Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1377 van 8 december 2008 - Herziening en uniformisering van de formulieren voor de eenoudertoeslag en de sociale toeslagen

  Voor de toekenning van het recht en de controle op de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag zijn de formulieren vereenvoudigd en de procedures gerationaliseerd.

  Dit zijn de krachtlijnen van de hervorming:
  o er is één enkel controleformulier opgemaakt;
  o de inkomsten per maand worden om de zes maanden gecontroleerd;
  o de tussentijdse verzendingen zijn gericht op gebeurtenissen met een weerslag op het recht;
  o het formulier P19ter is herzien en de doelgroep ervan opnieuw gedefinieerd
  o als het formulier niet teruggestuurd wordt, worden de betaalde toeslagen gevalideerd aan de hand van de socio-professionele gegevens van de echtgenoten/partners.

  Er diende een redelijke evenwicht gevonden te worden tussen de diverse doelstellingen: de werklast verlichten en de onterechte betalingen beperken, en tegelijkertijd ook de toeslag correct en stipt betalen en ook proactief potentiële rechten nagaan.

  Vanuit deze invalshoek zijn de modaliteiten voor het beheer van de formulieren herzien, de formulieren zelf herwerkt en de tussentijdse verzendingen herbekeken.

  1. Formulieren

  1.1. Een enkel formulier P19 vervangt de huidige formulieren P18, P19, P19bis, P19quater, P19quinquies en P19sexies.

  Die formulieren zijn gericht op de verschillende situaties met recht op een toeslag: eenouder¬gezinnen, rechthebbenden met personen ten laste (langdurig werklozen, invaliden, gepensio¬neerden) die al dan niet met de kinderen samenwonen, en diezelfde rechthebbenden nadat ze opnieuw begonnen te werken of gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvingen.

  Die verschillende formulieren zijn nu samengesmolten tot één enkel formulier dat zowel dient voor de vaststelling van het recht op de eenoudertoeslag of een sociale toeslag als voor de controle op dat recht.

  De inkomsten worden gevraagd per maand, zodat het recht op de toeslag correct vastgesteld kan worden en geen bijkomende bevraging nodig is bij wisselende inkomsten. Op grond van de regelgeving kan namelijk elke maand als referentiemaand dienen voor het kwartaalrecht.

  Voor de controle wordt dit formulier om de zes maanden verstuurd (seriële verzending op 15 januari en 15 juli), wat bijdraagt aan het voorkomen van onterechte betalingen.

  Inhoud van het formulier

  o Op de eerste pagina van het formulier P19 worden de verschillende categorieën van betrokken gezinnen vermeld.
  o Op de volgende pagina's worden de inkomsten gevraagd van de laatste zes maanden of van uitdrukkelijk vermelde maanden. Om de volledigheid van de verkregen informatie te garanderen, is een rubriek 'geen inkomsten' opgenomen.
  o De laatste pagina's vormen een vereenvoudigd infoblad.

  Dat formulier P19 gaat als bijlage.

  1.2. Het formulier P19ter is herwerkt:

  Met het formulier P19ter worden jaarlijks de eenoudergezinnen en de gezinnen die mogelijk recht hebben op een sociale toeslag maar geen toeslag meer of nog geen toeslag ontvangen, geïnformeerd. Het biedt hen bovendien de mogelijkheid om hun inkomsten van de laatste twaalf maanden mee te delen zodat ze - eventueel - onmiddellijk de toeslag kunnen ontvangen zonder bijkomende bevraging.

  Dat formulier P19ter gaat als bijlage.

  2. Modaliteiten voor het beheer van de formulieren P19 en P19ter

  Als bijlage gaat een schema met een overzicht van de procedures.

  Er wordt onderscheid gemaakt naargelang het fonds al dan niet al een kinderbijslagtoeslag betaalt.
  In beide gevallen is voor de beide formulieren P19 en P19ter de doelgroep dezelfde (het laatste is dus ook bedoeld voor de eenoudergezinnen):

  o eenoudergezinnen,
  o langer dan zes maanden zieken of werklozen (diegenen bedoeld in de 'wet D'Hondt' - opnieuw werk¬loos na werkhervatting - inbegrepen),
  o gepensioneerden,
  o gelijkgestelden (vroegere werklozen of invaliden die opnieuw begonnen te werken en die hun recht op de sociale toeslag nog maximaal twee jaar behouden)
  o ex-GG: gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvingen en de sociale toeslag nog maximaal twee jaar behouden).

  2.1. Naar wie de formulieren P19 en P19ter versturen?

  o Voor het onderzoek en de opvolging van het recht op de eenoudertoeslag of op een sociale toe¬slag als ex-GG wordt het formulier naar de bijslagtrekkende gestuurd.

  o Voor het onderzoek en de opvolging van het recht op de sociale toeslag 42bis of 50ter uit hoofde van langdurig werklozen of zieken (gelijkstellingsperiode inbegrepen) en van invaliden of gepensioneerden, wordt het formulier P19 of P19ter gestuurd naar:
  - de rechthebbende als die tot het gezin behoort,
  - de bijslagtrekkende als de rechthebbende niet tot het gezin behoort.

  2.2. Wanneer de formulieren P19 en P19ter versturen?

  2.2.1. De gewone schaal wordt betaald (artikel 40 KBW)

  A. De eerste mogelijkheid is een nieuwe gebeurtenis (onderzoek van een potentieel recht) :

  o ontstaan van een eenoudersituatie,
  o 7e maand werkloosheid of ziekte,
  o pensionering,
  o werkloos of ziek tijdens de gelijkstellingsperiode of de periode 'wet-Dhont',
  o nieuw (voorrangs)recht (bv. ex-GG).

  Er wordt dadelijk een formulier P19 verstuurd.

  De maandelijkse inkomsten worden gecontroleerd vanaf de nieuwe gebeurtenis.

  Voorbeeld: Via de flux 'gezinssamenstelling' verneemt het kinderbijslagfonds op 15 mei 2009 dat de partner van de moeder het gezin verlaten heeft op 5 maart 2009: in het formulier P19 dat begin juni naar de moeder gestuurd wordt, worden de inkomsten van maart, april en mei 2009 gevraagd.

  Bij ontvangst van het ingevulde formulier worden de erin vermelde gegevens vergeleken met die van het dossier (de gezinssamenstelling inbegrepen).

  Als het formulier niet teruggestuurd wordt, is de huidige procedure van toepassing: er wordt alleen jaarlijks een P19ter gestuurd (informatieblad waarmee de toeslag opnieuw aangevraagd kan worden, zie hierna) - eventueel volgt een bezoek aan huis op basis van de gegevens van het dossier (cf. CO 1366 van 16 februari 2007 en CO 1371 van 15 januari 2008.

  B. De tweede mogelijkheid is de jaarlijkse verzending van een formulier P19ter naar de gezinnen van de doelgroep die geen toeslag (meer) ontvangen (onderzoek van een potentieel recht).

  Op 15 januari is er een seriële verzending van het formulier P19ter.

  De maandelijkse inkomsten van de laatste twaalf maanden worden gecontroleerd (januari tot december).

  Als het formulier niet teruggestuurd wordt, wordt verder niets ondernomen.

  2.2.2. De kinderbijslag wordt betaald met een toeslag (art. 41, 42bis of 50ter KBW).

  A. De eerste mogelijkheid is de zesmaandelijkse controle (validering van de betaalde toeslagen en preventie van onterechte betalingen)

  Er zijn elk jaar twee seriële verzendingen: op 15 januari en op 15 juli.

  De maandelijkse inkomsten worden gecontroleerd voor de voorbije zes maanden (juli tot december en januari tot juni).

  Bij ontvangst van het ingevulde formulier wordt niet vergeleken met de socioprofessionele gegevens van TRIVIA.

  Als het formulier na een rappel nog niet teruggekomen is, moeten echter de TRIVIA-databanken geconsulteerd worden (ook voor echtgenoten/partners) en zo nodig volgt een controle aan huis voordat eventueel een debet vastgesteld wordt (cf. CO 1366 van 16 februari 2007 en CO 1371 van 15 januari 2008). Daarvoor volstaat een integratie met code rol 102 (bijslagtrekkende) of 105 (echtgenoot of partner), die dan moet gebeuren vóór de consultatie.

  De integratie van de bijslagtrekkenden of derden met code 103 of 106 (om de socioprofessionele gegevens te ontvangen) is op dit ogenblik niet vereist.

  Zodra de inkomensfluxen in gebruik genomen kunnen worden, zullen de kinderbijslagfondsen alle bijslagtrekkenden en echtgenoten of partners van de rechthebbenden met (een potentieel) recht op een (eenouder)toeslag met de exacte code moeten integreren in het Kadaster.

  B. De tweede mogelijkheid is een nieuwe gebeurtenis waardoor het recht op de toeslag in het gedrang komt (preventie van onterechte betalingen).

  Die nieuwe gebeurtenis kan langs elektronische weg vastgesteld worden op twee manieren:
  o bericht van wijziging van de gezinssamenstelling,
  o bericht van het begin van een activiteit voor meer dan 27 dagen door een rechthebbende (code rol 101) die tot hetzelfde gezin behoort als het kind.

  Gelet op de seriële verzendingen wordt maar afzonderlijk een P19 verzonden als zich in een dossier een gebeurtenis voordoet in het eerste of het derde kwartaal: in dat geval wordt op het einde van het betrokken kwartaal een P19 gestuurd om de maandelijkse inkomsten te controleren vanaf de maand waarin de gebeurtenis zich voordeed.

  Die tussentijdse verzending heeft als voordeel dat het maar om twee kwartalen gaat en aan de kinder¬bijslagfondsen wordt gevraagd het opvragen van redundante informatie zoveel mogelijk te beperken.

  Voorbeeld: De rechthebbende in het gezin van het kind is langdurig werkloos en ontvangt de sociale toeslag 42bis. Hij begint op 10 februari te werken. Het fonds ontvangt eind februari het (RIP)bericht van het begin van de activiteit. Het fonds stuurt een formulier P19 op 31 maart 2009 en vraagt daarmee de inkomsten van februari en maart. Bij ontvangst van het formulier op 10 april stelt de dossierbeheerder vast dat de inkomsten het maximumbedrag niet overschrijden. Bij de seriële verzending van de P19 op 15 juli 2009 kan de vraag naar de inkomsten beperkt worden tot de maanden april tot juni.

  Belangrijk

  o De ontvangen formulieren P19 moeten proactief behandeld worden, in het licht van MO 599 van 16 juli 2007. Als uit de verklaring blijkt dat het gezin recht kan hebben op een hogere toeslag op basis van de socioprofessionele situatie van een niet voorrangsgerechtigde recht¬hebbende, moet het fonds dat recht op een hogere toeslag uit eigen beweging onderzoeken, en het vestigen binnen de perken van de verjaring.

  Als het formulier niet teruggestuurd wordt: zelfde oplossing als onder punt 2.2.2.A.

  o Als het recht eindigt (bijvoorbeeld omdat het recht van een kind eindigt) is de regel dat gewacht wordt op de volgende seriële verzending, tenzij het fonds liever dadelijk een formulier P19 stuurt.

  Als het formulier niet teruggestuurd wordt: zelfde oplossing als onder punt 2.2.2.A.

  C. De derde mogelijkheid is een nieuwe gebeurtenis die potentieel recht geeft op een andere toeslag

  Het kan bijvoorbeeld gaan om de overgang van de eenoudertoeslag naar de toeslag voor langdurig werklozen en vice versa of de overgang van de toeslag voor langdurig werklozen naar die voor invaliden en vice versa.

  De nieuwe toeslag wordt onmiddellijk toegekend op basis van het formulier P19 in het dossier en het volgende formulier wordt verzonden bij de seriële verzending.

  Voorbeelden

  - De rechthebbende is langdurig werkloos en heeft recht op de sociale toeslag 42bis. Zijn 7e maand ziekte begint op 15 april. De sociale toeslag 50ter moet betaald worden vanaf 1 mei op basis van het formulier P19 van januari. De seriële controle volgt op 15 juli.
  - De ouders leven gescheiden en voeden het kind in co-ouderschap op. De vader is de recht¬hebbende en de moeder de bijslagtrekkende. Er is recht op de eenoudertoeslag. Op 15 februari begint de 7e maand volledige werkloosheid. De sociale toeslag 42bis wordt betaald vanaf 1 maart op basis van het formulier P19 van januari. De seriële controle volgt op 15 juli.
  - De rechthebbende woont alleen met zijn kind. Hij is langdurig ziek tot 31 december 2008 en heeft een getrimestrialiseerd recht op de sociale toeslag 50ter tot 31 maart 2009. Van 1 januari 2009 tot 21 februari oefent hij geen beroepsactiviteit uit en heeft hij ook geen vervangingsinkomsten. Vanaf 22 februari 2009 is hij uitkeringsgerechtigd volledig werk¬loos. Door de onderbreking in de socioprofessionele situatie van de rechthebbende is er op 22 februari 2009 geen recht op de sociale toeslag 42bis. Er is wel recht op de eenoudertoeslag vanaf april 2009.

  Omdat de overgang van de sociale toeslag 50ter naar de eenoudertoeslag een verandering van het bedrag betekent, kan de eenoudertoeslag maar betaald worden vanaf 1 mei 2009 (uitstel met een maand op basis van artikel 48 KBW). Voor april 2009 kan alleen de gewone kinderbijslag betaald worden. De eenoudertoeslag wordt vanaf mei 2009 betaald op basis van het formulier P19 van januari 2009. De seriële controle volgt op 15 juli 2009.

  3. Toepassing

  Deze omzendbrief is van toepassing vanaf 1 januari 2009.

  Omdat de seriële verzending van de formulieren P19 en P19ter op 15 januari 2009 onder de toe¬passing valt van deze omzendbrief, worden de nieuwe formulieren gebruikt voor de controle van 2008.

  Om de overgang te regelen van de jaarlijkse verzending naar de zesmaandelijkse wordt als periode 'van 1 januari 2008 tot 31 december 2008' vermeld, maar alleen de maandelijkse inkomsten vanaf juli 2008 worden gevraagd.

  Bij de verwerking van de formulieren zal eventueel in individuele gevallen aanvullende informatie gevraagd moeten worden over het eerste semester van 2008, bijvoorbeeld als uit de verklaringen blijkt dat de gezinsinkomsten al veranderd zijn sinds het eerste kwartaal 2008 en die verandering van invloed is op het recht op een toeslag.

  Het nieuwe formulier P19 wordt vanaf 1 januari 2009 ook gebruikt om het recht op de toeslag te onderzoeken voor periodes in het verleden.

  Dit document bevat volgende bijlagen:
  1. formulier 'toeslag op de kinderbijslag' ;
  2. formulier 'supplément aux allocations familiales' ;
  3.formulier 'Kindergeldzuschlag' ;
  4. Nederlandstalige versie van de brief naar de sociaal verzekerde ;
  5. Franstalige versie van de brief naar de sociaal verzekerde ;
  6. Duitstalige versie van de brief naar de sociaal verzekerde ;
  7. overzicht van het beheer van de formulieren P19 en P19ter.

  Top