Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 545 van 27 september 1996 - Kinderbijslag voor verdwenen kinderen

   

  De actualiteit van deze laatste weken wordt voornamelijk bepaald door de droevige realiteit van de verdwenen kinderen.

  Mijn aandacht is gevestigd op het bijzonder probleem dat verbonden is aan de wettelijke schorsing van de betaling van de kinderbijslag ten aanzien van gezinnen waarvan een kind is verdwenen.

  Ik heb de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden aan de betrokken gezinnen die afhangen van het stelsel van de werknemers kinderbijslag te betalen ten laste van zijn reservefonds.

  Er werden bijgevolg door de R.K.W. richtlijnen verstrekt aan de kinderbijslagfondsen (zie bijlage).

  Bij deze nodig ik U uit om Uw diensten en de instellingen die onder Uw voogdij staan te machtigen om de richtlijnen van de R.K.W. naar analogie toe te passen met het oog op het toekennen, van kinderbijslag ten laste van hun begroting, die zou verschuldigd zijn uit hoofde van de ambtenaren waarvan de kinderen zouden verdwenen zijn.

  Deze richtlijnen dienen te worden toegepast onverminderd de bijzondere bepalingen bedoeld in het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel.

  Top