Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 411 van 28 maart 1983 - Toepassing van Art. 73bis GW, vervangen door Art. 16 KB nr. 122 van 30 december 1982 tot wijziging van de genoemde samengeordende wetten - Kraamgeld - Adoptieakte of akte van wettiging door adoptie

    Onder adoptieakte of akte van wettiging door adoptie bedoeld in artikel 73bis, § 1, derde lid, 1°, moet niet alleen worden verstaan de akte goedgekeurd door de vrederechter of de notaris overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 349 en 369 van het Burgerlijk Wetboek, maar eveneens elke officiële akte die de aanzet kenmerkt van een procedure van adoptie in het buitenland die beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 344, § 1, tweede lid1 , van het genoemde wetboek.

    Deze principes blijven van toepassing op adoptieaktes die verleden werden voor 1 januari 1993.

    • 1Lezen artikel 344bis B.W.
    Top