Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 213 van 5 oktober 1964 - Werknemers van vreemde nationaliteit tewerkgesteld in de andere mijnen dan de steenkoolmijnen en in de groeven

  Ik heb de eer U mede te delen, dat ik beslist heb de wettelijke beperking op te heffen, luidens welke het kind in België, moet worden opgevoed, ten behoeve van de kinderen van de vreemde werknemers, tewerkgesteld als ondergrondse arbeiders in de andere mijnen dan die van de steenkoolnijverheid en in de groeven waarvan de ontginning ondergronds gebeurt en welke beoogd worden bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 mei 1958 houdende statuut van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, wanneer die kinderen worden opgevoed in het land waarvan de werknemers de nationaliteit heeft.

  Dezelfde algemene afwijking wordt onder dezelfde voorwaarden verleend aan de ondergrondse arbeiders, zo zij wegens ziekte, verwonding of ongeschiktheid niet verder ondergrondse arbeid kunnen verrichten en tijdelijk of definitief bovengronds in die mijnen of groeven worden tewerkgesteld.

  De kinderbijslag zal worden verleend:

  1. tegen de bedragen van de gewone algemene schaal (artikel 40 en (...)) met uitsluiting van elke speciale of verhoogde bijslag, welke uit de Belgische wetgeving voortvloeit ;

  2. ten behoeve van de eigen kinderen van de werknemer, van de gemeenschappelijke kinderen van de werknemer en van zijn echtgenote, alsmede van de eigen kinderen van zijn echtgenote. Indien het gaat om een werknemer onderhorige van een land waar de polygamie toegelaten is, wordt slechts rekening gehouden met de eigen kinderen van de echtgenote, voor zover hij er slechts één heeft;

  3. ten behoeve van de onder 2° bedoelde kinderen tot de leeftijd van 14 jaar;

  4. gedurende de tijdvakken van werkelijke tewerkstelling en de krachtens artikel 41 van de geordende wetten gelijkgestelde tijdvakken ; ingeval van arbeidsongeschiktheid wordt de bijslag beperkt tot een tijdvak van zes maand ongeschiktheid.

  De kinderbijslag wordt niet meer verleend na het overlijden van de werknemer of na zijn vertrek uit België.

  Deze omzendbrief is toepasselijk binnen de perken van de bepalingen van artikel 120.

  Deze omzendbrief laat onverkort de gunstigere individuele afwijkingen verleend aan de hierboven bedoelde werknemers.

  Top