MO 547 van 20 februari 1997 - Kinderen geplaatst in een gezin door bemiddeling van een gezinsplaatsingsdienst voor gehandicapte kinderen - Art. 51, §4 van de SWKL

  Ik heb de eer u mede te delen dat ik, op grond van artikel 51, § 4, eerste en tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, na het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag te hebben ingewonnen, besloten heb dat de werknemer recht heeft op kinderbijslag voor de in zijn gezin geplaatste kinderen, welke niet zijn bedoeld in artikel 51, § 3, 7° van de reeds vermelde geordende wetten indien dit kind in zijn gezin is geplaatst door bemiddeling van een erkende of betoelaagde gezinsplaatsingsdienst voor gehandicapte kinderen.

  Deze plaatsing in het gezin moet worden bevestigd in een behoorlijk getekende en gedateerde verklaring vanwege de betrokken plaatsingsdienst.

  Onder erkende of betoelaagde gezinsplaatsingsdienst voor gehandicapte kinderen verstaat men de diensten erkend door:

  - het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten en van het besluit van de Franse gemeenschapsexecutieve van 9 februari 1987 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november tot instelling van een fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten;

  - het Waals agentschap voor Integratie van Personen met een handicap, bij toepassing van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;

  - het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap bij toepassing van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

  - de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de gehandicapte kinderen en voor de bijzondere jeugdbijstand, bij toepassing van het decreet van 19 juni 1990 tot oprichting van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de geh andicapte kinderen en voor de bijzondere jeugdbijstand.

  De bijlage1 bij onderhavige omzendbrief omvat de lijst van de erkende of betoelaagde gezinsplaatsingsdiensten voor gehandicapte kinderen.

  Onderhavige omzendbrief is van toepassing vanaf de respectievelijke data van inwerkingtreding van de bovenvermelde reglementaire beschikkingen.

  • 1Niet opgenomen.
  Top