Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

16 maart 1999 - Besluit van de Vlaamse regering houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren van Kind en Gezin (BS 15.4.1999)

  Artikel 1. In afwijking van artikel 5, tweede lid van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigde personeel, wordt voor de vastbenoemde personeelsleden van de instelling "Kind en Gezin", bedoeld in artikel 101, vierde lid, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, en die voor 1 juli 1984 de vooruitbetaling van het maandsalaris en de kinderbijslag heeft genoten, de kinderbijslag uitbetaald de tiende van de maand die volgt op die waarop hij betrekking heeft.

  Art. 2. In afwijking van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, wordt voor de vastbenoemde personeelsleden van de instelling "Kind en Gezin", gedurende een overgangsperiode van maximaal 12 maanden, de gezinsbijslag uitbetaald aan de rechthebbende, behalve in geval van verzet, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69 van die wetten.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 1999.

  Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top