1 oktober 1996 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Universitair Ziekenhuis Gent en tot vaststelling van de aanvangsadministratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 21.11.1996)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Universitair Ziekenhuis Gent.

  Art. 2. De aanvangsadministratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd, gelet op de gegevens die door het Universitair Ziekenhuis Gent aan de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers worden medegedeeld, en geraamd uitgaande van de waarden vermeld in artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert. Dit percentage is vanaf 1 juli 1997 vatbaar voor herziening op voorstel van die instelling of van deze Rijksdienst.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1995.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top