch tot gevolg hebben dat de controleopdracht van de Rijksdienst in het gedrang zou komen, noch dat de werking van sommige nog niet of onvoldoende geautomatiseerde kinderbijslagfondsen er door zou bemoeilijkt worden.

  II. Werkwijze

  De uitwisseling van de gegevens nodig voor de goede werking van deze nieuwe regeling, gebeurt door middel van 2 lijsten:

  1) de computerlijst of de eigenlijke mecanografisch opgestelde lijst ter vervanging van de "C 3.4" kaarten ; (zie infra onder A)

  2) het duplikaat van de computerlijst of de bijkomende lijst waarop de kinderbijslagfondsen de eventuele korrekties of aanwijzingen inzake dossiernummer, einde recht, e.a. kunnen aanbrengen. (zie infra onder B)

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van magneetbanden, moeten deze banden voldoende ruimte laten voor het aanbrengen van de voormelde korrekties.

  A. De computerlijst ter vervanging van de "C 3.4" kaarten

  Deze lijst bevat de hiernavolgende elementen:

  1. Een schutblad

  Het vermeldt:

  - de benaming en het adres van de U.I.

  - de benaming en het adres van het kinderbijslagfonds of zijn gewestelijk bureau waaraan de lijst wordt gezonden ;

  - de verklaring op eer van de juistheid van de gegevens door de verantwoordelijke van de U.I.

  2. De gegevens betreffende de werkloze en zijn werkloosheid

  Dit zijn :

  1° Het dossiernummer bij het kinderbijslagfonds:

  - bij het opmaken van de computerlijst zal men rekening houden met de verschillende klassifikatiesystemen van de kinderbijslagfondsen ;

  - de kinderbijslagfondsen brengen de U.I. op de hoogte van de struktuur van hun identifikatienummers ;

  - de gevallen waar enkel hetzij het kinderbijslagfonds hetzij het kinderbijslagfonds en een onjuist of onvolledig dossiernummer gekend is, zullen, teneinde vertraging in de betaling van de kinderbijslag te voorkomen, eveneens onmiddellijk op de lijst van het betrokken kinderbijslagfonds worden vermeld.

  Deze gevallen kunnen, met opgave van de gegevens hiernavermeld onder punten 2° tot 6°, achteraan aan de lijst worden toegevoegd in alfabetische volgorde.

  De ruimte voorzien voor het dossiernummer blijft dan blanco of vermeldt de door de U.I. gekende inlichtingen.

  Indien het geval met ontbrekend, onjuist of onvolledig dossiernummer kan worden geïdentificeerd, deelt het kinderbijslagfonds aan de U.I. zo spoedig mogelijk het korrekte dossiernummer mede op de bijkomende lijst (zie punt II.B)

  Indien geen identifikatie mogelijk is, vermeldt het kinderbijslagfonds dit eveneens op de bijkomende lijst; de U.I. zal dan zijn aangesloten lid moeten ondervragen.

  - de gevallen waar het kinderbijslagfonds niet gekend is, zullen aan de R.K.W. dienst controle worden toegezonden door middel van de kaart "C 3.4" of via een computerlijst individueel opgemaakt per werkloze. In voorkomend geval zullen de gegevens van elke lijst afzonderlijk door de U.I. voor waar en echt moeten worden verklaard.

  Nadat het bevoegde kinderbijslagfonds werd opgezocht zal de U.I. hiervan in kennis gesteld worden.

  2° Het lijfrentenummer van de werkloze.

  3° De naam en het adres van de werkloze.

  4° De refertemaand en -jaar.

  5° Zo mogelijk, de naam en het adres van de laatste Belgische werkgever vóór de werkloosheid.

  Betreft het een werkloze die vóór zijn werkloosheid nooit gewerkt heeft of nooit in België gewerkt heeft dan zal deze persoon vermeld worden op de lijst die aan de R.K.W. wordt toegestuurd met vermelding van het woord " schoolverlater" of "buitenland".

  6° Het aantal werkloosheidsdagen.

  De U.I. kan het aantal vergoede en/of niet-vergoede werkloosheidsdagen doorgeven in de vorm van een totaal of een vermelding dag per dag.
  In beide gevallen is het vereist de dagen op te geven met de kwalificaties zoals voorzien in de rubrieken 1 tot 9 van de kaart "C 3.4"

  Indien geopteerd wordt voor een voorstelling "dag per dag" moet tevens het totaal aantal dagen worden aangegeven en gebruik worden gemaakt van onderstaande kenletters1 .

  A = vergoede dagen
  B = niet vergoede dagen - jaarlijkse vakantie
  C = vergoede dagen uren inactiviteit
  D = vergoede dagen krediet 143bis
  E = niet vergoede dagen - krediet 143bis uitgeput
  F = niet vergoede dagen - minder dan 18u.
  G = niet vergoede dagen - geen beletsel
  H = niet vergoede dagen - uitsluiting 118 tot 125bis
  I = niet vergoede dagen - reservefonds R.K.W.
  J = niet vergoede dagen - afwezig op de stempelkontrole
  K = niet vergoede dagen - door de werkgever betaalde feestdagen
  L = vergoede dagen - inschrijving als werkzoekende
  M = niet vergoede dagen - tewerkstelling
  N = vergoede dagen - einde volledige werkloosheid
  O = zondag
  P = niet vergoede dagen - ziek
  Q = legerdienst.

  De U.I. moet het bevoegd kinderbijslagfonds eveneens elk gegeven mededelen waarvan ze kennis krijgt (vb. tewerkstelling, ziekte, legerdienst...e.d.).

  Ter verduidelijking vindt U hierna een voorbeeld.

  a) Opgave in zijn totaliteit

  UITKERINGSMAAND AUGUSTUS 1987

  dossiernr. C 23512 5203/50697 JANSSENS Albert

  Trierstraat 70 10402 BRUSSEL

  18 vergoede dagen
  05 dagen JV.
  03 dagen ziek

  b) Opgave "dag per dag"

  UITKERINGSMAAND AUGUSTUS 1987

  dossiernr. C 23512 5203/50697 JANSSENS Albert

  Trierstraat 70 10403 BRUSSEL

  18 vergoede dagen

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  A 0 A A A A A A 0 P P P A A A 0 B B B B B

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  A 0 A A A A A A 0 A

  3. Periode waarop de gegevens betrekking hebben

  De computerlijst of magneetband wordt per kalendermaand opgesteld en mag uitsluitend gegevens bevatten met betrekking tot de betaling van de werkloosheidsuitkering over die maand.

  Indien een betaling van kinderbijslag moet plaats grijpen als regularisatie van achterstallige bijslag moeten de gegevens die op deze betaling betrekking hebben, doorgestuurd worden met een kaart "C 3.4" voor elke betrokken maand of met een afzonderlijke computerlijst opgemaakt per refertemaand.

  4. Periodiciteit van de gegevensopdracht

  De verzending van de lijsten of magneetbanden aan de kinderbijslagfondsen geschiedt de vijfde en de tiende kalenderdag van de volgende maand zodanig dat de kinderbijslag onverwijld kan worden uitgekeerd, gelet op de verplichting om de kinderbijslag maandelijks uit te betalen.

  Er moet verder worden voorzien dat naderhand nog een supplementaire zending kan plaats vinden om zonder uitstel de laattijdige gevallen op te geven.

  5. Wijziging van kinderbijslagfonds in de loop van een maand - Bevoegdheidsregeling

  Zo in de loop van een maand, om welke reden ook, de bevoegdheid van het kinderbijslagfonds gewijzigd wordt, zullen de computerlijsten of magneetbanden worden toegestuurd aan het kinderbijslagfonds dat bevoegd was in het begin van de maand.

  Het is de taak van dit fonds om, zo nodig aan het bevoegd geworden kinderbijslagfonds een voor eensluidend afschrift verklaarde kopie van de gegevens over de werkloosheid door te sturen en de U.I. hiervan te verwittigen.

  B. Een duplikaat van de computerlijst voor aanpassingen, wijzigingen en korrekties

  Deze tweede lijst wordt samen met de lijst sub II. A. door de U.I. aan het kinderbijslagfonds gestuurd. Het kinderbijslagfonds kan op deze lijst verbeteringen, aanvullingen of schrappingen aanbrengen.

  De lijst wordt na behandeling door het kinderbijslagfonds zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór het einde van de maand teruggestuurd aan de U.I. die nota neemt van de eventuele wijzigingen.

  Indien geen gebruik wordt gemaakt van een duplikaat van de eigenlijke lijst, moeten op de bijkomende lijst onderstaande informaties betreffende de werkloze rechthebbende voorkomen:

  - het dossiernummer bij het kinderbijslagfonds;
  - het lijfrentenummer;
  - naam en adres van de rechthebbende.

  III. Inwerkingtreding

  Dit nieuwe systeem treedt onmiddellijk in werking; het zal geleidelijk veralgemeend worden naarmate de U.I.'s eraan aangepast zijn.

  Wanneer geen computerlijsten of magneetbanden beschikbaar zijn moet de kaart C 3.4. verder gebruikt worden.

  • 1
  • 2De vermeldingen onder hypothesen A t.e.m. I werden overgenomen van de onderste rubriek van de kaart C 3.4 - Bepaalde vermeldingen zullen bij een nieuwe druk van de kaarten C 3.4 worden aangepast tengevolge van het K.B. van 14.08.1987 (B.S. 28.08.1987).
  • 3Lezen 1000.
  Top