Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 536 van 21 maart 1994 - Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

  Bij een besluit van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 werd de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte goedgekeurd. Bij een ander besluit van dezelfde datum werd tevens het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte goedgekeurd, waarbij enerzijds wijzigingen worden aangebracht als gevolg van de niet-bekrachtiging door Zwitserland en anderzijds bijzondere bepalingen worden opgenomen om de Overeenkomst in werking te doen treden ten aanzien van Liechtenstein. Alle teksten terzake zijn verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 1 van 3 januari 1994.

  De Overeenkomst en het Protocol treden, overeenkomstig de als bijlage1 opgenomen mededeling, in werking op 1 januari 1994 tussen de EG, de EGKS, hun Lid-Staten en Oostenrijk, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. De datum van inwerkingtreding ten aanzien van Liechtenstein zal later worden bekendgemaakt.

  Wat de sociale zekerheid betreft, vestig ik de aandacht op Deel III van de Overeenkomst, betreffende het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal, inzonderheid op artikel 29, waarvan copie als bijlage2 .

  Gelet op dit artikel dienen de Verordeningen (EG) 1408/71 en 574/72, zoals aangepast door bijlage VI van de Overeenkomst, waarvan copie als bijlage3 , vanaf bovenvermelde datum tevens toegepast te worden in de betrekkingen met Oostenrijk, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

  De bestaande E-400 formulieren zullen vooralsnog verder gebruikt worden.

  Tenslotte is tengevolge van deze Overeenkomst het Belgisch-Oostenrijks Verdrag van 4 april 1977 over de sociale zekerheid niet meer van toepassing inzake kinderbijslag t.a.v. de onderdanen van de Staten van de EER.

  • 1
  • 2
  • 3Niet opgenomen.
  Top