MO 446 van 13 oktober 1986 - Art. 51, 4e en 5e lid van de SWKL - Algemene afwijking

    Ik heb de eer u ervan op de hoogte te brengen dat ik, krachtens artikel 51, §4, tweede lid van de samengeordende wetten, en op eensluidend advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, beslist heb om de kinderbijslag bij algemene afwijking toe te kennen, uit hoofde van de rechthebbende ten voordele van kinderen die deel uitmaken van zijn gezin en waarvoor ofwel een verzoekschrift dat de wil uitdrukt om te adopteren werd ingediend bij de bevoegde rechtbank of, bij gebrek hieraan, een adoptieakte werd verleden, ofwel een overeenkomst van pleegvoogdij werd ondertekend, op initiatief van deze rechthebbende, zijn echtgenoot, ex-echtgenoot of partner.

    Deze algemene afwijking wordt toegekend voor zolang de adoptieprocedure of de procedure voor pleegvoogdij duurt.

    (Artikel 51, vierde en vijfde lid : lezen artikel 51, § 4. Tekst gewijzigd door de MO 596 van 2 oktober 2006)

    Top