15 december 1978 - Koninklijk besluit nr. 28 tot vereenvoudiging en rationalisering van de financiële structuur van de kinderbijslaginstellingen (BS 12.1.1979) - uittreksel

  (...)

  Art. 3. Alle hiernavernoemde fondsen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit in het bezit zijn van de krachtens artikel 19 erkende vrije kinderbijslagfondsen en van de bijzondere fondsen bedoeld in artikel 31, worden van rechtswege overgedragen naar respectievelijk:

  a) het reservefonds bedoeld in artikel 91, zoals gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit:

  1° het reservefonds bedoeld in artikel 91;

  2° het voorzorgsfonds bedoeld in artikel 94;

  b) de administratieve reserve bedoeld in artikel 94 zoals gewijzigd bij artikel 2 van dit besluit:

  1° de fondsen samengesteld uit de door de leden vóór 1 april 1957 betaalde bijdragen daarin begrepen de intresten opgebracht door deze fondsen;

  2° de administratieve reserves gevormd door overschotten op de toelagen voor administratiekosten.

  (...)

  van kracht vanaf 1 januari 1979

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top