Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1240 van 28 december 1990 - Toelage voor administratiekosten - Art. 94 GW - KB van 27 november 1990 tot wijziging van KB van 15 december 1980 houdende de berekeningswijze van de toelage voor de stijving van het fonds voor administratiekosten van de kinderbijslagfondsen en betreffende hun administratieve reserve

   

  Sinds het invoege treden van het koninklijk besluit van 15 december 1980, dat een nieuwe grondslag instelde voor het berekenen van de toelage voor administratiekosten voor de kinderbijslagfondsen, werden de voorziene basisbedragen driemaal aangepast.

  Hoewel het globale tekort van de provisies weinig omvangrijk is ten opzichte van het totaal der administratiekosten, stelde het Beheerscomité vast dat een steeds toenemend aantal fondsen met tekorten inzake administratiekosten te kampen heeft.

  Het Beheerscomité is van mening dat de toelage bestemd tot dekking van de wettelijke opdrachten van de fondsen zo nauwkeurig mogelijk moet berekend worden, rekening houdend met specifieke lasten waaronder de controle ter plaatse bij de aangesloten werkgevers en de rechthebbenden.

  Om dit gesteld doel te bereiken worden krachtens het K.B. van 27 november 1990, met ingang van 1 januari 1989, de basiscriteria als volgt bepaald:

  1. 705 BEF per aangesloten werkgever in de loop van een dienstjaar
  2. 24,95 BEF per betaling
  3. 1,4 % van het bedrag der betaalde bijslagen.

  De geactualiseerde bedragen voor de dienstjaren 1989 en 1990 zijn:

  1989 1990

  criterium "werkgever" 1.098,95 1.135,85
  criterium "betaling" 38,89 40,20
  criterium "bijslag" 1,4% 1,4%

  Met ingang van 1 januari 1991 wordt dan een 4e criterium toegevoegd:

  1. "300 BEF per onderzoek dat wordt uitgevoerd bij de bij hen aangesloten werkgevers of bij de onder hen ressorterende rechthebbenden...".

  Dit bedrag aan basiscoëfficiënt 1,8114 wordt tijdens het dienstjaar 1991 aangepast aan het van toepassing zijnde indexniveau. Hierbij dient er ook op gewezen te worden dat:

  • het programma waarvan sprake in art. 1, 2° van het voornoemd K.B. bepaald werd door het Beheerscomité in zijn vergadering van 18 december 1990 en het voorwerp uitmaakte van C.O. 1238.
    
  • de fondsen ertoe gehouden zijn de lijsten der uitgevoerde controles welke voor de provisie in aanmerking komen ter beschikking te houden van de controledienst zoals vermeld onderaan de kwartaalstaat inzake controle ter plaatse.
    
  • de notie "uitgevoerde controles" een imputatie van vruchteloze bezoeken en voorafgaandelijke stappen in de provisie uitsluit.

  Elk kinderbijslagfonds zal voor 1989 een gedetailleerde berekening van de toelage volgens de nieuwe criteria ontvangen, alsook een financiële afrekening.

  Als bijlage gaat de tekst van het koninklijk besluit van 27 november 1990, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 1990.

  Top