Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 445 van 18 september 1986 - Toepassing van Art. 62, §6 van de SWKW en van het KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §6 KBW

  Artikel 62, § 61 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers bepaalt dat de kinderbijslag wordt toegekend tot de leeftijd van 25 jaar ten voordele van het niet meer leerplichtige kind dat ingeschreven is als werkzoekende en studies of een leertijd beëindigd heeft.

  Het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 stelt de periode en de toekenningsvoorwaarden van deze kinderbijslag vast.

  Dit koninklijk besluit bepaalt inzonderheid dat het kind of studies of een leertijd moet beëindigd hebben zoals bepaald in artikel 1242 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid. Het bevat geen enkele bepaling omtrent de nationaliteit van het kind, noch betreffende de plaats waar de studies of de leertijd worden volbracht.

  Deze bepalingen verwijzen dus alleen naar het niveau van de studies zoals bepaald in artikel 1243 , ongeacht het feit of de jonge werkzoekende al dan niet vergoedbaar is.

  De toekenning van de kinderbijslag aan de jonge werkzoekende moet derhalve beschouwd worden als een normaal vervolg van het recht op kinderbijslag, waarvan het kind genoten heeft tijdens zijn studies, zijn leertijd, zijn erkende vorming of zijn voorbereiding van een verhandeling bij het einde van hogere studies.

  Bijgevolg dient de gezinsbijslag toegekend ten behoeve van de jonge werkzoekende, die krachtens artikel 1254 van het voornoemde koninklijk besluit van 20 december 1963 niet vergoedbaar is, omdat hij de Belgische nationaliteit niet bezit en niet kan genieten van een internationale overeenkomst, waardoor artikel 1245 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 op hem van toepassing wordt.

  Deze jonge werkzoekende, die krachtens de samengeordende wetten bij het einde of op het ogenblik van de onderbreking van zijn studies, zijn leertijd, zijn erkende vorming of zijn voorbereiding van een verhandeling bij het einde van hogere studies rechtgevend was op kinderbijslag, behoudt dus dat recht gedurende een periode van 180 of 90 dagen6 .

  Zo ook behoudt de jonge werkzoekende, die zijn secundaire studies of zijn leertijd in het buitenland heeft gevolgd en die als werkzoekende is ingeschreven, gedurende een periode van 180 of 90 dagen7 het recht op kinderbijslag, voor zover hij bij het einde of op het ogenblik van de onderbreking van zijn studies, zijn leertijd, zijn erkende vorming of zijn voorbereiding van een verhandeling bij het einde van hogere studies, rechtgevend was op de Belgische kinderbijslag.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4Artikel 62, § 6 lezen als artikel 62, § 5.
  • 5Thans artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991.
  • 6Thans artikel 43 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
  • 7Lezen 270 of 182, CO 1281, artikel 62, § 5.
  Top