Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 319 van 7 november 1947 - Toepassing van Art. 50ter van de wet - Verhoogde gezinsvergoedingen voor invaliden (uittreksel)

  Wanneer het rechtverkrijgenden betreft die niet onderworpen zijn aan de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de Maatschappelijke Zekerheid der arbeiders, moeten de invaliditeitsgraad en de datum waarop deze werd vastgesteld, bepaald worden door een medisch getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer. Deze gevallen zullen nochtans moeten gecontroleerd worden door de Nationale Kas1 .

  Te dien einde zullen de compensatiekassen haar, naam, voornamen en volledig adres doen geworden der aanvragers met, voor elk van hen, een getuigschrift opgemaakt door de behandelende geneesheer, (...).

  De compensatiekassen zullen slechts kunnen overgaan tot de betaling der verhoogde gezinsvergoedingen na de instemming bekomen te hebben van de Nationale Kas2 betreffende de invaliditeitsgraad van de werknemer en de datum waarop deze vastgesteld werd.

  De hierboven uiteengezette maatregelen ontslaan de compensatiekassen niet van de verplichting de nodige controlemaatregelen te treffen, ten einde er zich van te vergewissen dat de invalide geen andere winstgevende bezigheden uitoefent dan deze toegelaten binnen de perken bepaald door de wetgeving of de reglementering die op hem toepasselijk is.

  • 1
  • 2Lezen RKW.
  Top