MO 346 van 26 mei 1977 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van de GW (uittreksel)

  Met de omzendbrief nr. 325 van 13 januari 1976 werden u bepaalde richtlijnen verstrekt in verband met de in rubriek vermelde kwestie.

  (...) vestig ik nogmaals de aandacht op de verplichting om de (...) kennisgeving aan de aanvrager te verrichten door middel van een speciaal daartoe bestemd formulier (...). Ik herinner dat hiertoe door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers een formulier model X 1 werd opgesteld.

  Ter aanvulling van de voormelde omzendbrief nr. 325 gelieve U tevens in acht te nemen dat, wanneer bij de arbeidsrechtbank in beroep wordt gegaan tegen een beslissing houdende weigering van kinderbijslag of van bijkomende bijslag voor mindervalide kinderen het arbeidsauditoraat normaal het medisch dossier vraagt (...). Er werd evenwel vastgesteld dat in bepaalde gevallen noch door het auditoraat noch door de rechtbank deze medische gegevens werden gevraagd en dat de rechtbank een uitspraak gedaan heeft enkel gesteund op de gegevens vermeld op het model X en bovendien zonder een deskundige te hebben belast met de opdracht de ongeschiktheid vast te stellen. (...).

  Het is bijgevolg duidelijk dat deze medische gegevens niet alleen deel dienen uit te maken van het gerechtelijk dossier maar dat zij ook een belangrijk verdedigingsmiddel zijn.

  Derhalve gelieve U, wanneer U verneemt dat een beroep is ingediend tegen uw beslissing, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering1 hiervan op de hoogte te brengen, dat de nodige medische gegevens zal bezorgen aan het bevoegde arbeidsauditoraat.

  • 1Lezen Ministerie van Sociale Zaken.
  Top