Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1341 van 4 september 2002 - KB van 16 juli 2002 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 KBW

   

  Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, KBW verscheen in het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2002 (zie kopie als bijlage)(1).

  Hierna vindt u de nodige inlichtingen voor de toepassing van de nieuwe reglementaire teksten.

  1. Situatie voor de wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 door het koninklijk besluit van 16 juli 2002

  Het koninklijk besluit van 12 april 1984, dat de voorwaarden bepaalt waaronder de rechthebbende (langdurig werkloze, invalide, gepensioneerde) de hoedanigheid van "rechthebbende met personen ten laste" kan hebben, regelt met name de toekenning van de toeslagen 42bis en 56, § 2, KBW, wanneer echtgenoten gescheiden gaan leven of scheiden.

  In die gevallen kan de rechthebbende de hoedanigheid van rechthebbende (met personen ten laste) hebben voor een of meer kinderen opgevoed in een ander gezin door de bijslagtrekkende (ex-) echtgenoot.

  Bijgevolg konden gehuwde of voorheen met elkaar gehuwde ouders, nadat ze gescheiden gingen leven of scheiden, de sociale toeslagen genieten, terwijl niet gehuwde of nooit met elkaar gehuwde ouders, die zich in dezelfde omstandigheden bevonden, die toeslagen nooit konden genieten.

  2. Reikwijdte van het koninklijk besluit van 16 juli 2002

  Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 stelt dat op niet gehuwde ouders die gescheiden leven, ongeacht of ze ooit samengewoond hebben, dezelfde juridische regeling wordt toegepast voor de toekenning van de sociale toeslagen als op echtgenoten die gescheiden gaan leven of scheiden.

  De bijslagtrekkende ouder die gescheiden leeft van de andere, rechthebbende ouder, met wie die nooit gehuwd is geweest, of met wie die zelfs nooit heeft samengewoond, kan zo voortaan sociale toeslagen ontvangen:

  •   indien hij geen vervangingsinkomsten geniet hoger dan 1.607,58 EUR;
  •   indien hij geen beroepsinkomsten geniet hoger dan 239,46 EUR;
  •   indien hij noch gehuwd is, noch partner is in een feitelijk gezin.

  3. Datum van inwerkingtreding en praktische maatregelen

  Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 treedt in werking op 1 augustus 2002.

  Voor het onderzoek van de rechten op de sociale toeslagen van gescheiden levende ouders, die niet met elkaar gehuwd zijn en dit nooit waren, worden de kinderbijslag-instellingen verzocht contact op te nemen met elk gezin dat tegelijk aan de volgende voorwaarden voldoet:

  •   de rechthebbende is langer dan zes maanden werkloos, langer dan zes maanden arbeidsongeschikt of gepensioneerd;
  •   de kinderbijslag wordt betaald aan de gewone schaal;
  •   de bijslagtrekkende heeft een ander adres dan de rechthebbende ouder met wie hij niet gehuwd is of nooit geweest is.

  Om zo snel mogelijk de kinderbijslag waarop ze recht hebben vanaf 1 augustus 2002 te kunnen verkrijgen, dienen alle betrokken gezinnen zo spoedig mogelijk het volgende te ontvangen:

  •   een standaardbrief waarmee het gezin duidelijk en beknopt wordt ingelicht over zijn eventuele rechten,
  •   een geactualiseerd formulier P19bis.

  ----------
  (1) Niet opgenomen.

  Top