Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 216 van 10 februari 1965 - Turkse werknemers, tewerkgesteld in andere ondernemingen dan de mijnen (steenkoolmijnen en andere) en de groeven

  Ik heb de eer U mede te delen dat ik beslist heb de wettelijke beperking luidens dewelke het kind in België moet worden opgevoed op te heffen ten behoeve van de in Turkije opgevoede kinderen van Turkse werknemers, die tewerkgesteld zijn in andere ondernemingen dan de mijnen (steenkoolmijnen en andere) en de groeven.

  De kinderbijslag zal worden verleend:

  1. ten belope van 5 Bfr. per dag en per kind, voor ten hoogste twee kinderen; de kinderbijslag wordt nochtans tegen de bedragen van de Belgische schaal toegekend over de zes maanden welke de aankomst van het kind in België voorafgaan, zo die aankomst zich voordoet binnen de twaalf maanden na het begin van de tewerkstelling in België;

  2. ten behoeve van de eigen kinderen van de werknemer, van de gemeenschappelijke kinderen van de werknemer en van zijn echtgenote, alsmede van de eigen kinderen van zijn enige echtgenote;

  3. ten behoeve van de onder 2. bedoelde kinderen tot de leeftijd van 14 jaar;

  4. gedurende de tijdvakken van werkelijke tewerkstelling en de krachtens artikel 411 gelijkgestelde tijdvakken; in geval van arbeidsongeschiktheid wordt de bijslag beperkt tot een tijdvak van zes maand ongeschiktheid.

  De kinderbijslag wordt niet meer verleend na het overlijden van de werknemer of na zijn vertrek uit België.

  Deze afwijking wordt binnen de perken van artikel 120 toegestaan voor een jaar te rekenen vanaf het begin van de tewerkstelling in België.

  De onderhavige omzendbrief laat onverkort alle andere collectieve of individuele afwijkingen, toegestaan ten behoeve van Turkse werknemers wier kinderen in Turkije worden opgevoed.

  • 1Lezen artikel 53.
  Top