16 oktober 2007 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 12.11.2007)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie.

  Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is vanaf 1 januari 2009 vatbaar voor herziening op voorstel van de Federale Overheidsdienst Justitie of van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

  Art. 4. Onze Minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top