CO 532 van 22 januari 1959 - Betaling van de kinderbijslag ingeval van staking (uittreksel)

  Krachtens het artikel 411 , letter f, aangevuld door de wet van 2 mei 1958, moeten ondermeer de dagen tijdens welke geen arbeidsprestatie geleverd werd ingevolge staking of lock-out gelijkgesteld worden met de dagen waarop werkelijk arbeidsprestaties geleverd werden.

  De Commissie heeft op 23 en 30 oktober 1958, de juiste draagwijdte van deze nieuwe bepaling onderzocht.

  Hierna geven wij U het advies KC. 132/5803 van de Commissie dat in de loop van de vergadering van 27 november 1958 herwerkt werd :

  "1°) Betekenis van het woord "staking".

  "Uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 2 mei 1958 en namelijk uit het verslag van Mevrouw Fontaine-Borguet vloeit voort dat het woord " staking" dat voorkomt in litt. f) van artikel 412 niet in dezelfde betekenis moet worden genomen als deze welke er werd aan gegeven in de wetgeving op de werkloosheid, maar dat het in een ruimere zin dient geïnterpreteerd.

  "Allereerst, verwijst litt. f van artikel 413 niet naar de reglementering van de R.V.A.W.4 ; vervolgens moet het doel van de wetgever noodzakelijk dit geweest zijn, ingeval van staking of lock-out de toekenning van de kinderbijslag mogelijk te maken in andere gevallen dan deze wanneer de R.V.A.W.5 reeds tussenbeide komt, zoniet dient men aan te nemen dat de in de tekst van artikel 416 aangebrachte wijziging geen andere draagwijdte zou hebben dan de aanwijzingen van het betalend organisme te wijzigen.

  "Rekening gehouden met wat voorafgaat, oordeelt de Commissie dat men als staking dient te beschouwen elke vrijwillige en beraamde onderbreking van arbeid, om welke reden ook met of zonder opzegging, naderhand verordend of erkend door een syndicale organisatie.

  "Het is niet noodzakelijk dat de verzoeningsprocedure plaats gegrepen heeft.

  "2°) Artikel 417 litt. f gebruikt de uitdrukking "wegens staking". De Commissie is de mening toegedaan dat de tekst niet alleen de arbeiders beoogt die in staking zijn, maar eveneens deze wier onderbreking van arbeid het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van de staking.

  "3°) (...)

  "4°) Het bewijs van de staking of lock-out kan door alle rechtsmiddelen geleverd worden.

  Uit dit advies vloeit voort dat deze kinderbijslag mag toegekend worden voor de dagen tijdens welke geen prestatie geleverd werd ingevolge staking of lock-out, op voorwaarde:

  1) Dat de staking door een syndicale organisatie erkend werd;

  2) (...).

  Rekening houdend met deze voorwaarden, zullen de compensatiekassen hun betalingen van kinderbijslag voor de perioden van staking of lock-out steunen op de volgende documenten:

  1° de prestatiestaat (...) waarop de werkgever (...) de dagen zal optekenen waarop geen enkele prestatie geleverd werd wegens staking of lock-out, zonder onderscheid te moeten maken of het vrijwillige afwezigheid geldt of niet ; het is dus niet noodzakelijk dat er in de onderneming zelf staking uitbrak ; het volstaat dat de werkloosheid het onrechtstreeks gevolg weze van dergelijke beweging. De kassen worden verzocht deze omschrijving aan hun leden bekend te maken.

  2° (...)8

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6Lezen artikel 53, § 1, 5°.
  • 7Lezen R.V.A.
  • 8Opgeheven door CO 1285, infra.
  Top