Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 888 van 26 januari 1971 - De vervanging van vermoedelijk verloren gegane postassignaties

  Thans is het mogelijk voor het Bestuur der Postchecks de houders van een rekening over de incassering van een check op naam of over die van een postassignatie die zij hebben uitgegeven te berichten en dit binnen de 3 maand die op de datum van haar uitgifte volgen. In de onderstelling dat een titel onbetaald blijft, kan het Postcheckambt binnen dezelfde termijn tot de vervanging ervan overgaan.

  Van 1 februari 1971 af, zullen de kinderbijslagfondsen derhalve geen beroep meer doen op de tussen de Rijksdienst en het Bestuur der Postchecks gesloten overeenkomst. In de toekomst, zullen zij elk verzoek om vervanging van een postassignatie, die als verloren zou beschouwd zijn, met inbegrip van de assignaties van minder dan 1.000 BEF, rechtstreeks bij het Bestuur der Postchecks indienen.

  Nochtans mogen dergelijke verzoeken slechts 30 dagen na de datum van uitgifte van de vermoedelijk verloren gegane assignatie worden ingediend en moeten zij alle nodige hiernavermelde technische gegevens bevatten:

  - Naam, voornaam en huidig adres van de begunstigde;

  - Adres van de begunstigde dat op de assignatie voorkwam;

  - Nummer van de postrekening van uitgifte;

  - Datum van kennisgeving van het debet;

  - Nummer van de assignatie;

  - Bedrag van de assignatie;

  - Nummer van de collectieve check;

  - Bedrag van de collectieve check;

  Met het oog op de toepassing van die nieuwe maatregelen ter vervanging en vernietiging van die welke tot heden van kracht waren onder begunstiging van de omzendbrief CO 806 van 19 juni 1967, dient men volgende regels in acht te nemen:

  1) Op iedere collectieve check die de assignaties of desnoods een enkele assignatie vergezelt, moet in de rechterbovenhoek van het rechterluik, de term MAGNET voorkomen, in afmetingen die identiek zijn met die welke op het hierbij gevoegde specimen1 voorkomen.

  2) De verzoeken om vervanging moeten, volgens nr. van de postrekening gegroepeerd, aan het Bestuur der Postchecks toegezonden worden, op het einde van de 2de maand die volgt op die van de uitgifte van de vermoedelijk verloren gegane titel (voorbeeld: voor een in januari uitgegeven assignatie, moet het verzoek einde maart ingediend worden).

  Het is niet meer nodig het tot thans vereiste formulier van verklaring op de eer, door de begunstigden te doen invullen. Het Bestuur der Postchecks zal zich met deze formaliteit rechtstreeks belasten.

  De vervanging van een verloren gegane titel zal in de toekomst enkel op kosten van het Bestuur der Postchecks geschieden. De kinderbijslagfondsen worden verzocht aan dit Bestuur hun medewerking te verlenen, namelijk met het oog op een eventuele terugvordering van niet verschuldigd uitbetaalde kinderbijslag, of verder hun volledige samenwerking te verzekeren zo hun die later gevraagd wordt, voor de degelijke toepassing van de nieuwe procedure.

  • 1Niet opgenomen.
  Top