MO 361 van 19 juli 1979 - Toepassing van Art. 57 van de SWKL

   

  Artikel 57 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalt dat door de gepensioneerde werknemer kinderbijslag wordt verworven "onverminderd artikel 56, § 2".

  Ik heb de eer u mede te delen dat onder deze termen dient begrepen dat de gepensioneerde werknemer zijn recht op de verhoogde bijslag voor kinderen van invalide werknemers behoudt indien hij op het ogenblik van zijn pensionering deze bijslag geniet of de voorwaarden vervult om erop aanspraak te maken.

  Dit recht kan dus niet verworven worden na de pensionering.

  Deze omzendbrief is van toepassing op de aanvragen ingediend, vanaf de eerste dag volgend op de maand waarin hij is bekendgemaakt.

  Top