Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1382 van 10 februari 2010 - Adoptie (partners van hetzelfde geslacht) - Gewaarborgde gezinsbijslag

  De wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009 (bijlage 1).

  De bepalingen die een weerslag hebben op het dossierbeheer door de kinderbijslagfondsen gaan over de hoedanigheid van voorrangsgerechtigd rechthebbende en van bijslagtrekkende voor ouders van hetzelfde geslacht van wie één of beiden de hoedanigheid van adoptieouder heeft/hebben, en over de afschaffing van de aanvullende betaling uit de gewaarborgde gezinsbijslag.

  1. Volle adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht - Volle adoptie van een kind van de echtgenoot of samenwonende partner van hetzelfde geslacht (art. 64 en 69 KBW)

  1.1. Voorrangsgerechtigde rechthebbende (art. 64, § 2, A, lid 1, 2° KBW)

  Bij volle adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht wordt het recht op kinderbijslag bij voorrang gevestigd uit hoofde van de oudste adoptant. Die wettelijke bepaling is uitgelegd in punt 2.7. van CO 1379 van 6 maart 2009.

  De aanwijzing van de rechthebbende en de bijslagtrekkende in het bijzondere geval dat iemand het kind van zijn echtgenoot of samenwonenden partner van hetzelfde geslacht adopteert, was in artikel 69 KBW niet geregeld.

  De wetgever heeft nu die lacune weggewerkt: vanaf 1 januari 2010 wordt zowel bij volle adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht als bij volle a doptie door een persoon van het (adoptie)kind van zijn echtgenoot of samenwonende partner van hetzelfde geslacht, het recht op kinderbijslag bij voorrang gevestigd uit hoofde van de oudste verwant in de eerste graad.

  Die nieuwe formulering, die het mogelijk maakt rekening te houden met de verschillende gezinsvormen met ouders van hetzelfde geslacht, ligt in de lijn van de continuïteit van de richtlijnen gegeven in de hiervoor vermelde CO 1379 en impliceert dus geen herziening van de betrokken dossiers.

  1.2. Bijslagtrekkende (art. 69, § 1 KBW)

  Nu de werknemersregeling rekening houdt met nieuwe gezinsvormen, zijn vanaf 2010 de volgende regels van toepassing voor de aanwijzing van de bijslagtrekkende.

  o Niet gescheiden levend paar

  Als de ouders van verschillend geslacht zijn, blijft de regel dat betaald wordt aan de moeder.

  Als de ouders van hetzelfde geslacht zijn - of ze nu beiden adoptieouder zijn dan wel of de ene het kind van de ander adopteert - wordt betaald aan de oudste verwant in de eerste graad.

  o Gescheiden levend paar, met gezamenlijk ouderlijk gezag

  Als de ouders van verschillend geslacht zijn, blijven de huidige regels van toepassing.

  Als de ouders van hetzelfde geslacht zijn, wordt betaald aan de oudste verwant in de eerste graad, tenzij het kind uitsluitend of hoofdzakelijk opgevoed wordt door een andere bijslagtrekkende. De andere ouder kan vragen dat de kinderbijslag aan hem betaald wordt vanaf zijn aanvraag, als hij dezelfde hoofdverblijfplaats heeft als het kind.

  o Gescheiden levend paar waarvan één ouder het ouderlijk gezag uitoefent

  Als een paar gescheiden leeft en één verwant in de eerste graad alleen het ouderlijk gezag heeft 1 , wordt de kinderbijslag betaald aan deze laatste, of de ouders nu van verschillend of van hetzelfde geslacht zijn, tenzij de feitelijke situatie in tegenspraak is met het vonnis. In dat geval wordt de kinderbijslag betaald aan de persoon die het kind opvoedt.

  1.3. Wat met situaties ontstaan vóór 1 januari 2010?

  Voor de situaties die vóór 1 januari 2010 niet wettelijk geregeld waren (zoals het geval van een gescheiden levend paar bestaande uit een biologische ouder en een adoptieouder van hetzelfde geslacht) en waarvoor nu een passende oplossing bestaat, wordt aan de kinderbijslagfondsen gevraagd de dossiers die anders geregeld zijn dan volgens de huidige wet, te herzien met uitwerking vanaf 1 januari 2010.

  2. Afschaffing van de aanvullende betaling uit de gewaarborgde gezinsbijslag

  Ter informatie: de aanvullende betaling die bestond in de gewaarborgde gezinsbijslag, is afgeschaft voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2010.

  • 1De ouders moeten bewijzen dat één van hen alleen het ouderlijk gezag heeft.
  Top