CO 949 bijlage 66 van 28 april 2004 - Toetreding van 10 nieuwe lidstaten tot de EU/EER

  In december 2002 werden de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie met
  10 kandidaat-lidstaten afgerond.

  Op 1 mei 2004 treden Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus dan ook toe tot de Europese Unie.1

  Dit houdt in dat het volledige 'aquis communautaire' inzake de coördinatie van de sociale zekerheid, m.a.w. de bepalingen van de Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72, de desbetreffende Besluiten van de Administratieve Commissie voor migrerende werknemers, de rechtspraak van het Hof van Justitie, enz., op deze landen integraal van toepassing is vanaf 1 mei 2004.

  Met betrekking tot de nationaliteit van de gerechtigden dient gewezen op VO 859/20032 die Verordeningen nrs. 1408/71 en VO 574/72 op het grondgebied van de EU van toepassing maakte op niet-EU-onderdanen. Hierdoor zijn deze verordeningen ook in relatie tot de nieuwe lidstaten van toepassing op onderdanen van derde landen.3

  De 10 nieuwe lidstaten worden op 1 mei 2004 niet alleen lid van de EU maar ook van de Europese Economische Ruimte, (EER).4

  Gezien de geciteerde Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72 in relatie tussen de EU-lidstaten enerzijds en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland anderzijds, enkel van toepassing zijn op EER-onderdanen,5 blijft dit vanaf 1 mei 2004 ook zo voor de tot 25 lidstaten uitgebreide EU.6

  Vb. de Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72 zijn wel van toepassing op de Pool wiens kinderen in Liechtenstein wonen en die zelf in Engeland tewerkgesteld is, maar niet op de in dezelfde situatie verkerende Amerikaan.

  Zwitserland zal de 10 nieuwe lidstaten niet automatisch beschouwen als 'EU-lidstaten'. Eén en ander moet immers goedgekeurd worden door het 'Gemengd Comité'. In de relatie tussen de huidige 15 lidstaten van de EU en Zwitserland verandert er niets op 1 mei 2004.

  U vindt hierbij een lijst van de Verbindingsorganen in de nieuwe lidstaten waarover wij op vandaag beschikken. De overige (Hongarije, Tsjechië, Slovenië) zullen u zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.

  LETLAND

  State Social Insurance Agency
  70a Lacplesa street,
  RIGA,
  LATVIA, LV -1011
  Tel: 00371 7011 800
  Fax: 00371 7011 812

  SLOWAKIJE

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  (Central Office of Labour, Social Affairs and Family)
  Župné námestie 5-6,
  812 67 BRATISLAVA 1
  SLOVAKIA
  Tel: 00421 2 5975 2911
  Fax: 00421 2 5441 0440
  e-mail: veresova@upsvr.gov.sk

  POLEN

  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
  (Ministry of the Economy, Labour and Social Policy, Department of Coordination of Social Security Schemes)
  NOWPGRODZKA 1/3/5, 00 - 513,
  WARSAWA
  Tel: 0048 22 66 10 505, 0048 22 66 10 406
  Fax: 0048 22 66 10 164
  e-mail: Grazyna_Pilarska-Sorokin@mpips.gov.pl

  ESTLAND

  Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)
  International Relations Department
  Lembitu Street 12,
  TALLINN 15092
  ESTONIA
  Tel: 00372 6 408 120
  Fax: 00372 6 408 155
  e-mail: ska@ensib.ee
  www.ensib.ee

  LITOUWEN

  SODRA - State Social Insurance Fund Board
  Foreign Pensions Division
  Ševčenkos 16, building 3, 3rd floor
  LT-2009 VILNIUS
  LITHUANIA
  Tel: 00370 5 2136626; 00370 5 2136643
  Fax: 00370 5 2136671
  e-mail: sauja@sodra.lt

  MALTA

  Department of Social Security
  International Relations Unit
  38, Ordnance Street,
  VALLETTA, CMR 02
  MALTA
  Tel: 00356 2590 3267/43
  Fax: 00356 2590 3234
  e-mail: iru.dss@gov.mt

  CYPRUS

  The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance
  7 Byron Avenue,
  1465 NICOSIA,
  CYPRUS
  Tel: 0035722401638
  Fax: 0035722672984
  e-mail: interrel@sid.mlsi.gov.cy

  • 1Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Athene, 16 april 2003; PB. L nr 236 van 23 september 2003
  • 2Bulgarije en Roemenië hopen toe te treden in 2007
  • 3Zie bijlage 65 van 19 september 2003, bij de CO 949
  • 4Dit is ook zo in de relatie met Denemarken. Zie bijlage 65 van 19 september 2003 bij de CO 949
  • 5Artikel 6, lid 5 van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de kandidaat-lidstaten tot de Europese Unie, cfr. supra
  • 6Zie punt II, van de bijlage 65 van 19 september 2003 bij de CO 949. Gezien VO 859/2003 (inzake de uitbreiding van de personele toepassingssfeer van VO 1408/71 en 574/72 op onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EU) niet van toepassing is op Liechtenstein, Noorwegen en IJsland zijn de VO nrs. 1408/71 en 574/72 enkel van toepassing op EER-onderdanen
  Top